"air cleaner" - Svensk översättning

EN

"air cleaner" på svenska

EN

air cleaner {substantiv}

volume_up
air cleaner (även: air filter)
air cleaner

Användningsexempel för "air cleaner" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe can also explain that his children and his grandchildren will have cleaner air.
Han kan också förklara att hans barn och barnbarn kommer att få renare luft.
EnglishAir has become cleaner over the last 30 years, but is still far too polluted.
Luften har blivit renare de senaste 30 åren, men är fortfarande alldeles för smutsig.
EnglishOf course people want ever cleaner air and a high level of protection.
Människor vill naturligtvis ha allt renare luft och en hög skyddsnivå.
EnglishThis new legislation is a success for cleaner air in Europe.
Denna nya lagstiftning är en framgång när det gäller att få renare luft i Europa.
EnglishIf we want to provide cleaner air for our citizens, we should change our traffic policy in cities.
Om vi vill ge våra medborgare renare luft bör vi ändra vår trafikpolitik i städerna.
EnglishIt improves the environment for local people, giving them a 'green lung' and cleaner air to breathe.
Det förbättrar miljön för de boende och ger dem en " grön lunga" och renare luft att andas.
EnglishIt improves the environment for local people, giving them a 'green lung ' and cleaner air to breathe.
Det förbättrar miljön för de boende och ger dem en " grön lunga " och renare luft att andas.
EnglishOur aim by means of this report is to reduce emissions of this kind in order to contribute to cleaner air.
Vårt mål med detta betänkande är att minska dessa utsläpp för att bidra till en renare luft.
EnglishCleaner air for Europe’ – other approaches will not deal with the issue in the short term.
”Renare luft i Europa” – andra strategier kommer inte att leda till att vi kan hantera problemet på kort sikt.
EnglishAir pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (vote)
Luftkvalitet och renare luft i Europa (omröstning)
EnglishOur aim by means of this report is to reduce emissions of this kind in order to contribute to cleaner air.
Utsläpp från tunga nyttofordon bidrar alltmer till koldioxidutsläppen, genom ökande transporter.
EnglishAir pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (debate)
Luftkvalitet och renare luft i Europa (debatt)
EnglishCleaner air for Europe’ – other approaches will not deal with the issue in the short term.
” Renare luft i Europa ” – andra strategier kommer inte att leda till att vi kan hantera problemet på kort sikt.
EnglishMr President, cleaner air is a necessity of life, especially for asthma and bronchitis sufferers.
Herr ordförande! Ren luft är en grundläggande livsnödvändighet, särskilt för patienter med astma eller luftrörskatarr.
English(CS) (The beginning of the speech was inaudible) ...and cleaner air for Europe is a very good example of the way the Union works.
(CS) (Anförandets inledning ohörbar) ...och renare luft i Europa är ett mycket bra exempel på hur EU fungerar.
EnglishSuch high standards give us two bonuses: cleaner air in Europe and achieving the leading edge of environmental technology.
Sådana höga standarder medför två fördelar för oss: renare luft i Europa och en ledande ställning inom miljöteknologin.
EnglishAlthough everyone says we need improved fuels and cleaner cars, air quality and its monitoring in the workplace have been exempted.
Även om alla säger att vi behöver bättre bränslen och renare bilar har luftkvaliteten och kontrollen av den på arbetsplatser undantagits.
EnglishCleaner air will reduce the human suffering that air- related diseases cause: asthma and bronchitis, lung cancer and increased infant mortality.
Förslaget bör ge de systemansvariga för överföringssystemen instrumenten för att balansera utbud och efterfrågan på ett mycket bättre sätt.
EnglishCleaner air will reduce the human suffering that air- related diseases cause: asthma and bronchitis, lung cancer and increased infant mortality.
Renare luft minskar det mänskliga lidande som luftrelaterade sjukdomar orsakar i form av astma, bronkit, lungcancer och ökad spädbarnsdödlighet.
EnglishThe European Parliament has today expressed, at second reading, its position on the Council common position on ambient air quality and cleaner air for Europe.
Europaparlamentet har i dag, vid andra behandlingen, uttryckt sin syn på rådets gemensamma ståndpunkt om luftkvalitet och renare luft i Europa.

Synonymer (engelska) till "air cleaner":

air cleaner
English

Liknande översättningar för "air cleaner" på svenska

cleaner substantiv
air substantiv
air duct substantiv
air carrier substantiv
air force substantiv
air raid substantiv
Swedish
air gap substantiv
Swedish
air crew substantiv
air date substantiv
air economizer substantiv
air varie substantiv
Swedish
air vent substantiv