EN

already {adverb}

volume_up
already (även: yet)
It already starts with deregulation; it already starts with the division of companies.
Det börjar redan med avregleringen, det börjar redan med bolagsdelningen.
There are already programmes, there are already initiatives, in many Member States.
Det finns redan program; det finns redan initiativ i många medlemsstater.
As I have already said, the Commission has already simplified things.
Som jag redan har sagt har kommissionen redan förenklat saker och ting.
already
volume_up
allaredan {adv.} [gam. mod.]

Användningsexempel för "already" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
Detta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
De viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
EnglishThe European Commission has already taken that step, as have some Member States.
Europeiska kommissionen har redan tagit detta steg, liksom vissa medlemsstater.
EnglishI have only three comments, since much has been said here already in the debate.
Jag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
EnglishAs the rapporteur has already stated, it is a critical, but constructive report.
Som föredraganden redan har sagt är det ett kritiskt men konstruktivt betänkande.
EnglishAs Mrs Jöns has already said, this is the most common form of cancer among women.
Som Karin Jöns redan sagt så är detta den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
EnglishThis has already happened in Ireland and it could happen in the United Kingdom.
Detta har redan inträffat på Irland, och det kan inträffa i Förenade kungariket.
EnglishHow do you prioritise the agenda if you have already set eight strategic themes?
Hur prioriterar man agendan om man redan har fastställt åtta strategiska ämnen?
EnglishThere is competition in pipelines; there already was when the monopolies existed.
Det finns konkurrens på pipelineområdet – det fanns det redan på monopolens tid.
EnglishThe German Chancellor has already been booed on the streets of Athens and Dublin.
Den tyska förbundskanslern har redan blivit utbuad på gatorna i Aten och Dublin.
EnglishVarious alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
Olika alternativ till DCM-baserade färgborttagningsmedel finns redan på marknaden.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Det inleds helt praktiskt med de arbeten som redan finns tillgängliga offentligt.
EnglishThere have already been several deaths in the demonstrations taking place in Lomé.
Flera dödsfall har redan inträffat under de demonstrationer som äger rum i Lomé.
EnglishThe Commission has already drafted a programme on economic cooperation with SAARC.
Kommissionen har redan utarbetat ett program för ekonomiskt samarbete med SAARC.
EnglishWe have already gone a treaty too far and the voice of the people will be heard.
Vi har redan ett fördrag för mycket och folkets röst kommer att göra sig hörd.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Detta har redan inträffat flera gånger tidigare, och lösningar har alltid hittats.
EnglishFive Members had already asked to speak and you had spoken on the previous report.
Fem ledamöter har redan begärt ordet och ni yttrade er om det förra betänkandet.
EnglishA lot of us have been through that already and we welcome many of the conclusions.
Många av oss har gått igenom detta redan och vi välkomnar många av slutsatserna.
EnglishThis phase has already begun.
Även där föreslog vi en inledande försöksperiod – en fas som redan har inletts.
EnglishThe answer is basic and we have already stated it several times: political power.
Svaret är enkelt, och vi har sagt det flera gånger: i utbyte mot politisk makt.

"already grown" på svenska

already grown
Swedish
  • redan odlats
  • redan odlat
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.