EN

allocated {adjektiv}

volume_up
allocated
They represent an administratively allocated abstract right to pollute the atmosphere.
De utgör en administrativ, tilldelad och abstrakt rättighet att förorena atmosfären.
I did not have this opportunity in the time that was allocated to me.
Jag hade inte möjlighet att göra det inom den tid som jag fått mig tilldelad.
I shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Jag ska därför försöka begränsa mig till den talartid som jag fått mig tilldelad.
allocated
First of all, the way that the burden associated with counteracting climate change has been allocated within the European Union framework is highly unfair.
Först av allt är den börda som är förenad med att motverka klimatförändringarna mycket orättvist fördelad inom EU.
It is actually a modest programme, with EUR 200 million allocated for four years, which is frankly still inadequate.
Det är faktiskt ett ganska anspråkslöst program, med 200 miljoner euro fördelade på fyra år, som uppriktigt sagt fortfarande är otillräckligt.
Indeed, the subsidies that were wrongly allocated are not spread evenly over all the projects; there are certain projects where more than 50 % of the subsidies paid are in serious doubt.
De felaktigt utbetalade bidragen är för övrigt inte jämnt fördelade mellan alla projekt, vissa svarar för långt över 50 procent av de utbetalade bidragen om vilka stor oklarhet råder.
allocated
allocated

Användningsexempel för "allocated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo date over two thirds of programme funds have been allocated to this priority.
Hittills har två tredjedelar av programmets medel avsatts för denna prioritering.
EnglishHowever, many Member States claim that the quotas currently allocated are unfair.
Emellertid hävdar många medlemsstater att de kvoter som nu anslås är orättvisa.
EnglishWe have thus checked, and unfortunately your group only allocated you two minutes.
Vi har alltså kontrollerat, och tyvärr har er grupp endast givit er två minuter.
EnglishIt is also very important that we allocated specific funds for the dairy sector.
Det är också mycket viktigt att vi avsatte särskilda medel för mejerisektorn.
EnglishEUR 20 million have been allocated for the period of December 2008 to May 2009.
20 miljoner euro har anslagits för perioden från december 2008 till maj 2009.
EnglishOnly then can the resources that are available be allocated most effectively.
Endast på detta sätt kan man mera effektivt allokera tillbuds stående resurser.
EnglishIn addition money absolutely must be allocated to support concrete women's projects.
Dessutom måste det absolut avsättas pengar till stöd för konkreta kvinnoprojekt.
EnglishWe expect the money to be allocated to specific purposes when it is paid out.
Vi förväntar oss att pengarna anslås till särskilda ändamål när de betalas ut.
EnglishI shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Jag ska därför försöka begränsa mig till den talartid som jag fått mig tilldelad.
EnglishCan the Commission say how much European funding has been allocated for this work?
Kan kommissionen uppge hur mycket EU-medel som har avsatts för dessa arbeten?
EnglishThe money that we allocated last year in many budget lines is certainly a great help.
De pengar som vi anslog förra året i flera budgettillägg är dock till god hjälp.
EnglishThis may be the case of the credits allocated within the scope of Agenda 2000-2006.
Det kan vara fallet med anslag som utnyttjats inom ramen för Agenda 2000-2006.
EnglishWe can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
Vi kan se att den andel som tilldelas de franska regionerna ideligen krymper.
EnglishWhat will be done with the millions of euros allocated to this programme every year?
Vad skall man göra med den miljon euro som varje år anslås till detta program?
EnglishWe are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
Vi är också glada över att unionen anslagit pengar för humanitärt bistånd.
EnglishWe look at political priorities and then decide what should be allocated to them.
Vi tittar på politiska prioriteringar och beslutar sedan vad som skall anslås åt dem.
EnglishBy contrast, only EUR 200 million is allocated to the project by the private sector.
Däremot kommer den privata sektorn bara att anslå 200 miljoner euro till projektet.
EnglishFirstly, with regard to the issue of the budget allocated to this operation.
För det första gäller det frågan om det budgetanslag som ska tilldelas denna åtgärd.
EnglishIn the Seventh Framework Programme for Research we have large sums of money allocated.
Inom det sjunde ramprogrammet för forskning finns det stora summor pengar avsatta.
EnglishA sum has been allocated for this purpose as part of the current financial perspectives.
Ett belopp har avsatts för detta syfte som en del av den nuvarande budgetplanen.

Synonymer (engelska) till "allocable":

allocable
allocation