EN

allocation {substantiv}

volume_up
I can promise Parliament an adequate internal allocation of resources for this task.
Jag kan lova parlamentet en lämplig intern fördelning av medel för denna uppgift.
Subject: Ticket allocation for the 1998 Football World Cup
Angående: Fördelning av biljetter till världsmästerskapen i fotboll 1998
Allocation of monetary income of national central banks
Fördelning av de nationella centralbankernas monetära inkomster
The Commission proposes an allocation of EUR 90 million in the Community budget.
Kommissionen föreslår ett anslag på 90 miljoner euro i gemenskapsbudgeten.
However, there is another important allocation gap between the neighbours.
Men det finns en annan stor skillnad mellan grannländernas anslag.
Moreover, this report reveals some mismanagement in the allocation of the Structural Funds.
Betänkandet avslöjar dessutom vissa funktionsbrister i fråga om strukturfondernas anslag.
Another example is the allocation of frequencies in the linear-digital field.
Ett annat exempel är tilldelning av frekvenser på det linjära/digitala området.
Action in terms of quotas is preferable to free and complicated allocation.
Det är bättre med aktion av kvoter än gratis och komplicerad tilldelning.
For example, we need a more rapid allocation of rail routes when this is necessary.
Vi behöver exempelvis snabbare tilldelning av spårkapacitet när så krävs.
allocation
We consider that to be a more equal and more balanced allocation of funding.
Vi tycker att det är en väl avvägd och balanserad allokering av medlen.
The effective allocation of the Funds requires the cooperation of all levels of European government.
För att fondernas allokering av medel skall bli effektiv fordras att alla europeiska styrelsenivåer samarbetar.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, what we need is a set of uniform procedures for frequency allocation.
Det vi behöver är enhetliga förfaranden när det gäller allokering av frekvenser.
allocation

Användningsexempel för "allocation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope the budgetary authority will be more helpful and increase the allocation.
Jag hoppas att budgetmyndigheten kommer att vara mer hjälpsam och öka anslagen.
EnglishAmendments Nos 9 and 12 concern the allocation and approval of appropriations.
Ändringsförslag 9 och 12 handlar om avsättningen och fastställandet av anslagen.
EnglishUp to now, the Member States have used less than 20% of the overall allocation.
Hittills har medlemsstaterna använt mindre än 20 procent av de totala anslagen.
EnglishThis represents a 13% increase on this year’s allocation to these subsections.
Detta motsvarar en 13-procentig ökning av årets anslag till dessa underavsnitt.
EnglishWe therefore need to learn from experience in making a new allocation after 2004.
Vi måste därför lära oss av erfarenheten för att skapa ett nytt anslag efter 2004.
EnglishWhat principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
Vilka principer gäller vid fördelningen av medel och vilket förfarande tillämpas?
EnglishAnother example is the allocation of frequencies in the linear-digital field.
Ett annat exempel är tilldelning av frekvenser på det linjära/digitala området.
EnglishAs you know, the allocation of frequencies is due to be consolidated in 2003.
Frekvenstilldelningen kommer som ni vet att slutgiltigt fastställas just år 2003.
EnglishCould we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Skulle vi inte kunna ändra på placeringen vid de tillfällen då det står kameror här?
EnglishIt does, however, deem 0.41% to be an acceptable minimum level for the allocation.
I betänkandet betraktas dock 0,41 procent som en godtagbar miniminivå för anslagen.
EnglishI can promise Parliament an adequate internal allocation of resources for this task.
Jag kan lova parlamentet en lämplig intern fördelning av medel för denna uppgift.
EnglishThe Commission proposes an allocation of EUR 90 million in the Community budget.
Kommissionen föreslår ett anslag på 90 miljoner euro i gemenskapsbudgeten.
EnglishI thank the House for its forbearance as regards the usual time allocation.
Jag tackar kammaren för dess överseende i fråga om den vanliga tidstilldelningen.
EnglishThe Council, in fact, refused to have any discussion at all about the allocation.
Rådet vägrade i själva verket att över huvud taget diskutera fördelningen.
EnglishThis anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
Denna avvikelse kommer att rättas till genom att Spanien får ytterligare fyra platser.
EnglishI do not think that the annual allocation is sufficient to undertake that task.
Jag tror inte att det räcker med den årliga fördelningen för att klara av den uppgiften.
EnglishFor example, we need a more rapid allocation of rail routes when this is necessary.
Vi behöver exempelvis snabbare tilldelning av spårkapacitet när så krävs.
EnglishWe also wish to question the allocation of this money to a single international fund.
Dessutom är vi undrande över att beloppet endast tilldelas internationellt.
EnglishI welcome Commissioner Patten's allocation of EUR 300 million in 2003-04 to rebuild Iraq.
Hans karakteristiska vältalighet kommer att saknas stort av alla sidor i kammaren.
EnglishAs you know, in principle, the budgetary allocation does not come within my domain.
Som ni vet är det i princip inte på min nivå som man fattar beslut om budgetanvisningar.

Synonymer (engelska) till "allocation":

allocation
allocable
allocator