EN

all {adjektiv}

volume_up
Let me also make a personal comment, because this is what all this is about.
Låt mig få lämna en personlig kommentar, för det handlar det ju alltsammans om.
We do have to note, of course, that all this took rather a long time.
Visserligen måste vi naturligtvis konstatera att alltsammans har tagit ganska lång tid.
It is all complete and utter nonsense, of course.
Alltsammans är naturligtvis rent och skärt nonsens!
Such a directive would allow all information on pre-flight ramp inspections to be centrally compiled and would lay down standards for aircraft inspection work.
Med detta direktiv kan samtlig information om de i förväg utförda inspektionerna samlas in centralt.
We all tend to be interested only in our own patch, and others have to respect the decisions that are made about it.
Framför allt stöder vi en ordentlig investering i grundlig utbildning av samtlig personal vid de polis- och domstolsväsenden som ingår i det europeiska samarbetet.
The Commission proposal goes some way to rectifying this but it does not give us total satisfaction on all those four points.
Kommissionens förslag går en bit på vägen för att rätta till detta, men det gör oss inte helt nöjda på samtliga fyra punkter.
SV

all {pronomen}

volume_up
All anslagsgivning och administration sker i dag via elektronisk databehandling.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
Då innebär all verkligen all, för vem skall göra urvalet?
But then 'all ' unfortunately really does mean all, because who could make a selection?
Våra ledamöter kommer att bistå er med detta och förse er med all information som ni behöver.
Our Members will assist you with that and provide you with all the information you need.
all (även: varje, var, varenda)
Det kommer nu an på myndigheten själv, och jag önskar den all framgång i detta avseende.
It is now down to the Authority itself, and I wish it every success.
Jag önskar er all framgång vid rådsmötet den 14 december.
President-in-Office, I wish you every success at the Council meeting on 14 December.
Tack, jag önskar er all framgång, och tack till föredraganden.
Thank you, I wish you every success, and thanks to the rapporteur.

Användningsexempel för "all" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishThe Union urges all parties urgently to undertake preparations towards that end.
Unionen uppmanar alla parter att omgående vidta förberedelser för detta ändamål.
EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
I dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
EnglishDraft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)
Förslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (undertecknande)
EnglishIt is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.
Vi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
EnglishWe should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
Vi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishWe are all paying, and we all would like to see the amount of pollution reduced.
Vi får alla betala, och vi skulle alla vilja att mängden föroreningar minskade.
EnglishWe have to use all practical arguments to convince those who take the decisions.
Vi måste använda alla praktiska argument för att övertyga de som fattar beslut.
EnglishThe Commission is ready to work with this presidency and all the Member States.
Kommissionen är redo att arbeta med detta ordförandeskap och alla medlemsstater.
EnglishIt goes without saying that we subscribe to Europe, because we all are Europeans.
Det är underförstått att vi samtycker till Europa, eftersom vi alla är européer.
EnglishThat is all the Commission is asking, and we believe it is fair and reasonable.
Det är allt kommissionen begär, och vi anser att det är rättvist och förnuftigt.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishAll these increase the costs which their competitors do not have to contend with.
Alla dessa innebär ökade kostnader, som konkurrenterna inte behöver brottas med.
EnglishWe all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
Naturligtvis är vi alla överens om att Turkiet måste följa tilläggsprotokollet.
EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.

"alleged gang" på svenska

alleged gang
Swedish
  • påstådda gäng
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"allow a glimpse" på svenska

allow a glimpse
Swedish
  • tillåta en glimt
  • ge en glimt
Mera chevron_right

"all sorts of goodies" på svenska

all sorts of goodies
Swedish
  • alla typer av godsaker
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "all":

all

Synonymer (svenska) till "all":

all