EN

to allocate [allocated|allocated] {verb}

volume_up
The Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
Kommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
Låt det bli en prioritet att tilldela en del av dessa medel till industrin.
We ought to allocate a gradually bigger share of that budget in support of HIV prevention.
Vi borde tilldela en gradvis större andel av denna budget till hiv-förebyggande åtgärder.
We also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Vi måste även avsätta mer medel till de EU-medborgare som deltar i programmet.
We are, moreover, planning to allocate EUR 600 million to this section of the programme.
Vi har för övrigt planerat att avsätta 600 miljoner euro för denna del av programmet.
The Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Kommissionen måste tänka på detta och avsätta mer medel under 2008.
However, we have not even been able to allocate all of this expenditure.
Vi har dock inte ens kunnat fördela alla dessa summor.
It has to allocate the necessary funds to help small border countries manage this issue.
EU måste fördela de medel som behövs för att hjälpa små länder vid EU: s gränser att klara situationen.
Of course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Naturligtvis respekterar jag till fullo rådets rätt att fastställa och fördela fiskemöjligheter.
Maybe we should allocate a little less for infrastructure and these other items.
Vi kanske borde anslå lite mindre pengar till infrastrukturen och de andra frågorna.
Thus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Vi kommer således att kunna anslå 14 miljarder euro för miljöändamål.
We must allocate funds for EU security and the development of communications infrastructure.
Vi måste anslå medel till EU:s säkerhet och utvecklingen av en kommunikationsinfrastruktur.
to allocate
Only then can the resources that are available be allocated most effectively.
Endast på detta sätt kan man mera effektivt allokera tillbuds stående resurser.
I welcome the European Parliament's decision to approve the Commission's proposal to allocate a further EUR 46 million in macro-financial assistance to Georgia.
Jag välkomnar Europaparlamentets beslut att godkänna kommissionens förslag om att allokera ytterligare 46 miljoner euro i makroekonomiskt stöd till Georgien.
Finally, the consideration of Structural Funds and enlargement is apt: the EU could use this opportunity to allocate Funds more effectively, first time round.
Slutligen är reflexionen om strukturfonderna och utvidgningen passande: EU skulle kunna utnyttja detta tillfälle för att allokera fondmedlen effektivare från början.
Who is to determine which importer is allocated which quota?
Vem skall bestämma vilken importör som skall få vilken kvot?
It is not about punishing wrongdoers but apportioning and allocating responsibility for environmental damage.
Det handlar inte om att straffa lagbrytare utan om att fördela och bestämma ansvaret för miljöskador.
It is actually about providing greater flexibility and it is up to Member States to decide whether and how much they want to allocate to this area.
Det handlar egentligen om att skapa större flexibilitet och det är medlemsstaterna som ska bestämma om och i vilken utsträckning de vill satsa på det här området.
The budgetary authorities only allocate appropriations to the institutions.
Budgetmyndigheterna skall bara anvisa anslag till institutionerna.
These challenges require the EU to be able to take political decisions, allocate budget resources and engage in activity whereby we can make advances.
Dessa utmaningar kräver att EU kan såväl anta politiska beslut, anvisa budgetmedel som genomföra verksamhet som gör att vi kan flytta fram positionerna.
to allocate

Användningsexempel för "to allocate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
Kommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
EnglishWhy did we allocate zero euro to energy efficiency in the EU recovery package?
Varför tilldelade vi noll euro till energieffektivitet i EU:s återhämtningspaket?
EnglishWe also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Vi måste även avsätta mer medel till de EU-medborgare som deltar i programmet.
EnglishMaybe we should allocate a little less for infrastructure and these other items.
Vi kanske borde anslå lite mindre pengar till infrastrukturen och de andra frågorna.
EnglishMost countries allocate substantial resources to pay for an army of unemployed.
De flesta länder anslår stora resurser för att betala en armé av arbetslösa.
EnglishLet us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
Låt det bli en prioritet att tilldela en del av dessa medel till industrin.
EnglishThis is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Det är därför det är så viktigt att anslå lämpliga medel för detta ändamål.
EnglishOur joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
Då skall vi också gemensamt dela upp dessa medel i enlighet med detta.
EnglishWe are, moreover, planning to allocate EUR 600 million to this section of the programme.
Vi har för övrigt planerat att avsätta 600 miljoner euro för denna del av programmet.
EnglishThe European Commission must allocate funds for research in this area.
Europeiska kommissionen måste ge pengar till forskningen inom detta område.
EnglishNow that it is working better, it is self-evident that we must allocate more money to it.
När det nu fungerar bättre så är det självklart att vi måste anslå mer medel till det.
EnglishAre we getting enough environment for the money we allocate to these schemes?
Får vi en bra miljö för de pengar som vi använder inom dessa system?
EnglishThe normal way to achieve this would be to allocate quotas to companies.
Det normala sättet att genomföra detta vore att tilldela bolagen kvoter.
EnglishPlease tell your groups to allocate sufficient time to their speakers.
Säg till era grupper att låta en talare tala och ge honom eller henne tillräcklig tid.
EnglishThe European Council is only prepared to allocate 0.15% of the Union's GDP to enlargement.
Europeiska rådet har inte avsatt mer än 0,15 procent av unionens BNP till utvidgningen.
EnglishThe European Council is only prepared to allocate 0.15 % of the Union's GDP to enlargement.
Europeiska rådet har inte avsatt mer än 0,15 procent av unionens BNP till utvidgningen.
EnglishWe must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.
Vi ska se till att anslå medel till SET-planen för förnybar energi.
EnglishWe ought to allocate a gradually bigger share of that budget in support of HIV prevention.
Vi borde tilldela en gradvis större andel av denna budget till hiv-förebyggande åtgärder.
EnglishThe budgetary authorities only allocate appropriations to the institutions.
Budgetmyndigheterna skall bara anvisa anslag till institutionerna.
EnglishThus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Vi kommer således att kunna anslå 14 miljarder euro för miljöändamål.

Synonymer (engelska) till "allocable":

allocable
allocation