"allocation of resources" - Svensk översättning

EN

"allocation of resources" på svenska

EN

allocation of resources {substantiv}

volume_up
allocation of resources

Användningsexempel för "allocation of resources" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI can promise Parliament an adequate internal allocation of resources for this task.
Jag kan lova parlamentet en lämplig intern fördelning av medel för denna uppgift.
EnglishThis will perhaps require some re-allocation of resources.
Detta kommer kanske att kräva en viss omfördelning av resurser.
EnglishThis includes, in particular, the effective allocation of resources in compliance with the principles of the EC Treaty.
Detta omfattar framför allt en effektiv fördelning av resurser i enlighet med principerna i EG-fördraget.
EnglishThirdly, the European Commission has repeatedly been criticised for the way it monitors allocation of resources.
För det tredje har Europeiska kommissionen upprepade gånger kritiserats för hur den övervakar tilldelningen av resurser.
EnglishAnd each level of conflict requires a different allocation of resources, a different approach, a different organizational model.
Och varje nivå av konflikt kräver en annan fördelning av resurser en egen approach, och en egen organisationsmodell.
EnglishThe barriers between the various funds must be eliminated so that the maximum possible allocation of resources can be achieved.
Hindren mellan olika stöd måste undanröjas så att det blir möjligt att erhålla högsta möjliga tilldelning av resurser.
EnglishThe Commission must at all times ensure the appropriate allocation of resources in accordance with the priorities agreed.
Kommissionen bör alltid tillse att det blir en adekvat tilldelning av resurser i förhållande till överenskomna prioriteringar.
EnglishNevertheless, efficiency in the allocation of resources, and therefore prices for consumers, can be extraordinarily beneficial.
Effekterna av en effektiv tilldelning av resurser, vilket leder till sänkta priser för konsumenterna, blir tvärtom mycket fördelaktiga.
EnglishWe are voting against it and are calling on people to fight against it, because the allocation of resources shows the reactionary policy of the EU.
Vi röstar mot den och uppmanar folket att bekämpa den, eftersom resursfördelningen avslöjar EU:s reaktionära politik.
EnglishIn terms of content, I have concerns about the Commission's priorities as reflected, inter alia, in the allocation of resources.
Rent innehållsmässigt ställer jag mig tveksam till kommissionens prioriteringar som bland annat dokumenteras genom uppdelningen av medlen.
EnglishDoes the Commission intend to review the current allocation of resources between sector budget support and general budget support?
Tänker kommissionen se över den nuvarande fördelningen av resurserna mellan det sektorspecifika budgetstödet och det allmänna budgetstödet?
EnglishIt is proposed to restore the budget line dedicated to the fight against sex tourism in order to guarantee the effective allocation of resources for that action.
Europaparlamentet och det civila samhället kommer till fullo att rådfrågas om genomförandet av denna reform.
EnglishLooking now at the list and the allocation of resources, I honestly have to ask what difference two million here or there will make.
När jag ser på listan nu och hur medlen fördelats - allvarligt talat, om vi nu delar ut två miljoner hit eller dit, vad ändrar det på saken?
EnglishPolitics is all about the allocation of resources and the shaping of society by collective decisions, in short, the question of who gets what, when and how.
Politik handlar om fördelning av resurser och formandet av samhället genom kollektiva beslut, i korthet frågan om vem som får vad, när och hur.
EnglishI very much appreciate the fact that this report also proposes the allocation of resources to cover flood damage to public property in the Czech Republic.
Jag uppskattar verkligen att det i betänkandet också föreslås att medel ska anslås för att täcka översvämningsskador på offentlig egendom i Tjeckien.
EnglishWe are not asking for greater allocation of resources to regions in this group, only Structural Fund intervention for the whole of the programming period.
Vi kräver en större tilldelning av resurser till de regioner som ingår i denna grupp, men enbart bidrag från strukturfonderna för hela programperioden.
EnglishIt is true that as general rule, we can put our trust in the markets to make the optimum allocation of resources, in order to achieve improvements in consumer welfare.
Det är sant att vi normalt kan förlita oss på att marknaderna optimalt fördelar resurserna, för att förbättra konsumenternas välbefinnande.
EnglishIt is proposed to restore the budget line dedicated to the fight against sex tourism in order to guarantee the effective allocation of resources for that action.
Det finns ett förslag om att återställa budgetposten för kampen mot sexturism för att garantera en effektiv tilldelning av medel för dessa åtgärder.
EnglishWe need to overhaul the management structures for our relationship to avoid fragmentation and to ensure our allocation of resources on China is appropriate.
Vi måste se över ledningsstrukturerna för våra förbindelser för att undvika fragmentering och se till att vår fördelning av medel till Kina är väl avvägd.
EnglishIt must also be emphasised that the allocation of resources must meet real, specific needs and take account of the implementation of the budget for each heading.
Det skall också understrykas att tilldelningen av resurser måste följa de verkliga och konkreta resurserna och hänsyn tas till genomförandet av varje budgetpost.

Liknande översättningar för "allocation of resources" på svenska

resources substantiv
allocation substantiv
of preposition