"agricultural industry" - Svensk översättning

EN

"agricultural industry" på svenska

EN

agricultural industry {substantiv}

volume_up
agricultural industry
Which agricultural industry does the EU and the Commission actually support?
Vilken jordbruksindustri stöder EU och kommissionen egentligen?
The dairy sector, as you know only too well, is the backbone of the agricultural industry throughout the European Union.
Mejerisektorn är, som ni mycket väl vet, ryggraden i EU:s jordbruksindustri.
Despite the self-inflicted interruption in supplies, we must not allow our agricultural industry to be contaminated with GMOs.
Trots de självförvållade störningarna i försörjningen får vi inte tillåta att vår jordbruksindustri kontamineras med genmodifierade organismer.

Användningsexempel för "agricultural industry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat cannot happen if we do not know the statistics of the agricultural industry.
En förutsättning för detta är att vi känner till statistiken över jordbruksindustrin.
EnglishThis is an unrealistic proposal which could further weaken the agricultural industry.
Detta förslag är inte realistiskt och riskerar att göra jordbruksföretagen än mer utsatta.
EnglishWhich agricultural industry does the EU and the Commission actually support?
Vilken jordbruksindustri stöder EU och kommissionen egentligen?
EnglishThese measures will have to take into account the diversity of the European agricultural industry.
Dessa åtgärder måste anpassas till den stora variationen inom EU:s jordbrukssektor.
EnglishFirst and foremost, we should use the agricultural industry, which is ready to take up the challenge.
Först och främst bör vi utnyttja jordbruksindustrin som är beredd att anta utmaningen.
EnglishFurthermore, whole sectors of the agricultural industry are under threat.
Vidare är hela sektorer inom jordbruksindustrin hotade.
EnglishMr Allister, the agricultural industry has to ask questions itself.
Herr Allister! Jordbruksindustrin måste ställa frågor själv.
EnglishSet aside is good for the agricultural industry, so we should take on board a pesc-aside for the fishing industry.
Träda är bra för jordbruket, så vi bör införa en fisketräda för fiskeindustrin.
EnglishIn other words, we need an agricultural industry that does not 'produce more' but 'produces better'.
Vi behöver med andra ord ett jordbruk som övergår från att ?producera mer? till att ?producera bättre?.
EnglishThe dairy sector, as you know only too well, is the backbone of the agricultural industry throughout the European Union.
Mejerisektorn är, som ni mycket väl vet, ryggraden i EU:s jordbruksindustri.
EnglishIn this context, we should highlight the agricultural industry.
I detta sammanhang bör vi belysa jordbruksindustrin.
EnglishIn other words, we need an agricultural industry that does not 'produce more ' but 'produces better '.
Vi behöver med andra ord ett jordbruk som övergår från att? producera mer? till att? producera bättre?.
EnglishWithout confidence in the standards of foodstuffs, the entire basis of our agricultural industry is put in jeopardy.
Utan förtroende för normerna för djurfoder äventyras hela grunden för vår jordbruksnäring.
EnglishIt is clear that the agricultural industry needs to change.
Det är tydligt att jordbruksnäringen måste förändras.
EnglishThe lack of young people entering the agricultural industry in the UK is a very worrying problem.
Bristen på unga människor som ger sig in i jordbrukaryrket är ett mycket oroande problem i Förenade kungariket.
EnglishMr President, the existence and the development of an agricultural industry are key issues for the countries of the South.
Herr talman! Att en jordbrukssektor finns och utvecklas är avgörande för länderna i syd.
EnglishOn the contrary, we believe that organic farming can be the spearhead of a truly sustainable agricultural industry.
Vi tror tvärtom att det ekologiska jordbruket kan bli det riktigt hållbara jordbrukets spjutspets.
EnglishThe European food trade is much more concentrated than the food processing industry or agricultural production.
EU:s handel med livsmedel är mycket mer koncentrerad än livsmedelsindustrin eller jordbruksproduktionen.
EnglishThe agricultural industry cannot take any more of this.
Jordbruksindustrin kan inte klara detta längre.
EnglishCertainly developments in the field of biotechnology bring a tremendous challenge to the agricultural industry and beyond.
Utvecklingen på detta område är verkligen en enorm utmaning mot jordbruksnäringen och därutöver.

Liknande översättningar för "agricultural industry" på svenska

agricultural adjektiv
industry substantiv
agricultural worker substantiv
branch of industry substantiv
agricultural output substantiv
work industry substantiv
agricultural produce substantiv
automotive industry substantiv
agricultural college substantiv