EN

along with {adverb}

volume_up
1. "somebody"
Therefore, such advisory services should be disclosed along with the rating.
Därför skall sådana rådgivande tjänster anges tillsammans med värderingen.
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Tillsammans med riktlinje tio utgör detta mål strategins sociala pelare.
Drug use is increasing along with the other problems facing modern society.
Narkotikamissbruket ökar tillsammans med andra problem i det moderna samhället.

Användningsexempel för "along with" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Fru talman! Mot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’ s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishIt has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
Den ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
EnglishMy party, the Socialist party in the Netherlands, does not go along with this.
Mitt parti, det socialistiska partiet i Nederländerna, medverkar inte till detta.
EnglishI do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
Jag tycker inte att det är Europaparlamentets uppgift att engagera sig i det.
EnglishIt is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Det är därför nästan möjligt att direkt se återförenandet av Europa längs Donau.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Det direktiv som för närvarande är i kraft är definitivt ett första steg på vägen.
EnglishWADA was taking shape along the lines of what we wanted and was set up in 1999.
WADA tog form inom de konturer vi hade skissat upp och inrättades slutligt år 1999.
EnglishThe simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.
Förenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.
EnglishI voted against the committee proposal along with other members of my Group.
Jag röstade emot utskottets förslag tillsammans med andra medlemmar i min grupp.
EnglishYou need to think along these lines in future when you design the new initiative.
Ni måste tänka enligt dessa linjer i framtiden när ni utformar det nya initiativet.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Medlemsstaterna måste dock uppmuntras att fullfölja sina insatser i denna riktning.
EnglishI, along with others, believed that it was possible radically to change the world.
Precis som många andra trodde jag att det gick att förändra världen radikalt.
EnglishAre we going to continue along the line proposed by Commissioner Mandelson?
Ska vi fortsätta på den linje som kommissionsledamot Peter Mandelson föreslagit?
EnglishThese players are often simply dumped along the way, and subsequently go underground.
Dessa spelare dumpas ofta helt enkelt när det passar och går sedan under jorden.
EnglishThe phasing out of single-hull oil tankers will increase safety along EU coasts.
Utfasningen av oljetankfartyg med enkelskrov skall öka säkerheten längs EU: s kuster.
EnglishMr President, I note that Parliament is continuing along those same lines today.
Herr ordförande! Jag konstaterar att parlamentet i dag fortsätter enligt denna linje.
EnglishI'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock and roll.
Jag säger er, ni går svåra tider till mötes när det gäller rock and roll`n.

Liknande översättningar för "along with" på svenska

with preposition
Swedish
along preposition
along adverb
Swedish
to agree with verb
to deal with verb
to go with verb
to do with verb
to interfere with verb
to go along with verb