"alleviation" - Svensk översättning

EN

"alleviation" på svenska

volume_up
alleviated {perf. part.}
SV
volume_up
alleviator {substantiv}
EN

alleviation {substantiv}

volume_up
alleviation (även: balm, relaxation, relief, solace)
The Commission is a grant donor focusing on poverty alleviation.
Kommissionen är en bidragsgivare med inriktning på lindring av fattigdom.
That is why the issue must be addressed in the context of overall development strategy and poverty alleviation.
Det är därför frågan måste sättas i samband med allmän utvecklingsstrategi och lindring av fattigdom.
Some of the amendments aim at stressing poverty alleviation and eradication as an overriding objective.
Syftet med vissa av ändringsförslagen är att betona att lindring och utrotning av fattigdom är ett dominerande mål.
alleviation (även: comfort, facilitation, relief)

Användningsexempel för "alleviation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHonduras will receive EUR 15m as debt alleviation from us because of this.
Honduras kommer att få 15 miljoner euro för skuldminskning från oss till följd av detta.
EnglishPoverty alleviation has been the central objective in all projects.
Minskning av fattigdom har varit den centrala målsättningen i alla projekt.
EnglishMost welcome is the fact that the Council has made poverty alleviation a top priority.
Mest välkommet är det faktum att rådet beslutat sig för att prioritera kampen mot fattigdomen.
EnglishAgain, that is part of our global strategy for poverty alleviation.
Detta är återigen en del av vår globala strategi för fattigdomslindring.
EnglishIn any event the European Commission is continuing to support poverty alleviation schemes.
Hur som helst fortsätter Europeiska kommissionen att stödja program för fattigdomsbekämpning.
EnglishThe Commission is a grant donor focusing on poverty alleviation.
Kommissionen är en bidragsgivare med inriktning på lindring av fattigdom.
EnglishSecondly, we must target our alleviation efforts on the worst-hit segments of the fleet.
För det andra måste vi inrikta våra lindringsinsatser på de värst drabbade segmenten av flottan.
EnglishShe told us of the success of our Erasmus Mundus and poverty alleviation programmes.
Hon berättade om vårt framgångsrika program Erasmus Mundus och om programmen för fattigdomsbekämpning.
EnglishBiodiversity loss is not a new challenge to poverty alleviation, as already mentioned.
Förlusten av biologisk mångfald är ingen ny utmaning när det gäller att minska fattigdomen, som redan har nämnts.
EnglishThe fifth decision relates to improved financing and investment in the alleviation of climate change.
Det femte punkten gäller förbättrad finansiering och investering för att dämpa klimatförändringarna.
EnglishThat is why the issue must be addressed in the context of overall development strategy and poverty alleviation.
Det är därför frågan måste sättas i samband med allmän utvecklingsstrategi och lindring av fattigdom.
EnglishSo we are looking at possible ways in terms of alleviation of the State aid rules, as we have done in the past.
Vi tittar således på olika sätt att lätta på reglerna om statligt stöd, precis som vi har gjort tidigare.
EnglishIn addition the Commission will continue to support the alleviation of the Chernobyl catastrophe.
Dessutom kommer kommissionen även i fortsättningen att stödja insatser för att lindra effekterna av Tjernobylkatastrofen.
EnglishSome of the amendments aim at stressing poverty alleviation and eradication as an overriding objective.
Syftet med vissa av ändringsförslagen är att betona att lindring och utrotning av fattigdom är ett dominerande mål.
EnglishOur food programmes are directly related to structural reforms in agriculture as well as poverty alleviation.
Våra livsmedelsprogram hänger direkt samman med strukturella jordbruksreformer liksom med lindrande av fattigdom.
EnglishThis is how we will try to do it: focussing both on poverty alleviation and capacity building.
Vi kommer att försöka åstadkomma detta genom att koncentrera oss på både en minskning av fattigdomen och kapacitetsskapande åtgärder.
EnglishThe theme of poverty alleviation must be right.
Temat att bekämpa fattigdom måste vara rätt.
EnglishZimbabwe's EUR 110 million 8th EDF national indicative programme has a direct poverty alleviation orientation.
Zimbabwes åttonde nationellt vägledande EUF-program på 110 miljoner euro har en direkt inriktning på fattigdomsbekämpning.
EnglishThe European Union must undertake to bring about the alleviation or cancellation of the debts of the poor countries.
Europeiska unionen måste engagera sig för att se till att de fattiga ländernas skulder skrivs ned eller avskrivs helt.
EnglishIn the region, we continue to carry out rehabilitation, to deliver humanitarian aid and to contribute to poverty alleviation.
Vi fortsätter att utföra rehabilitering, leverera humanitärt bistånd och bidra till en minskning av fattigdomen.

Synonymer (engelska) till "alleviation":

alleviation
alleviated
alleviator