"all-powerful" - Svensk översättning

EN

"all-powerful" på svenska

EN

all-powerful {adjektiv}

volume_up
The mafia was all-powerful, while citizens had no rights.
Maffian var allsmäktig och medborgarna hade inga rättigheter.
Citizens often feel dispossessed of their future by an all-powerful economic globalization.
Medborgarna har ofta intrycket av att de fråntas sin utveckling av en allsmäktig internationalisering av ekonomin.
Of course, you are all-powerful, Minister.'
Självklart är ni allsmäktig, herr minister”.

Användningsexempel för "all-powerful" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSoon we will have all the five Sankara Stones, and the Thuggees will be all powerful.
Snart har vi alla fem Sankara-stenar, och Thuggee kommer att bli kraftfullt igen.
EnglishAs political representatives from all sides, we have powerful tools available to us.
Som politiska företrädare från alla håll står kraftfulla medel till vårt förfogande.
EnglishIt is hot, it is electric, it is all-powerful, and it affects every citizen in the Union.
De innebär en het, elektrisk och hård makt som påverkar varenda medborgare inom unionen.
EnglishSo it is easy to see that, without control, the ECB will be all-powerful.
Var och en inser att ECB, i avsaknad av kontroll, faktiskt är suverän.
EnglishIt is above all a powerful political tool for destroying the independence of nations.
Det är framför allt ett kraftfullt politiskt verktyg för att tillintetgöra nationernas självständighet.
EnglishThe euro will certainly mean the end of an all-powerful dollar.
Euron kommer med all säkerhet att göra slut på dollarns ensamrätt.
EnglishThat message was all the more powerful in that we were united.
Detta budskap blev ännu starkare i och med att vi stod enade.
EnglishThe mafia was all-powerful, while citizens had no rights.
Maffian var allsmäktig och medborgarna hade inga rättigheter.
EnglishCitizens often feel dispossessed of their future by an all-powerful economic globalization.
Medborgarna har ofta intrycket av att de fråntas sin utveckling av en allsmäktig internationalisering av ekonomin.
EnglishWe need to have a Council of Ministers that is all-powerful in my book, even speaking as an MEP.
Vi måste ha ett allsmäktigt ministerråd enligt mitt sätt att se det, trots att jag är ledamot av Europaparlamentet.
EnglishThe European citizen is after all entitled to powerful and efficient protection of the funds in Europe's coffers.
Den europeiske medborgaren har rätt till ett kraftigt och målmedvetet beskydd av de europeiska finanserna.
EnglishOf course, you are all-powerful, Minister.'
Självklart är ni allsmäktig, herr minister”.
EnglishOtherwise, I believe that the euro will be all powerful and, in consequence, will not be affected by such peripheral cases.
För övrigt tror jag att då euron kommer att bli allenarådande kommer den inte att påverkas av sådana gränssituationer.
EnglishWe can fool ourselves that we are all-powerful and talk about the 'triumph of technology', but meanwhile that same technology is an enormous threat.
Vi kan tro att vi är så duktiga och tala om " teknikens triumf" , likväl utgör samma teknik ett enormt hot.
EnglishThere is a sense of urgency, since, on this land, the extremists on all sides are powerful and in the wrong, while the children are moderate and victims.
Detta brådskar eftersom extremisterna på alla sidor är mäktiga och orättfärdiga, medan barnen är offer.
EnglishWe can fool ourselves that we are all-powerful and talk about the 'triumph of technology ', but meanwhile that same technology is an enormous threat.
Vi kan tro att vi är så duktiga och tala om " teknikens triumf ", likväl utgör samma teknik ett enormt hot.
EnglishWhat sort of agreements does the old block exemption regulation allow between dealers and the all-powerful car manufacturers?
Vad möjliggör den gamla gruppundantagsförordningen vid utformningen av avtalet mellan återförsäljarna och de mäktiga biltillverkarna?
EnglishThis reveals the European Union's true ambition - the continued acquisition of powers until it becomes an all-powerful superstate.
Detta uppdagar Europeiska unionens verkliga ambition - det fortsatta förvärvandet av befogenheter till dess den blir en allsmäktig superstat.
EnglishAnyone frightened to make a choice between the all-powerful economy and the protection of our environment becomes bogged down in conflicting decisions.
Den som inte vågar välja mellan ekonomins övermakt och skyddet för vår boendemiljö kommer att fastna i motstridiga beslut.
EnglishFinally, it is worth raising the question why the all-powerful wave of liberalization championed by the Commission has slowed when confronted with the postal services.
Slutligen är det lämpligt att fråga sig varför den allsmäktiga vågen av avreglering som kommissionen varit mästare i stannat upp inför posttjänsten.

Synonymer (engelska) till "all-powerful":

all-powerful

Liknande översättningar för "all-powerful" på svenska

powerful adjektiv
all pronomen
all adverb
all adjektiv
Swedish