"all countries" - Svensk översättning

EN

"all countries" på svenska

EN

all countries {pluralis}

volume_up
1. geografi
all countries
In addition, the need for sustainable development was recognised by all countries.
Samtidigt erkände alla länder nödvändigheten av hållbar utveckling.
It seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
All countries have reduced investment in order to limit government deficit.
Alla länder har minskat investeringarna för att begränsa statens underskott.

Användningsexempel för "all countries" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOr should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
Eller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
EnglishIt seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
EnglishThe process has 3 stages (all subject to approval by all existing EU countries):
Anslutningsprocessen sker i tre steg (som alla nuvarande EU-länder måste godkänna):
EnglishPut the Constitution to the vote in all the countries, preferably on the same day.
Låt konstitutionen bli föremål för folkomröstning i alla länder, helst samma dag.
EnglishThis applies equally to all candidate countries, and so it also applies to Turkey.
Samma sak gäller för alla kandidatländer, alltså gäller detta även för Turkiet.
EnglishGrowth across the Union is in the interests of citizens of all our countries.
Tillväxt över hela unionen ligger i alla medborgares i samtliga länder intresse.
EnglishEurope benefits greatly from stable governments in all its neighbouring countries.
Europa drar stor nytta av att det finns stabila regeringar i alla grannländer.
EnglishIt may be as much as 5% of all workers in countries such as the United Kingdom.
Den kan vara så hög som 5 procent av alla arbetstagare i länder som Storbritannien.
EnglishAll countries that receive financial aid must be made to go the way of Norway.
Alla länder som får ekonomiskt bidrag måste förmås att gå samma väg som Norge.
EnglishAll Schengen countries have had such a scheme in place for many years and apply it.
Alla Schengenländer har sedan flera år ett sådant system och tillämpar det också.
EnglishThese are world stocks for everyone, and first of all also for those countries.
Det är världens reserver för hela världen, och framför allt för dessa länder.
EnglishAll users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
Alla användare från olika länder betalar dessa vägtullar om de använder detta nät.
EnglishWe must work towards abolishing all developed countries’ trade-distorting subsidies.
Vi måste arbeta för att avskaffa alla snedvridande stöd i de utvecklade länderna.
EnglishWe must take action against all countries that manufacture, sell or use them.
Vi måste vidta åtgärder mot alla länder som tillverkar, säljer eller använder dem.
EnglishAll of these are tasks and requirements which are common to all applicant countries.
Allt detta är uppgifter och behov, som är gemensamma för alla kandidatländerna.
EnglishFirst, to start the accession procedure with all applicant countries simultaneously.
För det första, att anslutningsprocessen inleds samtidigt för alla ansökarländer.
EnglishAll countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
Alla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt.
EnglishFinland' s geographical position is very different from all the other EU countries.
Finlands geografiska läge skiljer sig mycket från samtliga övriga EU-länders.
EnglishWhy are all countries equal, but certain large countries more equal than others?
Varför är alla länder jämlika men vissa stora länder mer jämlika än andra?
EnglishWe must work towards abolishing all developed countries ’ trade-distorting subsidies.
Vi måste arbeta för att avskaffa alla snedvridande stöd i de utvecklade länderna.

Liknande översättningar för "all countries" på svenska

countries substantiv
Swedish
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish