"to agree upon" - Svensk översättning

EN

"to agree upon" på svenska

EN

to agree upon {verb}

volume_up
I am also delighted that it has been possible to agree upon a review of the various categories of boat.
Jag gläder mig även över att man har kunnat komma överens om en översyn av de olika båtkategorierna.
The Commission did not believe that we could agree upon a common position, but we succeeded and we won.
Kommissionen trodde inte att vi kunde komma överens om en gemensam ståndpunkt, men vi lyckades och vi vann.
The European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a time-limit for consent.
Europaparlamentet och rådet får i brådskande fall komma överens om den tid inom vilken godkännande skall ges.

Användningsexempel för "to agree upon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat we already agree upon rather are principles and things that go without saying.
Det som vi alla är ense om är i allmänhet principer och självklarheter.
EnglishIt is therefore important that what we agree upon is balanced and of help to everyone.
Det är därför viktigt att det vi kommer överens om är nyanserat och till hjälp för alla.
EnglishThere is so much we must do and agree upon within these institutions.
Det är så mycket som vi måste göra och som vi måste enas om inom dessa institutioner.
EnglishIt is a compromise, but it is something that we have been able to agree upon.
Det är en kompromiss, men det är något som vi har lyckats enas om.
EnglishEmployees use ballots to agree upon the conditions under which they wish to work.
Arbetstagarna använder slutna omröstningar för att enas om de villkor enligt vilka de vill arbeta.
EnglishShe gave the example of USITs, which it look a long time to agree upon.
Hon tog exemplet med fondföretag, som det tog lång tid att enas om.
EnglishIf the Council and the Parliament cannot agree upon amendments, a second reading takes place.
Om rådet och parlamentet inte kommer överens om ändringarna behandlas ärendet ännu en gång.
EnglishWe do not agree upon certain, very specific, issues, but we will deal with these when the time is right.
Vi håller inte med om vissa mycket konkreta frågor, men detta tar vi itu med senare.
EnglishThe Commission did not believe that we could agree upon a common position, but we succeeded and we won.
José Manuel Barroso gjorde motsatsen till att anta den här utmaningen.
EnglishEuropean fleet policy is a sensitive and complicated issue - this is something we all agree upon.
Den europeiska politiken för flottan är en känslig fråga och också komplicerad. Det håller vi med om.
EnglishIt is essential for the European Parliament to be involved in the guidelines, that much we agree upon.
Vi är överens om att det är oundgängligt att Europaparlamentet deltar i arbetet med riktlinjerna.
EnglishToday this is something which we more or less agree upon.
Det här är något som vi i dag mer eller mindre är överens om.
EnglishI am also delighted that it has been possible to agree upon a review of the various categories of boat.
Jag gläder mig även över att man har kunnat komma överens om en översyn av de olika båtkategorierna.
EnglishWithout their involvement and effective commitment, any instruments that they agree upon will be useless.
Utan deras inblandning och faktiska engagemang blir alla instrument man kommer överens om värdelösa.
EnglishThe Commission did not believe that we could agree upon a common position, but we succeeded and we won.
Kommissionen trodde inte att vi kunde komma överens om en gemensam ståndpunkt, men vi lyckades och vi vann.
EnglishThe European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a time-limit for consent.
Europaparlamentet och rådet får i brådskande fall komma överens om den tid inom vilken godkännande skall ges.
EnglishWe must agree upon a common, humane and generous refugee policy and a migration strategy for the whole of Europe.
Vi måste enas om en gemensam, human och generös flyktingpolitik, en migrationsstrategi för hela Europa.
EnglishWe intend to agree upon a common line with the Council of Europe in order to avoid overlaps and to utilise its crucial experience.
Samtidigt börjar nu emellertid även de nya medlemsstaterna att drabbas av samma problem.
EnglishThink how dependent the individual employees are on their companies when they are to agree upon wages and working time.
Tänk efter hur beroende den enskilde löntagaren är av företaget när de skall komma överens om lön och arbetstid.
EnglishFirstly, we need to agree upon a set minimum safety net for all sectors which are vulnerable to price fluctuations.
Till att börja med måste vi enas om ett fastställt minimisäkerhetsnät för alla sektorer som är sårbara för prisfluktuationer.

Synonymer (engelska) till "agreed upon":

agreed upon

Liknande översättningar för "to agree upon" på svenska

agree adverb
Swedish
upon preposition
to call upon verb
to chance upon verb
to come upon verb
to expand upon verb
to centre upon verb
to dwell upon verb
to model upon verb
to impinge upon verb