"all told" - Svensk översättning

EN

"all told" på svenska

EN

all told {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "all told" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have established a new Directorate-General, yet it has only 70 people all told.
Vi har inrättat ett nytt generaldirektorat, ändå har detta bara 70 anställda.
EnglishFirst of all, I am told that if there is no agreement, there will be no growth.
För det första sägs det att utan överenskommelse blir det ingen tillväxt.
EnglishMr Samland summed it all up when he told us how many hours were involved.
Samland sammanfattade det hela när han berättade hur många timmar det handlade om.
EnglishWe are told above all to 'eat and drink without fear, you are protected by the label' .
Man säger framför allt: "Tro, drick, svälj utan rädsla, det finns en etikett som skyddar oss".
EnglishAll told, I have not been wrong in being an optimist in recent years.
På det hela taget har jag inte haft fel när jag har varit optimistisk under de senaste åren.
EnglishAfter all, referendums are to be avoided at all costs, we are told.
När allt kommer omkring säger man till oss att folkomröstningar ska undvikas till varje pris.
EnglishHe told me all about the time you went ballistic with Penny Benjamin.
Han berättade allt om när du körde stenhårt med Penny Benjamin.
EnglishAfter all, we were told that we do not achieve any results.
Vi har trots allt fått höra att vi inte åstadkommer några resultat.
EnglishIn the 1930s, Freud told us all that you could analyze people's psyches based on their doodles.
På 1930 talet, talade Freud om för oss alla att du kunde analysera folks psyke baserat på deras klotter.
EnglishAll told, one can see a stalemate, caused by political immobilism both at home and abroad.
Sammanfattningsvis råder ett dödläge som har orsakats av politisk stockkonservatism såväl här hemma som internationellt.
EnglishAll the professionals have told me that school plays a key role in women's access to sport.
Alla yrkesutövare har sagt mig att skolan har en enormt viktig roll när det gäller kvinnors möjligheter till idrottsutövning.
EnglishWe were told that all subjects were open to start with, but the subject of reform of the acquis has been closed.
Det sades att alla ämnen var öppna till en början, men frågan om reform av gemenskapens regelverk har stängts.
EnglishLet it not be said to us that this is for geographical reasons, because General Motors is getting rid of 10 000 jobs all told.
Ingen kan slå i oss att detta har geografiska orsaker - General Motors säger ju upp sammanlagt 10 000 anställda.
EnglishI had the opportunity to talk to young and elderly citizens alike, all of whom told me of their sympathy and support for Mr Kabila.
Jag kunde tala med unga och mindre unga medborgare och alla uttalade sin sympati och sitt stöd för president Kabila.
EnglishHowever, as Amnesty International, after all, has told us, these improvements have only been implemented to a very limited extent.
Men som vi har hört från Amnesty International har dessa förbättringar bara genomförts i mycket begränsad utsträckning.
EnglishAfter all, what was Slovakia told?
EnglishThis is a sector which, all told, employs 12 million people in Europe and has a far-reaching impact stretching into other sectors.
Detta är en sektor som sammanlagt sysselsätter 12 miljoner människor i EU och på ett långtgående sätt påverkar andra sektorer.
English(PL) Madam President, Commissioner, at the beginning of the month we were told that all remedial measures against the financial crisis have been taken.
(PL) Fru talman, herr kommissionsledamot! I början av månaden fick vi veta att alla åtgärder för att lindra finanskrisen har vidtagits.
English. - Madam President, first of all I have been told that the English interpretation of my speech was not accurate, and I am very sorry about this.
Fru talman! Först vill jag bara säga att jag har fått veta att den engelska tolkningen av mitt anförande inte var korrekt, vilket jag beklagar djupt.
EnglishNot all our citizens were satisfied with all the details at the time, and indeed not all our citizens were even told about all the details of that accession.
Inte alla medborgare var då nöjda med alla detaljer och inte alla medborgare var på den tiden överhuvudtaget informerade om detaljerna kring denna anslutning.

Synonymer (engelska) till "all told":

all told

Liknande översättningar för "all told" på svenska

told verb
all pronomen
all adverb
all adjektiv
Swedish