"algal" - Svensk översättning

EN

"algal" på svenska

EN

algal {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "algal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI do not know whether any of you have seen the algal bloom in this large, previously healthy, inland sea.
Jag vet inte om någon av er har sett algblomningen i detta stora förut friska innanhav.
EnglishThe problems of eutrophication, algal blooms, toxic waste and threatened biodiversity are growing ever greater.
Problemen med övergödning, algblomning, giftigt avfall och hotad biologisk mångfald växer sig allt större.
EnglishRelatively recent knowledge suggests that the lack of top predators, i.e. cod, has further worsened the algal blooms.
Relativt ny kunskap säger att bristen på toppredatorer, dvs. torsk, har förvärrat algblomningen ytterligare.
EnglishIn particular, overfertilisation and algal blooms caused by excess nutrient run-off are threatening the ecological equilibrium of the Baltic Sea.
Särskilt övergödningen och den algblomning som förorsakas av överskottet från näringsämnen hotar den ekologiska jämvikten i Östersjön.
EnglishI would again point out that it is the north coast of the Bay of Finland that has to receive all the waste from St Petersburg, something which leads to a particularly high degree of algal bloom.
Jag vill ännu en gång påpeka att det är Finska vikens norra kust som får ta emot allt avfall som kommer från St. Petersburg, vilket leder till särskilt stor algblomning.