"agreement govern" - Svensk översättning

EN

"agreement govern" på svenska

agreement govern
SV
  • avtal styr

Användningsexempel för "agreement govern" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

In the wake of a likely default, bondholders can move court to attach collateral included in the agreement governing the bond issue, said a corporate lawyer.
The agreement governing the transaction provides for warranties and undertakings that are considered standard for a transaction of this nature.
In simple terms, binder agreements govern life companies that lease out their licences to other parties.
The shareholders' agreement governs shareholders' relationships during the partnership.
Thus, an all-inclusive clause is most effective in connection with managerial employees with decisive management functions where no applicable collective bargaining agreement governs their employment.
In water services, there were no agreements governing co-operation, operational aspects or maintenance.
Faculty associations negotiate collective agreements with their university administrations and those agreements govern much of the academic workings of the university.
Contracts are legally binding agreements governing who will do something in exchange for something under some circumstances.
The tripartite agreement governing the airport bans jets.
The two signed a broad-ranging agreement governing military ties between the two countries that included a clause declaring that "the very existence of this agreement" was to remain secret.

Användningsexempel för "agreement govern" på svenska

EnglishSo it is not the Suva Agreement that will govern our future relationship with the ACP states.
Det är alltså inte Suva-avtalet som kommer att styra våra framtida förbindelser med AVS-staterna.
EnglishThe existing bilateral framework agreement will continue to govern bilateral cooperation and political dialogue.
Det nuvarande bilaterala ramavtalet kommer att fortsätta att styra det bilaterala samarbetet och den politiska dialogen.
EnglishWe will immediately be able to ascertain the extent to which the spirit of this Agreement will also govern the actions of our institutions.
Vi kommer omedelbart att kunna utröna i vilken utsträckning andan i avtalet också kommer att styra våra institutioners verksamhet.
EnglishWe will immediately be able to ascertain the extent to which the spirit of this Agreement will also govern the actions of our institutions.
De beslut som kommissionen fattar i detta avseende kommer att avgöra vilket förfarande som skall följas, och de kommer i viss mån också att förutbestämma resultatet.
EnglishEU leaders are now meeting next week, on 12 December 2003, to see whether they can hammer out the final agreement which will govern the future of the European Union.
EU:s ledare skall nu mötas nästa vecka, den 12 december 2003, för att se om de med möda kan utarbeta den slutliga överenskommelse som skall styra EU:s framtid.
EnglishWith the entry into force of the Lisbon Treaty, it has become necessary to negotiate a new Framework Agreement to govern the relations between the European Parliament and the Commission.
I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har det blivit nödvändigt att förhandla fram ett nytt ramavtal som ska styra förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen.

Liknande översättningar för "agreement govern" på svenska

agreement substantiv
to govern verb
agreement to bond substantiv