"alpha" - Svensk översättning

EN

"alpha" på svenska

volume_up
alpha {substantiv}
SV
volume_up
alpha test {substantiv}
EN

alpha {substantiv}

volume_up
1. "Greek letter"
alpha
Alpha is the percentage of the marginal data that will not be taken into consideration.
alfa är procentsatsen för marginalvärdena som det inte ska tas någon hänsyn till.
Alpha is the parameter Alpha of the gamma distribution.
alfa är gammafördelningens alfaparameter.
Alpha represents the percentage record of the percentile between 0 and 1.
alfa definierar procentsatsen för percentilen, som ligger mellan 0 och 1.

Användningsexempel för "alpha" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlpha is the percentage of the marginal data that will not be taken into consideration.
alfa är procentsatsen för marginalvärdena som det inte ska tas någon hänsyn till.
EnglishAlpha Konaré told the forum that Africa does not need either charity or paternalism.
Alpha Konaré sa i forumet att Afrika inte behöver vare sig välgörenhet eller förmynderi.
EnglishAlpha represents the percentage record of the percentile between 0 and 1.
alfa definierar procentsatsen för percentilen, som ligger mellan 0 och 1.
EnglishI think of Piper Alpha as one example, and I believe that lessons have been learned from that.
Jag tänker på Piper Alpha som ett exempel och jag tror att vi har lärt oss en del.
EnglishHowever, lessons were learned from Piper Alpha and regulations were tightened up.
Vi drog emellertid lärdom av Piper Alpha och skärpte regelverken.
EnglishThis is the alpha and the omega of any serious policy in this area.
Detta är a och o för varje allvarligt syftande politik inom detta område.
EnglishThese particles emit alpha-radioactivity, which is particularly aggressive towards living tissue.
Dessa partiklar sänder ut alfaradioaktivitet, som är särskilt aggressiv mot levande vävnad.
EnglishAlpha is the threshold probability to be reached or exceeded.
alfa är gränssannolikheten som ska uppnås eller överskridas.
EnglishThree Alpha Six, if you can't talk, son, just key your handset twice.
3 Alpha 6, om du inte kan tala, tryck då två gånger.
EnglishGeneral Hein, you're clear to go in to the zero one alpha.
" General Hein, ni är klar för infart till noll ett alpha "
EnglishThey're still on schedule to set the trap at the Alpha drop.
Dom väntar på att få sätta fällan på alpha punkten.
EnglishYou are clear to insert the strike team at the Alpha drop.
Klart att släppa anfalls teamet på Alpha punkten
EnglishAlex, they say that we're cleared for the Alpha drop.
Alex, dom säger att vi är klara för Alpha punkten
EnglishThe Chair of the African Union Commission, Alpha Konaré, has called on Europe to break with paternalism.
Ordföranden för Afrikanska unionens kommission, Alpha Konaré, har uppmanat EU att upphöra med sin förmyndarmentalitet.
EnglishAlpha is the parameter Alpha of the gamma distribution.
EnglishThat it is the alpha and omega of every peace policy.
EnglishFor example, the command for the lowercase greek Alpha is " %alpha " and for the uppercase Alpha " %ALPHA ".
För lilla grekiska alfa är kommandot " %alpha " (bara små bokstäver), och för stora alfa är det "%ALPHA " (enbart versaler).
EnglishClarity is the Alpha and the Omega in this process.
EnglishMr President, human rights, fundamental freedoms and the rule of law are the alpha and omega of any political system.
Herr talman! Mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstaten är utgångspunkt och slutmål för all politik.
EnglishAlpha is the level of the confidence interval.

Synonymer (engelska) till "alpha radiation":

alpha radiation
English