EN

to allow [allowed|allowed] {verb}

volume_up
The Member States are obliged to allow these to pass through their territory.
Medlemsstaterna förpliktas att låta försändelserna passera deras territorium.
They will resist and they will not allow the implementation of this policy.
De kommer att göra motstånd och kommer inte att låta denna politik genomföras.
But instead it chose to count pennies and allow commercial interests to prevail.
Men man valde att räkna pengarna, låta handelsintressena vara avgörande.
Finally, we are going to allow the harmonisation of conditions of competition.
Till sist kommer vi att tillåta en harmonisering av konkurrensvillkoren.
Patent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Patenthavare måste tillåta tillverkning av generiska alternativ i fattigare länder.
How can the European Union allow this enormous strategic dependence to continue?
Hur kan Europeiska unionen tillåta detta så viktiga strategiska beroende?
Labelling must allow for accurate health messages, such as for folic acid.
Märkningen måste medge exakta hälsobudskap, som för folsyra.
His proposal will not allow effective decision-making.
Hans förslag kommer inte att medge effektivt beslutsfattande.
It should also allow for greater transparency and accountability.
Det bör även medge större öppenhet och ansvarighet.
The Presidency should not allow itself to be intimidated in this regard.
Ordförandeskapet bör inte låta sig avskräckas i det här avseendet.
And the European Parliament must not allow itself to be drawn into taking sides.
Europaparlamentet får inte heller låta sig ryckas med i ensidiga förklaringar.
Finally, the EU must not allow itself to be forced into the role of the US paymaster.
Slutligen får EU inte låta sig tvingas att anta rollen som USA:s kassör.
The Commission cannot allow levels that are insufficient.
Kommissionen kan inte godkänna att beloppen är otillräckliga.
Yet we are supposed to allow these countries into Schengen?
Ska vi ändå godkänna dessa länders tillträde till Schengen?
Allow me to explain first the Commission's position on the amendments to which we cannot agree.
Låt mig först förklara kommissionens ståndpunkt om de ändringsförslag som vi inte kan godkänna.
However, I would call on everyone here to recognise the importance of allowing time for change.
Jag vill emellertid uppmana alla att erkänna betydelsen av att låta förändringarna ta tid.
Let us allow them to attend schools and universities legally, and let us recognise their qualifications.
Låt oss göra det möjligt för dem att lagligen gå i skolor och studera vid universitet, och låt oss erkänna deras meriter.
The Commission's proposal to allow a data protection period of ten years must, in my opinion, remain a solid, immovable pillar.
Kommissionens förslag att erkänna en period för dataskydd på tio år plus ett måste enligt min åsikt förbli en solid och orubblig pelare.
Lithuania cannot allow itself to neglect the agricultural sector.
Litauen kan inte tillåta sig att försumma jordbrukssektorn.
Efficient administration cannot allow this inequality.
En effektiv administration kan inte tillåta sig denna brist på jämställdhet.
The EU cannot allow itself to become a socially underdeveloped region.
EU kan inte tillåta sig att bli en socialt underutvecklad region.
This function allows you to calculate the level of interest for unchanged amortization installments.
Med den här funktionen kan du beräkna hur höga räntorna blir vid konstanta amorteringar.
This function allows you to calculate the Sign of a number.
Med den här funktionen kan du beräkna ett tals förtecken (Sign).
But it is undermined by the various formulae that are allowed for the annual percentage rate of charge for opening credit.
Men det undermineras av de olika formler som måste beaktas för att beräkna den årliga procentsatsen för att teckna kredit.
This is actually in line with Parliament’s proposal, namely to allow more time but to set specific dates.
Detta ligger faktiskt i linje med parlamentets förslag, nämligen att anslå mera tid men att fastställa specifika datum.
We wanted to allow sufficient time to have a thorough investigation and make sure there was an avoidance of errors.
Vi ville att tillräckligt med tid skulle anslås för att tillåta en grundlig undersökning och säkerställa att misstag undviks.
For this reason, the calls for independent EU funds for employment, climate protection and energy must not be allowed to become reality.
Av denna anledning bör vi inte låta uppmaningarna om att anslå oberoende EU-medel till sysselsättning, klimatskydd och energi bli verklighet.

Användningsexempel för "to allow" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
EnglishAllow me to return to the question of the purpose and the scope of the proposal.
Jag skulle vilja återgå till frågan om syftet med och räckvidden för förslaget.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Låt mig då utnyttja detta speciella sammanhang och fråga om den rättsliga grunden.
EnglishAllow me to highlight a few aspects that are in need of comprehensive evaluation.
Jag vill uppmärksamma några områden där en omfattande utvärdering är nödvändig.
English(SK) Allow me to congratulate the rapporteur, Mr Reul, on his excellent report.
(SK) Låt mig gratulera föredragande Herbert Reul till hans utmärkta betänkande.
EnglishAllow me to state that we are in favour not of protectionism but of open borders.
Låt mig fastslå att vi inte är för någon protektionism, utan för öppna gränser.
EnglishPlease allow me just to say two things that I think should be made very clear.
Tillåt mig helt enkelt att säga två saker som jag tror måste sägas mycket klart.
EnglishThe recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
De aktuella olyckorna i Chile och Nya Zeeland gör att vi inte får glömma detta.
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Låt mig nämna en idé: aktiemarknaderna befinner sig på historiskt låga nivåer.
EnglishAllow me, however, to comment on certain issues raised by the honourable Members.
Låt mig dock kommentera några av de frågor som de ärade ledamöterna har tagit upp.
EnglishHowever, our ideals and our principles do not allow us to accept such an approach.
Våra ideal och principer tillåter oss dock inte att gå med på ett sådant synsätt.
EnglishMr President, Mrs González Álvarez, allow me to state my view on this once more.
Herr ordförande, fru ledamot! Låt mig alltså än en gång ta ställning i denna fråga.
EnglishAllow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
Låt mig med anledning av förslaget till direktiv ge er litet bakgrundsinformation.
EnglishWe cannot allow quarantine to be an individual decision of responsible people.
Det får inte vara så att karantän är ett enskilt beslut av ansvarsfulla personer.
EnglishThis will also allow the theatre to reach new audiences and to make new offers.
Detta kommer också att teatern att nå nya målgrupper och att göra nya erbjudanden.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishThese agreements are important; they allow us to ensure the traceability of timber.
Dessa avtal är viktiga eftersom de bidrar till att garantera timrets spårbarhet.
EnglishThe contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
Bidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
EnglishThis flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
Med en sådan flexibel struktur kommer vi att kunna anta utmaningarna på EU-nivå.