"Albanian" - Svensk översättning

EN

"Albanian" på svenska

volume_up
Albanian {substantiv}
EN

Albanian {substantiv}

volume_up
Albanian
It will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.
Det är inte vår uppgift att ge det albanska samhället en lösning på det albanska problemet.
The Commission is sorry that the Albanian Government has rejected its proposal.
Kommissionen beklagar att den albanska regeringen förkastade dess förslag.
But the Albanian authorities refused the Commission's offer.
Men de albanska myndigheterna avböjde kommissionens erbjudande.
Albanian
The work of journalists, both Albanian and foreign, has been made impossible.
För journalisterna, både albaner och utlänningar, blev det omöjligt att utföra något arbete.
What we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
Det vi behöver är att en majoritet av albanerna görs ansvariga.
   Madam President, I was in Belgium in 1999 and witnessed the treatment meted out to a Polish woman who had been raped by an Albanian.
Jag var i Belgien 1999 och blev vittne till den behandling som gavs en polsk kvinna som hade blivit våldtagen av en alban.
The desire for everyone to be able to use the Albanian language everywhere must be taken seriously.
Önskan att alla ska kunna använda det albanska språket överallt måste tas på allvar.
They do not regard the remaining 5% of Serbs as people who will adopt the Albanian language or adapt in other ways.
De ser inte de kvarvarande serberna, 5 procent av befolkningen, som människor som kommer att lära sig det albanska språket eller anpassa sig på andra sätt.
The Albanian language should be recognised as an official language of Macedonia, from primary school to university and also in the public services.
Det albanska språket borde kunna erkännas som officiellt språk i Makedonien, från grundskolan till universitetet, liksom hos myndigheterna.

Användningsexempel för "Albanian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe question is, what good did that do to the Albanian people, and of course to us.
Frågan är vari fördelen ligger för det albanska folket och naturligtvis för oss.
EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
Natos ledare måste nu fråga sig om Albanien beviljades medlemskap för tidigt.
EnglishAt least, as long as multi-ethnicity is also respected by the Albanian Kosovars.
Åtminstone så länge som multietnicitet också respekteras av kosovoalbanerna.
EnglishI am sure that the Albanian political prisoners will also be released soon.
Jag är säker på att även de albanska politiska fångarna snart kommer att friges.
EnglishThe Commission is sorry that the Albanian Government has rejected its proposal.
Kommissionen beklagar att den albanska regeringen förkastade dess förslag.
EnglishIt is true above all, however, of the representatives of the Albanian majority in Kosovo.
Men det gäller framför allt företrädarna för den albanska majoriteten i Kosovo.
EnglishAnd the EU presidency is trying to impress that on the Albanian politicians.
Detta är något som EU: s ordförandeskap försöker klargöra för de albanska politikerna.
EnglishIt was a huge mistake to allow Haradinaj, the Albanian guerrilla, to leave The Hague.
Det var ett stort misstag att låta Haradinaj, den albanske gerillaledaren, lämna Haag.
EnglishYou are then not even prepared to try to find common ground on the Albanian issue.
Efter det är ni inte ens beredd att försöka, vad gäller Albanien, att gå en gemensam väg.
EnglishToday, there are three political conclusions we can draw from the Albanian crisis.
I dag kan den albanska krisen leda oss till tre politiska slutsatser.
EnglishThe Albanian Parliament has set up a special committee on the restoration of property.
Det albanska parlamentet har tillsatt ett särskilt utskott för återlämnande av egendom.
EnglishI have made it clear to our Albanian partners that I expect no less from them.
Jag har gjort klart för våra albanska medarbetare att jag förväntar mig samma sak från dem.
EnglishI would prefer to call it Kosova, which is the Albanian term for Kosovo.
Jag skulle föredra att säga Kosova, som är den albanska termen för Kosovo.
EnglishIf one comes into contact with Albanian Kosovars, that is the first thing they ask about.
När man kommer i kontakt med kosovoalbaner är det det första de frågar om.
EnglishThe new government is made up of three parties, including the party of the Albanian minority.
Den tillsatta regeringen består av tre parter, bl.a. den albanska minoriteten.
EnglishThe work of journalists, both Albanian and foreign, has been made impossible.
För journalisterna, både albaner och utlänningar, blev det omöjligt att utföra något arbete.
EnglishSome of us here, therefore, share responsibility for the explosion of the Albanian people.
De ansvariga för explosionen inom det albanska folket befinner sig alltså ibland oss.
EnglishI would prefer to call it Kosova, which is the Albanian term for Kosovo.
Det är därför nödvändigt att förekomma tuffingarna bland kosovoalbanerna.
EnglishWe can see it in the Albanian crisis, for example, and we have seen what happened in Bulgaria.
Vi kan t.ex. se det på krisen i Albanien, och vi vet vad som hänt i Bulgarien.
EnglishThis wish is diametrically opposed to the Albanian movement's demand for self-determination.
Detta önskemål är diametralt motsatt den albanska rörelsens krav på självbestämmande.