EN

to allude [alluded|alluded] {verb}

volume_up
I am mainly alluding to the situation regarding Estonia, which is close to Finland.
Jag syftar speciellt på situationen i Estland som ligger närmast Finland.
If I understand correctly, you are alluding to the problems of tax harmonisation.
Om jag har förstått saken rätt, syftar ni på skatteharmonisering.
Today, again, you made a number of remarks – and you know perfectly well to what I am referring – in which you alluded to certain aspects of what needs to be done over the coming weeks.
Ni gjorde ett antal påpekanden i dag igen – och ni vet mycket väl vad jag syftar på – där ni anspelade på vissa aspekter av vad som måste göras under de kommande veckorna.
to allude

Användningsexempel för "to allude" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI allude here to Ireland, and we expect the Irish people to solve this problem.
Här syftar jag på Irland och vi förväntar oss att det irländska folket löser detta problem.
EnglishThe small companies I allude to are often firms in which women mainly work.
Småföretagen inom den här branschen ägs ofta av kvinnor.
EnglishI allude to some of the political choices that we would equate, if I may say so, Mr President, clearly with the right.
Om jag någonsin behöver en domare föredrar jag att välja någon som kan spela fotboll.
EnglishYou ask whether we have received a letter from the Greek authorities containing the information to which you allude.
Det finns ett brev från ekonomiministern till Greklands premiärminister där det talas om en sådan omfattande förlust.
EnglishYou ask whether we have received a letter from the Greek authorities containing the information to which you allude.
   . – Ni frågar om vi har fått en skrivelse från de grekiska myndigheterna som innehåller den information som ni åsyftar.
EnglishAnd it is important to emphasise that these reports allude to this and that we must, in my view, defend this particular point.
Det är viktigt att betona att dessa betänkanden hänvisar till detta, och jag tror att vi måste kämpa just på denna punkt.
EnglishIn this regard the reports clearly allude to the slow handling of the Structural Funds programmes by the Commission.
I detta avseende innehåller betänkandet en klar hänvisning till den långsamma behandlingen av de strukturella programmen i kommissionen.
EnglishPermit me to allude to my previous occupation as a veterinary surgeon when I say that we are castrating ourselves and depriving ourselves of power here.
Jag stöder helhjärtat rådets synpunkter vid andra behandlingen; allt annat är att gå alldeles för långt.
EnglishI allude to some of the political choices that we would equate, if I may say so, Mr President, clearly with the right.
Jag menar några av de politiska alternativ som vi helt klart skulle likställa, om jag kan uttrycka mig så, herr ordförande, med högerpolitik.
EnglishI do not know what Barack Obama will say when he makes his inaugural speech but he will either mention or allude to the concept of covenant.
Jag vet inte vad Barack Obama kommer att säga i sitt invigningsanförande, men han kommer antingen att nämna eller anspela på begreppet pakt.
EnglishPermit me to allude to my previous occupation as a veterinary surgeon when I say that we are castrating ourselves and depriving ourselves of power here.
Låt mig åberopa mig på mitt tidigare yrke som veterinär när jag säger att det här är ett sätt att kastrera oss själva och beröva oss själva makt.
EnglishOne is the reference made by Amendment No 23, unlike the Regulation, which does not allude to it at all, to a counterfeit currency database.
En av dessa är hänvisningen till en databas för penningförfalskningar (CDD) som görs i ändringsförslag 23, till skillnad från förordningen där detta inte tas upp överhuvudtaget.
EnglishI should like to underline one new aspect that arose at this European Council to which Chancellor Schüssel did not allude, but which I feel is worthy of mention.
Jag skulle vilja understryka en ny aspekt som lyftes fram vid Europeiska rådets möte. Förbundskansler Wolfgang Schüssel berörde den inte, men jag tycker att den är värd att nämna.
EnglishFirstly, the determination of a legal base to promote tourism at European level: there is no title in the Maastricht Treaty, and nor does the Amsterdam Treaty allude to it.
För det första gäller att utarbeta en rättslig grund för åtgärder på europeisk nivå för turismen, som inte nämns i Maastrichtfördraget och inte heller finns turismen omnämnd i Amsterdamfördraget.
EnglishMadam President, I rise under Rule 9 of the Rules of Procedure of this House and allude to the same point raised by Mr Davies about the very serious allegations made on BBC radio this morning.
Fru talman! Jag uttalar mig enligt artikel 9 i denna kammares arbetsordning och åsyftar samma fråga som togs upp av Davies om de mycket allvarliga anklagelserna som uttalades på BBC i förmiddags.