EN

alert {substantiv}

volume_up
We do not know how they respond to these alerts.
Vi vet inte hur den reagerar på dessa larm.
The alert was subsequently called off, but doubts persist as to the true nature of the incident and the reasons for this highly unusual alert.
Larmet avblåstes sedan, men det föreligger fortfarande tvivel om denna incidents sanna natur och orsakerna till detta mycket ovanliga larm.
De kan ha utlöst larmet.
We do not want green, red or orange alerts to the world.
Vi vill inte sända ut signaler om grön, röd eller orange larmberedskap till världen.
Instead of rejoicing, we ought to be on red alert, because this Maastricht Treaty Mark II will make the future of Europe less secure.
Ingen orsak till glädjeyttringar, utan istället larmberedskap 1 ty med detta Maastricht II-avtal blir Europas framtid osäkrare!
SV

alert {adjektiv}

volume_up
De känner till en alert säkerhetstjänst i deras närhet.
They can rely on an alert security service in their vicinity.
Jag vill ställa en exakt fråga till kommissionären angående det så kallade rapid alert system.
I would like to ask the Commissioner a specific question about the rapid alert system.
Titta hur ung jag är, hur aktiv jag är, hur alert och tillfredsställd jag är med arbetet!
See how young I am, how active I am, how alert and satisfied I am at work!
alert
volume_up
woke {adj.} [slang]

Användningsexempel för "alert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishUnless we remain alert, there will be cloned human beings sooner than we imagine.
Om vi inte ser upp kommer det att finnas klonade människor fortare än vi tror.
EnglishWe know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Vi vet att en ”kidnappningsvarning” kan vara mycket effektiv, om den utlöses snabbt.
EnglishI have been very alert to the comments made with regard to protecting young people.
Jag har med stort intresse noterat de synpunkter som handlar om att skydda ungdomen.
EnglishThis campaign should alert parents to the risks that their children face.
Denna kampanj bör väcka föräldrar till insikt om vilka risker deras barn löper.
EnglishWe also want to build on our strategy for disaster alert and preparedness.
Vi vill också förbättra vår strategi för katastroflarm och katastrofberedskap.
EnglishWe should be alert to situations which may arise tomorrow or the day after.
Vi måste vara på alerten inför situationer som kan uppstå i morgon eller dagen efter.
EnglishInternet groups being alert to the spread of racist material through the new media.
Internetgrupper som är alerta på spridningen av racistiskt material via det nya mediet.
EnglishMore than ever, the EU must also remain alert in support of its neighbour and ally.
EU måste också i högre grad än någonsin vara berett att stödja sin granne och allierade.
EnglishWe do not think that the authority should be responsible for the rapid alert system.
Vi anser inte att myndigheten bör ansvara för systemet för tidig varning.
EnglishOn the Error Alert tab page, select the action to be carried out in the event of an error.
Under fliken Felmeddelande väljer du vad som ska hända vid en felaktig inmatning.
EnglishI really cannot go along with that, as researchers would be the first to alert us.
Jag anser det inte godtagbart, då forskarna är de första att varna oss.
EnglishThe alert was given nearly three weeks after these oils were delivered.
Varningen utfärdades nästan tre veckor efter det att dessa oljor levererades.
EnglishHowever, we are alert to the fact that there are a number of things which can be improved.
Vi är emellertid uppmärksamma på att det finns en hel del som kan förbättras.
EnglishThe world is on red alert and yet the European Union does not flinch.
Världens varningssignaler blinkar rött och Europeiska unionen reagerar inte!
EnglishYou might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
Du kan stöta på den här varningen på webbplatser där JavaScript används i stor utsträckning.
EnglishSee how young I am, how active I am, how alert and satisfied I am at work!
Titta hur ung jag är, hur aktiv jag är, hur alert och tillfredsställd jag är med arbetet!
EnglishMadam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Catherine Ashton, var uppmärksam på de faror som väntar Egypten och oss och berätta om dem.
EnglishThis means bringing up the thorny issue of revamping the Rapid Alert System.
Här kommer vi in på den svåra fråga som rör omorganiseringen av systemet för tidig varning.
EnglishI believe we must be much more alert to such cases and that we must respond locally.
Jag tror att vi måste vara mycket mer uppmärksamma på sådana fall, och det måste ske lokalt.
EnglishThe European Parliament will remain alert and keep a sharp eye on the Commission in future too.
Europaparlamentets uppmärksamhet kommer nämligen inte att avta i och med detta.

"alert the guard" på svenska

volume_up
alert the guard
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"alert a driver" på svenska

volume_up
alert a driver
Swedish
Mera chevron_right

"alert a neighbour" på svenska

volume_up
alert a neighbour
Swedish
Mera chevron_right