EN

alarming {adjektiv}

volume_up
alarming
volume_up
alarmerande {adj.} (oroande)
Alarming figures are presented regarding population trends - Europe is shrinking.
Det presenteras alarmerande siffror på befolkningsutvecklingen - Europa krymper.
The health and environmental situation in that region is already very alarming.
Hälso- och miljösituationen i regionen är redan nu mycket alarmerande.
   – Mr President, ladies and gentlemen, the Azambuja situation is alarming.
– Herr talman, mina damer och herrar, situationen i Azambuja är alarmerande.
alarming

Användningsexempel för "alarming" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlarming figures are presented regarding population trends - Europe is shrinking.
Det presenteras alarmerande siffror på befolkningsutvecklingen - Europa krymper.
EnglishThere are alarming indicators showing how common being overweight has become.
Där finns oroväckande indikatorer på hur vanligt det är att folk är överviktiga.
EnglishAnd the way in which this attack on Benazir Bhutto was dealt with is truly alarming.
Och det sätt som attacken mot Benazir Bhutto hanterades är verkligen skrämmande.
EnglishThe epidemic is spreading at an alarming rate in the capital, Port-au-Prince.
Epidemin sprider sig med en oroväckande hastighet i huvudstaden Port-au-Prince.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, the Azambuja situation is alarming.
   – Herr talman, mina damer och herrar, situationen i Azambuja är alarmerande.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Blockaden har medfört att miljöföroreningarna har nått en oroväckande nivå.
EnglishOur problems are alarming, but no less so is the lack of capacity for action.
Våra problem är oroande, men ännu mer oroväckande är bristen på handlingskapacitet.
EnglishIt also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
Det är även alarmerande att det har förekommit dödsfall i samband med DCM-förgiftning.
EnglishSome of the proposals that have been put forward in the legislation were alarming.
Vissa av de förslag som har lagts fram inom lagstiftningen var alarmerande.
EnglishI am frustrated because tension in the region has risen to alarming levels.
Jag är frustrerad över att spänningarna i regionen nått så oroväckande nivåer.
EnglishThere has been an alarming decline in the human rights situation in Tunisia.
Den människorättsliga situationen i Tunisien har förvärrats på ett oroväckande sätt.
EnglishCosts connected to sick-leaves have increased to alarming levels in Sweden.
Kostnader i samband med sjukskrivningar har ökat till oroväckande nivåer i Sverige.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, the Azambuja situation is alarming.
– Herr talman, mina damer och herrar, situationen i Azambuja är alarmerande.
EnglishThe Council's opinion on this question is very remarkable and also alarming.
Rådets uppfattning i denna fråga är mycket märklig och dessutom oroväckande.
EnglishWhat is described in the paper from the Article 29 Group is certainly alarming.
Det man kan utläsa av dokumentet från 29-gruppen är verkligen skrämmande.
EnglishIt is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
Det visar sig nu att det finns vissa mycket alarmerande tendenser i det landet.
EnglishFigures released by the WHO and also quoted in European studies are alarming.
WHO har offentliggjort alarmerande uppgifter, som också återges i europeiska studier.
EnglishThe origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
Det är fortfarande oklart hur föroreningen uppkom, vilket är mycket oroande.
EnglishThe textiles and clothing sector is an example of this alarming situation.
Textil- och konfektionssektorn är ett exempel på denna oroväckande situation.
EnglishEven in that case, the signals are unclear, which is alarming for the candidate States.
Även i detta fall är signalerna oklara, vilket är oroväckande för ansökarländerna.