EN

all the {adjektiv}

volume_up
all the (även: all of)
If only this applied to all airlines, all flights and all problems.
Om detta ändå tillämpades för alla flygbolag, alla flygningar och alla problem.
The action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
We are all dismayed and we all share in the pain of the families of the victims.
Vi är alla bestörta, och vi delar alla den smärta som offrens familjer känner.
all the
They deserve all the procedures and all the improvements this country needs.
De är värda alla de förfaranden och alla de förbättringar som landet behöver.
All these rules... and all these sayings and nicknames.
Alla de här reglerna... alla de här talesätten och smeknamnen.
All the proposed amendments to the committee recommendation are acceptable.
Alla de föreslagna ändringarna till utskottets rekommendation är godtagbara.

Användningsexempel för "all the" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishThe Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
Unionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
I dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
EnglishDraft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)
Förslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (undertecknande)
EnglishIt is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.
Vi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
EnglishWe should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
Vi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishWe are all paying, and we all would like to see the amount of pollution reduced.
Vi får alla betala, och vi skulle alla vilja att mängden föroreningar minskade.
EnglishWe have to use all practical arguments to convince those who take the decisions.
Vi måste använda alla praktiska argument för att övertyga de som fattar beslut.
EnglishThe Commission is ready to work with this presidency and all the Member States.
Kommissionen är redo att arbeta med detta ordförandeskap och alla medlemsstater.
EnglishIt goes without saying that we subscribe to Europe, because we all are Europeans.
Det är underförstått att vi samtycker till Europa, eftersom vi alla är européer.
EnglishThat is all the Commission is asking, and we believe it is fair and reasonable.
Det är allt kommissionen begär, och vi anser att det är rättvist och förnuftigt.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishAll these increase the costs which their competitors do not have to contend with.
Alla dessa innebär ökade kostnader, som konkurrenterna inte behöver brottas med.
EnglishWe all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
Naturligtvis är vi alla överens om att Turkiet måste följa tilläggsprotokollet.
EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.

Synonymer (engelska) till "all the way":

all the way

Liknande översättningar för "all the" på svenska

the artikel
Swedish
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish