"airborné" - Svensk översättning

EN

"airborné" på svenska

EN

airborné {adjektiv}

volume_up
airborné

Användningsexempel för "airborné" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnly about 20-30% of air-borne soot particles come from inner-city traffic.
Endast omkring 20-30 procent av sotpartiklarna i luften kommer från innerstadstrafik.
EnglishNo agreement has been reached on safer limits for fine airborne particulates (PM10).
Inga överenskommelser har nåtts om säkrare gränser för fina luftburna partiklar (PM10).
EnglishThose airlines which have enough equipment and staff are able to get airborne on time.
De bolag som har tillräckligt med materiel och folk kan nog komma i luften i rätt tid.
EnglishThe great majority of deaths are due to fine airborne particulates.
En bred majoritet av dödsfallen orsakas av fina luftburna partiklar.
EnglishWe should also continue to search for radically innovative solutions, for example, airborne air hubs.
Vi bör också fortsätta att söka radikalt nyskapande lösningar, t.ex. luftburna flygcentraler.
EnglishMr President, I have heard that the President-in-Office is still airborne and cannot land.
Herr ordförande! Efter vad jag har hört befinner sig rådets ordförande fortfarande i luften och får inte landa.
EnglishFor the forests in northern and central Europe, the greatest threats are from airborne forms of pollution.
För de norra och centralt belägna skogarna utgörs de största hoten av de luftburna föroreningarna.
EnglishIn Europe, airborne fine particles due to energy consumption now kill around 300 000 people each year.
I Europa omkommer nu omkring 300 000 personer varje år av små luftburna partiklar till följd av energiförbrukning.
EnglishWe must ensure that Olympic stays airborne.
Vi måste se till att Olympic Airlines stannar kvar i luften.
EnglishThis highly contagious, airborne bacterium can infect ten to fifteen other people before the symptoms are noticed.
Den är mycket smittsam och luftburna bakterier kan smitta 10-15 andra människor innan symtomen upptäcks.
EnglishBuildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Byggnader är koloniserade av luftburna mikrober som kommer in genom fönster och genom mekaniska ventilations system.
EnglishWe need to do more than discuss a few methods of prevention, airborne firefighting teams, insurance issues and claim settlements.
Det handlar inte bara om att diskutera förebyggande åtgärder, flygplansstyrkor, försäkringsfrågor och skaderegleringar.
EnglishAirborne surveillance of illegal fuel dumping by tankers in the North Sea is a good example of how the military can be used to good effect.
Ett bra exempel på en meningsfull militär insats är kontrollen från luften över illegala utsläpp från tanker i Nordsjön.
EnglishThe tyre noise inside the car is a product of the generated tyre noise and its structural and airborne transfer paths into the car interior.
Däckljud inuti bilen är en produkt av genererat däckbuller och dess strukturella och luftburna överföringsvägar till kupén.
EnglishGet us airborne.
EnglishWe must do everything in our power to achieve the smallest possible concentration of different sized airborne particulates in most parts of Europe by 2015.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att minska de möjliga halterna av partiklar av olika storlek senast 2015 i flertalet delar av EU.
EnglishTo fight them, each country has set up airborne teams, and has a system of operating that is difficult to change during the summer period.
För att kämpa mot detta har varje land försett sig med flyghjälpmedel, och ställt en operationell organisation till förfogande som är svår att förändra under sommarperioden.
EnglishThe increase in the number of calls for assistance, however, brought about a situation which eventually affected the operational limitations of airborne fire-fighting operations.
De allt fler vädjandena om hjälp har emellertid lett till en situation som till sist har påverkat de luftburna brandbekämpningsinsatsernas operativa möjligheter.
EnglishWe now basically use GPS for all navigational purposes, whether seaborne or airborne, and this is an American system originally developed for military purposes.
Vi använder i dag för alla typer av trafiknavigation - navigation till sjöss, navigation i flygplan - mest GPS, med andra ord ett amerikanskt system som utvecklades för militära ändamål.
EnglishHowever, I would like to focus on some serious weaknesses: the limits set by this conciliation for fine airborne particulates are more than double the relevant WHO recommendations.
Jag skulle dock vilja ta upp några allvarliga brister: de gränser som angetts genom förlikningen för fina luftburna partiklar är mer än dubbelt så höga som gällande WHO-rekommendationer.