"agree strongly" - Svensk översättning

EN

"agree strongly" på svenska

EN

agree strongly [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "agree strongly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI strongly agree that we should increase the transparency of assistance.
Jag instämmer med eftertryck i att vi måste göra stödet mer genomblickbart.
EnglishI strongly agree with what the Finnish Presidency's representative just said.
Jag instämmer verkligen i det som företrädaren för det finländska ordförandeskapet just sa.
EnglishI strongly agree with Vice-President Reding about the three-year implementation period.
Jag håller helt med vice ordförande Viviane Reding om den treåriga genomförandeperioden.
EnglishI agree very strongly with the point the honourable Member raises.
Jag instämmer mycket starkt med den punkt som den ärade ledamoten tar upp.
EnglishI strongly agree with this view too and I hope you will pursue this at the Summit.
Jag instämmer också bestämt i den åsikten och hoppas att ni kommer att sträva efter det vid toppmötet.
EnglishThis follows up the point made by Mr Swoboda and it is a point with which I strongly agree.
Detta följer upp Swobodas uttalande, vilket jag stöder kraftfullt.
EnglishMr Bendtsen said, and I strongly agree with his standpoint.
Herr talman! ”Handling här och nu!” sade Bendt Bendtsen och jag håller till fullo med honom.
EnglishI strongly agree with him that everyone must take a look at themselves to see where we have gone wrong.
Jag håller verkligen med honom om att var och en för sig måste undersöka vad som har gjorts fel.
EnglishI would like to state that I agree that a more strongly opinionated report would have been even more effective.
Jag vill klargöra att jag instämmer i att ett mer påstridigt betänkande skulle ha varit mer effektivt.
EnglishI strongly agree with those of you who have called for an economic union to complement the monetary one.
Jag instämmer helhjärtat med dem som har efterlyst en ekonomisk union som komplement till den monetära unionen.
EnglishWe strongly agree on the need to support the United Nations consistently with our policy of effective multilateralism.
Vi instämmer till fullo i behovet av att stödja FN i enlighet med vår politik för effektiv multilateralism.
EnglishI therefore agree strongly that Ukraine and the European Union should continue to cooperate closely in this field.
Därför instämmer jag helhjärtat i att Ukraina och EU även fortsättningsvis bör ha ett nära samarbete på detta område.
EnglishWe strongly agree that the focus must be on meeting the promises made and scaling up the existing procedures.
Vi håller helt med om att tyngdpunkten måste ligga på att uppfylla de avlagda löftena och trappa upp det befintliga arbetet.
EnglishWe strongly agree that it is necessary to work for the future and to improve on what has not been done well so far.
Vi håller absolut med om att det är nödvändigt att arbeta för framtiden och att förbättra det som hittills inte gjorts så bra.
EnglishI strongly agree with this idea.
Det är en tanke jag starkt ställer mig bakom.
EnglishI also agree strongly with this, and the Hungarian Presidency has aimed to build trust throughout the entire time.
Jag håller också helt med om detta, och det ungerska ordförandeskapet har strävat efter att bygga upp ett förtroende under hela tiden.
EnglishIf I can begin, first of all, by welcoming very much what President Barroso said; obviously I agree strongly with it.
Låt mig först av allt börja med att uttrycka min stora uppskattning för vad ordförande Barroso sa. Självklart instämmer jag helt i detta.
EnglishWe also strongly agree that tax exemptions and social dumping in some Member States represent a very serious problem.
Vi är också helt eniga med föredraganden om att skattefrihet och social dumpning i några medlemsstater utgör ett utomordentligt stort problem.
English Does the Commission agree that a more strongly worded statement could assist the democratisation process in Turkey more effectively?
 Håller kommissionen med om att ett kraftigare uttalande skulle kunna ge ytterligare skjuts åt demokratiseringsprocessen i Turkiet?
EnglishWe strongly agree, for example, with Parliament's suggestion that we need to focus increasingly on institution and capacity building.
Vi instämmer t.ex. i parlamentets förslag att vi i allt högre grad måste koncentrera oss på att skapa institutioner och en bättre förmåga.

Liknande översättningar för "agree strongly" på svenska

agree adverb
Swedish
strongly adverb