"all set" - Svensk översättning

EN

"all set" på svenska

EN

all set [exempel]

volume_up
all set (även: all clear)
We had everything all set in case of an emergency; God knows, you don't want to hurt this world-renowned expert.
Vi hade allt klart inför ett akutläge; gudarna skall vet, att ni vill inte skada denna världsledande experten.

Användningsexempel för "all set" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFirst of all, the set targets are too ambitious and could be counterproductive.
För det första är de uppställda målen så ambitiösa att de kan bli kontraproduktiva.
EnglishWe must all set an example when it comes to abandoned and neglected children.
Vi måste alla föregå med gott exempel när det gäller övergivna och försummade barn.
EnglishFirst of all, Guantánamo was set up in order to protect all of our citizens.
Till att börja med inrättades Guantánamo för att skydda alla våra medborgare.
EnglishAlthough this deadline is, I believe, too late, it has been set all the same.
Även om denna tidsfrist enligt min åsikt kommer för sent, har den i alla fall satts.
EnglishAfter all, other countries can set their own standards which industry has to comply with.
Andra länder kan ju ställa upp andra normer som industrin måste hålla sig till.
EnglishIt is above all to set out potential improvements in its operations.
Det är framför allt för att fastställa möjliga förbättringar av dess verksamhet.
EnglishWhile discussing this report we have to set aside all the political problems.
I samband med behandlingen av detta betänkande kastar vi alla politiska problem över bord.
EnglishAll the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
Alla åtgärder som vidtas syftar till att åstadkomma detta och nå snabbare resultat.
EnglishFirst of all, we need to set up an easily accessible and recognisable contact point.
Först och främst behövs en lättillgänglig, identifierbar kontaktpunkt.
EnglishFor all the reasons set out above, I therefore vote for Mr Secchi's report.
Av alla ovannämnda skäl kommer jag att rösta för Secchis betänkande.
EnglishIt is with no pleasure at all that I set out this list of measures.
Det bereder mig inte den minsta glädje att redogöra för denna åtgärdslista.
EnglishThe Slovenian Presidency has achieved all the set objectives relating to the package in question.
Det slovenska ordförandeskapet har nått alla de fastställda målen för detta paket.
EnglishThe Commission's Green Paper raises the question of whether new targets should be set at all.
I kommissionens grönbok tas frågan upp om det överhuvud taget ska sättas några nya mål.
EnglishWhy allow such distortions of competition and, above all, why set this precedent?
Varför tillåta en sådan snedvridning av konkurrensen och, framför allt, varför skapa detta prejudikat?
EnglishWe can now look forward to an even-handed Services Directive, which is what we all set out to achieve.
Vi kan nu se fram emot ett rättvist tjänstedirektiv, något vi alla ville uppnå.
EnglishEach side must have the right, at least at the beginning, to set out all its major demands.
Båda parterna måste åtminstone i ett inledande skede ha rätt att ventilera sina främsta krav.
EnglishAfter all, other countries can set their own standards which industry has to comply with.
Att ställa upp normer för andra länder kan vara pretentiöst, moralistiskt eller förmyndaraktigt.
EnglishThese repairers must observe all the quality requirements set by the vehicle manufacturers.
Dessa verkstäder måste uppfylla alla de kvalitetskriterier som bestäms av fordonstillverkaren.
EnglishHave new definite objectives, and above all, timeframes, been set?
Har nya konkreta mål och framför allt också tidsramar fastställts?
EnglishAfter all, business does not set itself such an objective.
Näringslivet ställer ju trots allt inte upp detta som mål för sig självt.

Liknande översättningar för "all set" på svenska

set adjektiv
set substantiv
all pronomen