"allocation of funds" - Svensk översättning

EN

"allocation of funds" på svenska

EN

allocation of funds {substantiv}

volume_up
allocation of funds (även: appropriations)

Användningsexempel för "allocation of funds" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
Vilka principer gäller vid fördelningen av medel och vilket förfarande tillämpas?
EnglishThe EU must ensure excessive delays in respect of the allocation of funds are avoided.
EU måste se till att man undviker alltför stora förseningar vid tilldelningen av medel.
EnglishThe debate on cohesion policy is above all a debate on the allocation of funds.
Diskussionen om sammanhållningspolitiken är framför allt en diskussion om fördelningen av medel.
English What is the ratio on which the allocation of funds to Member States for advertising material is based?
 Enligt vilken fördelningsnyckel betalas ekonomiskt stöd ut till länderna för reklammaterial?
EnglishIt denounces the insufficient allocation of funds, when the money could be put to good use.
Man kritiserar den otillräckliga tilldelningen av medel, när pengarna skulle kunna komma till verklig nytta.
EnglishThe allocation of funds has been made simpler and this will also speed up the disbursement of funds.
Tilldelningen av medel har förenklats och utbetalningen av medlen kommer därmed också att gå snabbare.
EnglishWe are one of the two elements of the budgetary authority whose task is to decide on the allocation of funds.
Vi är en av de båda delarna av budgetmyndigheten, som beslutar just om tilldelningen av medlen.
EnglishWe must also act together regarding the allocation of funds.
Detsamma gäller för tilldelningen av bistånd.
EnglishIt is very important that Parliament will be able to exercise ongoing control and to have an effect on the allocation of funds.
Det är mycket viktigt att parlamentet kan utöva fortgående kontroll och påverka hur medlen anslås.
English(PL) Mr President, the allocation of funds from the various budget lines always awakens the strongest emotions and debate.
(PL) Her talman! Fördelningen av medel från olika budgetposter väcker alltid de starkaste känslorna och debatterna.
EnglishThat is why we spoke in favour of breaking down the budget, the allocation of funds that is, into the different types of measure.
Av den anledningen har vi uttalat oss för en uppdelning av budgeten respektive anslag till de olika typerna av åtgärder.
EnglishI am particularly concerned with the requirement for a 55% allocation of funds for nature and biodiversity.
Jag är särskilt oroad över kravet på att 55 procent av budgetanslagen ska anslås till stöd för bevarande av naturen och den biologiska mångfalden.
EnglishBoth the structural funds and the Fund for Rural Development operate on the basis of allocation of funds to a specific applicant.
Både strukturfonderna och fonden för landsbygdens utveckling fungerar på basis av en fördelning av stöd till en särskild sökande.
EnglishIn 1994, your Parliament played an important role in the allocation of funds for victims of acts of torture from the European Union budget.
År 1994 spelade Europaparlamentet en viktig roll i fördelningen av stöd till tortyroffer ur Europeiska unionens budget.
EnglishWe must prevent the allocation of funds or State aid in a Member State resulting in job losses in other areas of the EU.
Vi måste förhindra att fördelningen av medel eller statligt stöd i en medlemsstat leder till förlorade arbetstillfällen i andra delar av EU.
EnglishI support the idea of a mandatory minimum allocation of funds per inhabitant of EUR 1 000, as opposed to the previous figure of EUR 500.
Jag stöder idén om en minsta tilldelning av medel per invånare på 1 000 euro, till skillnad från den tidigare siffran på 500 euro.
EnglishWith regard to the allocation of funds for 2007-2013, I find it regrettable that the financial perspectives propose a reduction in resources.
Med tanke på fördelningen av fonderna för 2007–2013 finner jag det beklagligt att man föreslår en resursminskning i budgetplanen.
EnglishWe base the allocation of funds not only on an assessment of each country's needs, but also of its policy performance.
Vi grundar fördelningen av biståndet inte bara på en uppskattning av varje lands behov, utan även på en uppskattning av resultaten av tidigare strategier.
EnglishFor Lithuania and countries in a similar situation, the important thing is not the small allocation of funds but its effectiveness.
För Litauen och länder som befinner sig i en liknande situation är det viktigaste inte den lilla fördelningen av medel utan att den är effektiv.
EnglishIt may be a strategic reflection document, but if it is to be a plan of action it needs projects, timetables, and the allocation of funds.
Det är mer ett dokument som diskuterar strategier, men för att vara en handlingsplan krävs det projekt, tidsupplägg och medel att använda.

Liknande översättningar för "allocation of funds" på svenska

funds substantiv
Swedish
allocation substantiv
of preposition