"all the same" - Svensk översättning

EN

"all the same" på svenska

EN

all the same [exempel]

volume_up
1. "nevertheless"
But all the same, there is clearly a European dimension in this conflict.
Men denna konflikt har ändå en europeisk dimension.
It is not something uppermost on my wish list, but a comment all the same.
Det är inget som står överst på min önskelista, men ändå en kommentar.
But I shall turn a blind eye, and we will take this roll-call vote all the same.
Men jag skall blunda och ändå förrätta omröstningen med namnupprop.
all the same
It is a retreat via the negation of a principle, but it masquerades as progress all the same.
Man tar ett steg tillbaka genom att förneka en princip som trots allt är ett framsteg.
All the same, these are just high court decisions!
Det är trots allt två domstolsbeslut i högsta instans!
In that respect, Mr Markov, I believe that we must be moderately content, but content all the same.
I detta avseende, herr Markov, anser jag att vi trots allt måste vara ganska nöjda.

Användningsexempel för "all the same" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll the same, within this Category we will not endeavour to increase the funds.
Trots detta kommer vi inom detta utgiftsområde inte att försöka utöka medlen.
EnglishAlthough this deadline is, I believe, too late, it has been set all the same.
Även om denna tidsfrist enligt min åsikt kommer för sent, har den i alla fall satts.
EnglishI believe that this is very important, and we are all the same observing some progress.
Jag anser att detta är mycket viktigt och vi märker i alla fall vissa framsteg.
EnglishAll parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
Alla partier måste vara engagerade i detta, eftersom samma öde faktiskt kan drabba dem.
EnglishAll the same, in my opinion, the Commission proposals overshoot the mark a little.
Dock skjuter kommissionens förslag enligt min mening en aning över målet.
EnglishWe were too late in submitting an amendment, but I ask you to consider it all the same.
Vi lämnade in ett ändringsförslag för sent. Jag ber er ändå granska förslaget.
EnglishMr President, I would now like us to vote on the paragraph all the same.
Herr talman! Vad jag nu vill är att vi i vilket fall som helst röstar om punkten.
EnglishMore than once, Zimbabwe has sent representatives who feature on this list all the same.
Mer än en gång har Zimbabwe ändå skickat företrädare som finns med på denna lista.
EnglishThis is a welcome development but all the same, I am against, Mr President.
Detta är ett steg i rätt riktning, men jag är ändå emot det, herr talman.
EnglishIt has been replaced by the word ‘identity’, which is not at all the same thing.
Det har bytts ut mot ordet ”identitet”, som inte alls är samma sak.
EnglishBut I shall turn a blind eye, and we will take this roll-call vote all the same.
Men jag skall blunda och ändå förrätta omröstningen med namnupprop.
EnglishAll the same, we try to guide others outside the EU on the importance of democratic elections.
Hur som helst försöker vi vägleda andra utanför EU om vikten av demokratiska val.
EnglishThe European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
Europaparlamentet är i alla fall lite speciellt och vi ber om ursäkt.
EnglishWe were, all the same, satisfied: few budget lines have been increased.
. – Jag har röstat för Europaparlamentets förslag till EU: s allmänna budget för 2004.
EnglishI may have found him late in the day, but I have found him all the same.
Jag kanske skulle ha funnit honom senare på dagen, men jag har i alla fall funnit honom.
EnglishIt is not something uppermost on my wish list, but a comment all the same.
Det är inget som står överst på min önskelista, men ändå en kommentar.
EnglishThe EU fleet is only one of several implicated in this, but it is implicated all the same.
EU:s flotta är bara en av flera inblandande, men den är ändå inblandad.
EnglishIt is a retreat via the negation of a principle, but it masquerades as progress all the same.
Man tar ett steg tillbaka genom att förneka en princip som trots allt är ett framsteg.
EnglishAll the same, I regret the absence of concrete measures and of a genuine development strategy.
Jag beklagar dock att det saknas konkreta åtgärder och en verklig utvecklingsstrategi.
EnglishAll the same, I would point out that, today, we have 26 different sets of regulations.
Jag vill ändå påpeka att vi i dag har 26 olika regeluppsättningar.

Synonymer (engelska) till "all the same":

all the same

Liknande översättningar för "all the same" på svenska

the artikel
Swedish
same adjektiv
Swedish
same pronomen
Swedish
all pronomen
all adverb
all adjektiv
Swedish
all substantiv
Swedish