EN

alludes {verb}

volume_up

Användningsexempel för "alludes" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe first one alludes to Parliament's involvement in the procedure of appointing the first High Representative.
Den första gäller parlamentets roll i förfarandet med utnämningen av den förste höge representanten.
EnglishMr Nordmann alludes to this obliquely in paragraph 10 of his report, but it has to be raised more specifically.
Nordmann tar i punkt 10 i sitt betänkande indirekt upp det här men det måste tas upp med större tydlighet.
EnglishThe report has been written with great care and it actually alludes to all the points that are important and have to be debated.
Betänkandet är noggrant skrivet och berör faktiskt alla viktiga punkter som måste diskuteras.
EnglishThe report also alludes to Bulgaria joining NATO, planned for 2004 – which remains an implied prerequisite for accession to the EU.
. – Som vi alla vet lämnade Bulgarien in sin ansökan om medlemskap i EU den 18 december 1995.
EnglishI believe it alludes to everything: arguments in favour of this accession and factors that only reinforce the fears we might have.
Den vidrör nog allt: argument för anslutningen och faktorer som bara stärker våra eventuella farhågor.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the honourable Member alludes to the application of the general safeguard clause in Article 37 of the Act of Accession.
rådets tjänstgörande ordförande. - (FI) Herr talman, mina damer och herrar!
EnglishI believe it alludes to everything: arguments in favour of this accession and factors that only reinforce the fears we might have.
Den diskussion vi inledde i utskottet för utrikesfrågor igår kväll har gjort att vi kan urskilja två ” klaner ”.
EnglishThere is yet another reason for this question, and the wording of the Committee on Legal Affairs' question alludes to it.
Det finns ännu ett skäl till denna fråga, och ordalydelsen i den fråga som utskottet för rättsliga frågor har ställt hänsyftar på det.
EnglishThe report also alludes to Bulgaria joining NATO, planned for 2004 – which remains an implied prerequisite for accession to the EU.
Betänkandet nämner även Bulgariens anslutning till Nato, planerad till 2004 – vilket förblir en underförstådd förutsättning för anslutning till EU.
EnglishFinally, I want to say how gratifying it is that the report alludes to the ILO and environmental standards, even though it does so in unduly broad terms.
Slutligen är jag mycket tacksam över att betänkandet hänvisar till ILO och miljöstandarder, även om detta sker i allmänna ordalag.
EnglishMr President, I wish to focus on the concept of direct state aid as a tool of regional development, to which Mr Hutchinson alludes in his report.
Jag vill koncentrera mig på begreppet direkt statsstöd som ett redskap för regional utveckling, vilket Alain Hutchinson talar om i sitt betänkande.
EnglishHowever, nothing in this provisional document alludes to the far-reaching effects that the honourable Member mentions in the second part of his question.
Ändå finns det ingenting i den här interimistiska resolutionens text som tyder på de vittgående effekter som parlamentsledamoten nämner i andra stycket av sin fråga.
EnglishMr President, I wish to focus on the concept of direct state aid as a tool of regional development, to which Mr Hutchinson alludes in his report.
Det är ett begrepp som hänger mycket nära samman med tanken på strukturfonder och regional sammanhållning, och mitt land Förenade kungariket betalar ett högt pris inom EU till följd av detta.
EnglishIn his opinion, and in his opinion alone, he alludes to the idea of a revision of the financial perspective, the taboo subject of all the previous debates on the budget.
På det här området - och endast på detta område - talar han i förtäckta ordalag om en revidering av budgetplanen, detta tabubelagda ämne i den senaste tidens alla budgetdebatter.
EnglishThat is why I oppose Mrs Van Lancker's report where it refers and alludes to drugs controls in France, notably in unamended paragraphs 5, 31 and 32.
Det är därför jag opponerar mig mot Van Lanckers betänkande i omnämnandena och anspelningarna gällande den narkotikakontroll som utförs i Frankrike, särskilt i de icke ändrade punkterna 5, 31 och 32.
EnglishBut we regret that it alludes to the rights of 'national minorities ', an expression that is far more restrictive than the universal concept of 'human rights '.
Vi beklagar likväl att man hänsyftar på rättigheter för " nationella minoriteter ", ett uttryck som täcker ett begrepp som är mycket mer begränsat än det allmänna för " mänskliga rättigheter ".
EnglishFinally, Mrs Randzio-Plath's report rightly alludes to the serious risks of reduced growth in Europe as a result of the world financial crisis and calls for a recovery of internal demand.
Randzio-Plath betänkande tar med rätta upp de allvarliga riskerna med en undervärderad tillväxt i Europa till följd av valutakrisen i världen, och förespråkar en stimulans av den inre efterfrågan.