"along" - Svensk översättning

EN

"along" på svenska

SV

"roll along" på engelska

EN

along {preposition}

volume_up
along
These weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall' .
Dessa vapen kommer senare att placeras längs gränsen, längs den s.k. försvarsmuren.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
På vanlig nederländska kallas det inrättande av bullerskydd längs motortrafikleder.
However, despite the reduced tension at present, skirmishes along the border continue.
Trots att spänningen har minskat fortsätter skärmytslingarna längs gränsen.
along
They arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.
De anländer utmed hela den sydöstra flanken, ända ned till Europas sydligaste udde.
It has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
Den ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
Specify in which position to display the values along the y axis.
Här anger Du den position utmed axeln där ursprunget för de visade värdena ska ligga.
along (även: down)
Assistance also goes to the refugee camps along the Thai border.
Biståndet går också till flyktinglägren längs med den thailändska gränsen.
My wish is that there should be no obstacles along the way.
Min önskan är att det inte kommer att finnas några hinder längs med vägen.
People who live in large cities, along motorways, children and the elderly are the worst affected.
Personer som lever i storstäder, längs med motorvägar, barn och äldre är de som påverkas mest.
along (även: down)
Mr President, ladies and gentlemen, I am going to continue somewhat along the lines of Mr Verhofstadt's speech.
Jag ska fortsätta utefter ungefär samma linjer som Guy Verhofstadt.
For my part, I see that in Guyana and in Kourou, all along the road, there are billboards proclaiming, " Kourou, European space terminal '.
Jag bor i Guyana och i Kourou finns skyltar utefter vägen med texten " Kourou, en europeisk rymdhamn ".
For my part, I see that in Guyana and in Kourou, all along the road, there are billboards proclaiming, "Kourou, European space terminal' .
Jag bor i Guyana och i Kourou finns skyltar utefter vägen med texten "Kourou, en europeisk rymdhamn" .
SV

roll along {verb}

volume_up

Användningsexempel för "along" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Fru talman! Mot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’ s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishIt has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
Den ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
EnglishMy party, the Socialist party in the Netherlands, does not go along with this.
Mitt parti, det socialistiska partiet i Nederländerna, medverkar inte till detta.
EnglishI do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
Jag tycker inte att det är Europaparlamentets uppgift att engagera sig i det.
EnglishIt is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Det är därför nästan möjligt att direkt se återförenandet av Europa längs Donau.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Det direktiv som för närvarande är i kraft är definitivt ett första steg på vägen.
EnglishWADA was taking shape along the lines of what we wanted and was set up in 1999.
WADA tog form inom de konturer vi hade skissat upp och inrättades slutligt år 1999.
EnglishThe simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.
Förenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.
EnglishI voted against the committee proposal along with other members of my Group.
Jag röstade emot utskottets förslag tillsammans med andra medlemmar i min grupp.
EnglishYou need to think along these lines in future when you design the new initiative.
Ni måste tänka enligt dessa linjer i framtiden när ni utformar det nya initiativet.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Medlemsstaterna måste dock uppmuntras att fullfölja sina insatser i denna riktning.
EnglishI, along with others, believed that it was possible radically to change the world.
Precis som många andra trodde jag att det gick att förändra världen radikalt.
EnglishAre we going to continue along the line proposed by Commissioner Mandelson?
Ska vi fortsätta på den linje som kommissionsledamot Peter Mandelson föreslagit?
EnglishThese players are often simply dumped along the way, and subsequently go underground.
Dessa spelare dumpas ofta helt enkelt när det passar och går sedan under jorden.
EnglishThe phasing out of single-hull oil tankers will increase safety along EU coasts.
Utfasningen av oljetankfartyg med enkelskrov skall öka säkerheten längs EU: s kuster.
EnglishMr President, I note that Parliament is continuing along those same lines today.
Herr ordförande! Jag konstaterar att parlamentet i dag fortsätter enligt denna linje.
EnglishI'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock and roll.
Jag säger er, ni går svåra tider till mötes när det gäller rock and roll`n.

Synonymer (engelska) till "along":

along
English
all along