EN

agricultural product {substantiv}

volume_up
agricultural product (även: agricultural produce)
On the other hand, the European Union still considers wool to be a non-agricultural product.
Europa fortsätter dessutom att vägra betrakta ullen som en jordbruksprodukt.
After all, many countries depend on one agricultural product only.
När allt kommer omkring är många länder beroende av en enda jordbruksprodukt.
Det handlar om en fullvärdig jordbruksprodukt.

Användningsexempel för "agricultural product" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA further project is the planned Green Paper on Agricultural Product Quality.
Ett annat projekt är den planerade grönboken om kvaliteten på jordbruksprodukter.
EnglishIn addition, a Green Paper on Agricultural Product Quality was presented last year.
Dessutom lades en grönbok om jordbruksprodukters kvalitet fram förra året.
English(RO) The agricultural product quality policy may provide a solution for many farmers.
(RO) En kvalitetspolitik för jordbruksprodukter kan bli lösningen för många jordbrukare.
EnglishAgricultural product quality policy: what strategy to follow? (debate)
Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (debatt)
EnglishOn the other hand, the European Union still considers wool to be a non-agricultural product.
Europa fortsätter dessutom att vägra betrakta ullen som en jordbruksprodukt.
EnglishAfter all, many countries depend on one agricultural product only.
När allt kommer omkring är många länder beroende av en enda jordbruksprodukt.
EnglishEvery agricultural product in the EU must be clearly labelled with the origin of the raw materials.
Alla jordbruksprodukter inom EU måste vara tydligt märkta med råvarornas ursprung.
EnglishAgricultural product quality policy: what strategy to follow? (
Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (
EnglishIn this Parliament I represent Madeira, a region where bananas are the main agricultural product.
Jag företräder här i parlamentet Madeira, en region där bananer är den viktigaste jordbruksproduktionen.
EnglishIs the President-in-Office aware that the Council can change the designation of wool as an agricultural product?
Känner rådets ordförande till att rådet kan ändra beteckningen på ylle som en jordbruksprodukt?
EnglishTobacco is the only agricultural product subjected to this type of treatment, and that treatment is unfair.
Tobak är den enda jordbruksprodukten som behandlas på det här sättet och det är en orättvis behandling.
EnglishAn agricultural product quality policy and a reduction in the European agriculture budget are two incompatible ideas.
En politik för produktkvalitet och en minskning av EU:s jordbruksbudget är två oförenliga idéer.
EnglishMy view is that higher agricultural product prices are creating a development opportunity for European agriculture.
Jag anser att högre priser på jordbruksprodukter skapar en utvecklingsmöjlighet för EU:s jordbruk.
EnglishHowever, I voted against the report on agricultural product quality policy: what strategy to follow?.
Jag har emellertid röstat nej till betänkandet ”Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas?”.
EnglishWill it be classed as an agricultural product, or does it belong in the category of non-agricultural products?
Kommer det att klassificeras som en jordbruksprodukt, eller hör det hemma i kategorin med icke-jordbruksprodukter?
English(RO) Let me begin by congratulating the rapporteur for tackling this issue of agricultural product quality.
(RO) Låt mig börja med att gratulera föredraganden till att ha tagit itu med frågan om jordbruksprodukternas kvalitet.
EnglishHowever, in modern agriculture they are an unavoidable by-product of agricultural production methods.
Inom det moderna jordbruket är bekämpningsmedelsrester emellertid oundvikliga biprodukter av jordbrukets produktionsmetoder.
EnglishMilk is the Azores' main agricultural product.
Mjölk är Azorernas viktigaste jordbruksprodukt.
EnglishConsumers confuse the designation of the place where food is processed with the place of origin of the agricultural product.
Konsumenterna blandar ihop märkningen om var livsmedlet har bearbetats med jordbruksproduktens ursprung.
EnglishIt is an unadulterated agricultural product.
Det handlar om en fullvärdig jordbruksprodukt.

Liknande översättningar för "agricultural product" på svenska

agricultural adjektiv
product substantiv
decay product substantiv
agricultural worker substantiv
daughter product substantiv
agricultural output substantiv
comparator product substantiv
agricultural produce substantiv
intermediate product substantiv
agricultural college substantiv