"all parts" - Svensk översättning

EN

"all parts" på svenska

EN

all parts {pluralis}

volume_up
all parts
Is it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
Är det korrekt att alla delar av förslaget kommer att godtas till sitt innehåll?
Excise duty is absolutely identical in all parts of the United Kingdom.
Punktskatten är absolut lika i alla delar av Förenade kungariket.
We cannot be content with the current state of soils in all parts of the EU.
Vi kan inte vara nöjda med markens nuvarande tillstånd i alla delar av EU.

Användningsexempel för "all parts" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIs it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
Är det korrekt att alla delar av förslaget kommer att godtas till sitt innehåll?
EnglishWe cannot be content with the current state of soils in all parts of the EU.
Vi kan inte vara nöjda med markens nuvarande tillstånd i alla delar av EU.
EnglishWe can certainly see that in all three parts of the area the same means are being used.
Vi ser ju, att samma åtgärder faktiskt tillämpas i alla tre delområdena.
EnglishAll the original parts of the text that some groups wanted to delete remained in.
Samtliga avsnitt i den ursprungliga textversionen som vissa grupper ville stryka har behållits.
EnglishThat is the oral amendment, and my proposal is to vote in favour of all three parts.
Detta är det muntliga ändringsförslaget, och jag föreslår att vi röstar för alla tre delarna.
EnglishThis needs to be something which will involve all parts of society, as Mr Bonde has said.
Detta måste vara en angelägenhet för hela samhället, som Bonde har sagt.
EnglishAll parts of the project of better regulation and bureaucracy reduction are now really under way.
Alla delar av projektet för bättre lagstiftning har nu verkligen kommit i gång.
EnglishFailure to adopt the present proposal will render all the other parts of the compromise invalid.
Om vi inte antar detta förslag blir alla andra delar av kompromissen värdelös.
EnglishThe possibility of developing different services in all parts of the spectrum must be freed up.
Vi måste öppna för möjligheten att utveckla olika tjänster i alla delar av spektrumet.
EnglishThe thing produced is so small that it is not costly to despatch it to all parts of the world.
Produkterna är så små att det inte blir dyrt att skicka dem till alla delar av världen.
EnglishExcise duty is absolutely identical in all parts of the United Kingdom.
Punktskatten är absolut lika i alla delar av Förenade kungariket.
EnglishThis would mean equal rights for all parts of the Parliament.
Det skulle innebära ett likaberättigande för parlamentet i alla avseenden.
EnglishSecondly, our strategy must engage all parts of our societies.
För det andra måste vår strategi engagera alla parter i vårt samhälle.
EnglishWe must speak out in support of freedom of thought in all parts of the world and ensure that it is protected.
Vi måste säga vår mening för att stödja och försvara tankefrihet i hela världen.
EnglishWhat I say for Europe is, in our opinion, valid for all other systemic parts in the global finance.
Det jag säger avseende EU gäller även alla andra systemiska delar i de globala finanserna.
EnglishRestarting it promptly is in the interests of all parts of the world.
Den europeiska handelsagendan måste komma närmare medborgarna.
EnglishAll three parts of the function are separated from each other by semicolons.
Alla tre delarna i funktionen avgränsas med semikolon.
EnglishI would also like us to be able to rely on the certificates which are issued in all parts of Europe.
Jag vill också att vi skall kunna lita på de intyg som är utfärdade i alla delar av Europa.
EnglishThird, to exclude nickel from all parts of the coin which come into contact with human skin.
För det tredje att utesluta nickel från alla delar av mynten som kommer i kontakt med mänsklig hud.
EnglishIt reflects the influence and the respect that the Union garners in all parts of our world.
Den återspeglar det inflytande unionen har och den respekt unionen åtnjuter i alla delar av vår värld.

Liknande översättningar för "all parts" på svenska

parts substantiv
all pronomen
all adverb