EN

alpine {adjektiv}

volume_up
alpine
volume_up
alpin {adj.} (högfjälls-)
The alpine national team usually begin their pre-season training here.
Alpina landslaget brukar påbörja sin försäsongsträning här.
I sincerely hope agreement can be reached on Alpine transit.
Jag skulle verkligen önska att man kan nå fram till ett avtal om den alpina transittrafiken.
Student sport alpine section also organizes bus trips, she says.
Studentidrottens alpina sektion ordnar också bussresor, säger hon.
alpine
volume_up
alp- {adj.} (högfjälls-)
Perhaps, theoretically at least, and as a kind of precedent, an international company could manage Alpine transit transport on an intermodal basis.
Kanske skulle ett internationellt bolag på ett exemplariskt sätt kunna vara huvudman för transittrafiken genom Alperna, åtminstone teoretiskt.
alpine
volume_up
alpinsk {adj.} (högfjälls-)
Who would be surprised to hear, then, that the Alpine-Adriatic Convention which is so unpopular with the freight lobby is still not being implemented?
Vem skulle sedan bli förvånad över att höra att den alpinsk-adriatiska konventionen som var så impopulär bland lobbyisterna i fraktbranschen fortfarande inte har genomförts?
alpine
volume_up
berg- {adj.} (högfjälls-)
The landscape is diverse, with mountains in the east and south, including the Alpine peak of Mont Blanc (4 810 m) which is western Europe's highest point.
Landskapet är mycket varierande, med bergskedjor i öster och söder – i franska Alperna ligger Mont Blanc (4 810 m), Västeuropas högsta berg.
alpine
volume_up
fjäll- {adj.} (högfjälls-)

Användningsexempel för "alpine" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor we have a particular responsibility to the people and their alpine habitat.
För vi har ett speciellt ansvar gentemot människorna och deras livsrum Alperna.
EnglishAlpine transit is an integral problem which needs to be addressed in integral terms.
Dessutom hör Inndalen i Österrike till de regioner som är tätast befolkade.
EnglishThe Commissioner mentioned, for example, the transport protocol to the Alpine Convention.
Kommissionsledamoten nämnde till exempel trafikprotokollet till Alpkonventionen.
EnglishThe high alpine environment places high demands on project management and suppliers.
Den högalpina miljön ställer höga krav på projektledning och leverantörer.
EnglishWill the whole Alpine region be subject to an environmental impact assessment?
Kommer hela alpregionen att bli föremål för en miljökonsekvensbedömning?
EnglishBut the people who live in the Alpine regions also have a right to a healthy environment.
Men på samma sätt har också invånarna i Alpregionerna rätt till en sund miljö.
EnglishAn expansion of motorways in the Alpine region would therefore not be necessary.
En utbyggnad av motorvägar i alpregionen får därför inte bli aktuell.
EnglishProtocol on the Implementation of the Alpine Convention in the field of Transport (
Protokoll för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) (
EnglishThe issue that will be on the table in June is crucial, and not only for the Alpine region.
Den fråga som kommer att behandlas i juni är avgörande, inte bara för alpregionen.
EnglishTo answer Mrs van Dijk, the European Community is obviously party to the Alpine Treaty.
Europeiska gemenskapen är naturligtvis part i Alpkonventionen, så svarar jag Van Dijk.
EnglishThe second relates to ratification of the Transport Protocol to the Alpine Convention.
Den andra frågan handlar om ratificeringen av transportprotokollet till Alpkonventionen.
EnglishThe Commission would thus also be put into a position to watch over Alpine protection.
Därigenom torde kommissionen också vara i stånd att övervaka alpskyddet.
EnglishTransit traffic in a sensitive Alpine region is the secondary issue.
Det handlar bara i andra hand om transitbelastningen av en ömtålig alpregion.
EnglishThe countries which we represent here have all signed the Alpine Convention.
De länder som vi företräder har alla undertecknat Alpkonventionen.
EnglishWhat is the role of the Commission in making sure that the Alpine Convention is applied?
Vilken roll spelar kommissionen för genomförandet av Alpkonventionen?
EnglishWe cannot look separately at Brenner, toll roads and Alpine transit.
Det får inte göras någon uppdelning i Brenner, vägavgifter och transittrafik i Alperna.
EnglishThe floods that have descended on Central Europe and Alpine Europe are not inevitable either.
De översvämningar som har drabbat Centraleuropa och Alperna är inte heller oundvikliga.
EnglishThe whole question of the Alpine region and the traffic pollution there is a European problem.
Hela alpproblematiken och dess trafikbelastning är ett europeiskt problem.
EnglishCould the Commissioner tell me when the Pyrenees will have its own 'Alpine Convention'?
Kan kommissionsledamoten tala om för mig när Pyrenéerna kommer att få sin egen ?Alpkonvention??
EnglishAlpine transit is an integral problem which needs to be addressed in integral terms.
Problemet med transittrafiken i Alperna är ett totalproblem och måste också betraktas i sin helhet.