"all-seeing" - Svensk översättning

EN

"all-seeing" på svenska

EN

all-seeing {adjektiv}

volume_up
all-seeing
Attempts by an all-seeing elite to bestow happiness on people by force always prove counter-productive.
Försök av en allseende elit att skänka folket lycka genom tvång har alltid visat sig motverka sitt syfte.
Even before it is clear whether or not the new act will be passed and what it will be like, the all-seeing eye of our Parliament's high priests is keenly trained on Lithuania.
Till och med innan man vet om den nya lagen kommer att godkännas och hur den kommer att se ut är det allseende ögat hos vårt parlaments höga präster intensivt riktat mot Litauen.

Användningsexempel för "all-seeing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European social model is not the same as others, as we are seeing all the time.
Den europeiska samhällsmodellen liknar inte andra modeller och det ser vi ständigt.
EnglishWe will therefore be seeing, in all economic sectors, a conversion to cleaner technologies.
Vi kommer därför att få uppleva en övergång till renare tekniker i alla ekonomiska sektorer.
EnglishAll in all, we are seeing shocking breaches of human rights here.
På det hela taget ser vi här chockerande exempel på brott mot de mänskliga rättigheterna.
EnglishAfter all, we are now seeing that it is the small operators who are the victims on this market.
När allt kommer omkring ser vi nu att det är de små operatörerna som är offer på denna marknad.
EnglishIndeed, we have all given space to seeing if there can somehow, some way, be a realignment.
Vi har alla i själva verket gett utrymme för att se om det på något sätt kan ske en omstrukturering.
EnglishOne place we're all familiar with seeing this is with cell phones.
Ett område som vi alla är vana att se detta är mobiltelefoni.
EnglishAnd we're seeing from all points on the globe similar stories.
Och vi ser liknande exempel från jordens alla hörn.
EnglishAttempts by an all-seeing elite to bestow happiness on people by force always prove counter-productive.
Försök av en allseende elit att skänka folket lycka genom tvång har alltid visat sig motverka sitt syfte.
EnglishWe are seeing all of these seriously repressed.
Vi ser att alla dessa rättigheter allvarligt undertrycks.
EnglishIt will not prevent all accidents, seeing that fatal damage often arises outside the European Union.
Alla olyckor kommer inte att förhindras, med tanke på att den ödesdigra skadan ofta uppstår utanför Europeiska unionen.
EnglishSo you're seeing all the old faces.
EnglishI hope this will change, first of all by businesses seeing the Ecolabel as an important instrument in the future.
Jag hoppas att detta kommer att förändras, i första hand genom att företagen uppfattar miljömärket som ett viktigt verktyg för framtiden.
EnglishYou could say, 'seeing that all these people will not fit into our cathedral, let us knock it down and start from scratch'.
Vi kan säga att " eftersom de här människorna inte får plats i vår katedral får vi rasera den och istället samlas under bar himmel" .
EnglishYou could say,'seeing that all these people will not fit into our cathedral, let us knock it down and start from scratch '.
Vi kan säga att " eftersom de här människorna inte får plats i vår katedral får vi rasera den och istället samlas under bar himmel ".
EnglishThis is creating a sense of fear and incomprehension and, behind all this, we are seeing a rise in populism and protectionism.
Detta är att skapa en känsla av fruktan och oförmåga att förstå och bakom allt detta ser vi en ökning av populism och protektionism.
English" Through the all-seeing eye. "
EnglishBut, having said that, I am delighted to be able to stand here and say that we are at long last on our way to seeing all EU citizens treated as equals.
Men annars är jag mycket glad att kunna stå här och säga att vi äntligen är på väg mot likabehandling för alla EU-medborgare.
EnglishI believe that it is possible to maintain a proper level of safety on aeroplanes without seeing all members of the crew as safety personnel.
Jag anser att det är möjligt att upprätthålla en god säkerhetsnivå på flygplanen utan att se alla besättningsmedlemmar som säkerhetspersonal.
EnglishThere is no doubt that the intimidation, arrests and roadblocks that we are now seeing all point to the fact that a much harder line is being taken.
Det råder inget tvivel om att hotelserna, anhållandena och de vägspärrar vi nu ser tyder på att regimen intar en mycket hårdare linje.
EnglishThe all-seeing eye.

Liknande översättningar för "all-seeing" på svenska

seeing verb
Swedish
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish