EN

allotted {perfektparticip}

volume_up
allotted (även: assigned to)
I think I should be allotted at least five extra minutes in front of the mirror.
Tycker jag att jag borde bli tilldelad minst fem minuter extra framför spegeln.
As I have overrun my allotted time, I will stop here.
Eftersom jag har dragit över den tid jag fått mig tilldelad kommer jag att sluta här.
Firstly, that in preparing their speeches, honourable Members should try to respect the time allotted to them by their groups.
För det första att ni vid förberedandet av era inlägg försöker respektera den tid er grupp fått sig tilldelad.

Användningsexempel för "allotted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI think I should be allotted at least five extra minutes in front of the mirror.
Tycker jag att jag borde bli tilldelad minst fem minuter extra framför spegeln.
EnglishSo I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
Jag hoppas att ni har överseende med att jag nu kanske tar något mer tid i anspråk.
EnglishYou have been allotted five minutes and I shall allow you to speak for five minutes.
Ni är inskriven för fem minuter och jag kommer att ge er ordet under fem minuter.
EnglishThat might be necessary for us not to lose the speaking time allotted to us.
Det kan bli nödvändigt så att vi inte förlorar den talartid vi har tilldelats.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Jag får vänligt men bestämt be att ni håller er till er tilldelade talartid.
EnglishWe have overrun our allotted time for questions to the Commission by ten minutes.
Vi har överskridit den tid vi hade avsatt till frågor till kommissionen.
EnglishIn it, the results of the Copenhagen negotiations are allotted to the individual headings.
Där är förhandlingsresultaten från Köpenhamn fördelade på de enskilda rubrikerna.
EnglishI congratulate you on being able to express yourself in less than the time allotted to you.
Jag gratulerar er för att ni har lyckats uttala er på kortare tid än planerat.
EnglishIt is true that some Members far exceeded their allotted speaking time.
Det finns förvisso ett antal kolleger som vida har överskridit sin talartid.
EnglishMrs Ahlqvist, I think you were the only speaker who managed to stick to your allotted time!
Fru Ahlqvist, jag tror ni var den enda, som höll sig inom tiden för sitt anförande!
EnglishThat is also made clear by the amount of time allotted to the debate.
Denna vikt betonas också genom den tid som har avsatts till den här debatten.
EnglishThe quota allotted to Lithuania is ten times smaller than what is needed in the country.
Den kvot som tilldelats Litauen är bara en tiondel av vad landet behöver.
EnglishYou should have one-and-a-half minutes, when only one minute was allotted.
Ni skulle ha haft en och en halv minuts talartid, men den avsatta tiden var bara en minut.
EnglishMrs Müller, we said that we would be understanding, but you have doubled your allotted time.
Fru Müller, vi sade att vi skulle vara förstående men ni fördubblade er tid.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
(EN) Jag försäkrar Judith Sargentini att vi har överskridit den avsatta talartiden på 45 minuter.
EnglishI will end my speech there and point out that I have stuck to the speaking time allotted to me.
Med detta vill jag avsluta min utläggning och påpekar att jag hållit min talartid.
English(FI) Mr President, I will use the time allotted to me discussing the Berlin Declaration.
(FI) Herr talman! Jag ska använda min tilldelade tid till att diskutera Berlinförklaringen.
EnglishMadam President, may I make an initial remark outside my allotted speaking time.
Fru ordförande! Först bara en kommentar utanför min talartid.
EnglishSo if I go over my allotted time slightly, I would like to pick up some of her speaking time.
Så om jag överskrider min tid lite, tar jag gärna hennes minut i anspråk.
EnglishIt is true that this directive has been transposed within the allotted time frame.
Det stämmer att detta direktiv införlivats inom tidsfristen.

Synonymer (engelska) till "allotment":

allotment