EN

alone {adjektiv}

volume_up
However violent the earthquake was, it alone does not explain the extent of the damage.
Hur våldsam jordbävningen än var kan den inte ensam förklara skadornas omfattning.
The European Union is now not alone in reacting to the situation in Burma.
EU är nu inte ensam om att reagera mot situationen i Burma.
After dlnner, I found myself alone ln the kltchen wlth Connle and wantlng to touch her.
Efter maten, var jag ensam i köket med Connie och jag ville röra vid henne.
alone (även: unaided)
Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.
Ett sådant samarbete är nödvändigt eftersom ombudsmannen inte kan lyckas egen hand.
This is a project which individual Member States should not try and implement alone.
Detta är ett projekt som enskilda medlemsstater inte borde försöka genomföra egen hand.
These are ambitious projects and objectives that the Commission will not be able to achieve alone.
Detta är ambitiösa projekt och mål som kommissionen inte kommer att kunna nå egen hand.
His faith and his words alone unsettled the intolerant regimes.
Hans tro och hans ord allena bringade de intoleranta regimerna ur balans.
You and you alone will know the truth of this.
Du och du allena kommer veta sanningen om detta.
The EU cannot live on economic efficiency alone.
EU kan inte leva av ekonomisk effektivitet allena.
Giscard d'Estaing used to talk about Africa for the Africans; he perhaps was not wrong, but I think we now should leave them alone.
Han hade kanske inte fel, men jag tror att vi nu måste lämna afrikanerna för sig själv.

Användningsexempel för "alone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
Utvärderingen av historiska fakta är historikernas och enbart historikernas sak.
EnglishMany of our patients are alone, their families are no longer able to visit them.
Många av våra patienter är ensamma – deras familjer kan inte längre besöka dem.
EnglishThe EU alone under a second commitment period is neither sufficient nor credible.
Enbart EU under en andra åtagandeperiod är varken tillräckligt eller trovärdigt.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
I det här läget kan vi inte bara koncentrera oss på den ena av dessa båda frågor.
EnglishLet us not leave these countries alone in facing the issue of European borders.
Vi får inte lämna dessa länder ensamma inför frågan om de europeiska gränserna.
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Enligt uppskattningar ligger 90 miljarder fat olja ännu outnyttjad under isen.
EnglishThese are good enough reasons alone for the Social Democrats to accept the result.
Detta är tillräckligt bra skäl för att socialdemokraterna ska godta resultatet.
EnglishThey cannot respond alone to the increased competitiveness of this global economy.
De kan inte bemöta den ökade konkurrenskraften i denna globala ekonomi ensamma.
EnglishThe Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.
Enbart det belgiska järnvägssystemet med sina 3 400 kilometer är längre än så.
EnglishNations have been left alone because they have built walls rather than bridges.
Nationer har lämnats åt sig själva därför att de har byggt murar snarare än broar.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Du låter bli min bil, tar dina golfklubbor och sticker tillbaks till Sydstaterna.
EnglishFirst of all, migration is not a problem relating to the Mediterranean alone.
För det första är inte invandringen ett problem som enbart rör Medelhavsområdet.
EnglishThere are over a dozen items of European legislation on energy efficiency alone.
Det finns över ett dussin EU-rättsakter som enbart handlar om energisparande.
EnglishHealth is too important to leave to researchers from the private sector alone.
Hälsa är för viktigt för att helt överlåtas åt forskare inom den privata sektorn.
EnglishThe strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
Enbart de strategiska skälen - ni nämnde några av dem - talar för sig själva.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Detta visar att en medlemsstat som står inför en tragedi inte måste klara sig själv.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Detta beror bara till viss del på den starka ökningen av efterfrågan utanför EU.
EnglishReliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.
Att endast förlita sig på Goldstonerapporten kommer inte att bidra till detta.
EnglishIt is about the direction of Europe as a whole and that is not your decision alone.
Det handlar om riktningen för EU som helhet, och det är inte ert beslut ensamt.
EnglishYou cannot continue to insist that you alone are right and that we are all mistaken.
Ni kan inte fortsätta hävda att endast ni har rätt, medan alla vi andra har fel.