EN

ago {adverb}

volume_up

Användningsexempel för "ago" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA few weeks ago, we debated the report on the decommissioning of power reactors.
För några veckor sedan debatterade vi betänkandet om avvecklingen av reaktorer.
EnglishA couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency.
För några veckor sedan besökte jag en av de största förbrukarna i min valkrets.
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
För en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
EnglishWhen it came forward two years ago there was no cost impact assessment attached.
När direktivet lades fram för två år sedan hade ingen kostnadsbedömning bifogats.
EnglishWe are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
Vi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
EnglishSix months ago, wanting to regain people’ s trust, you promised them leadership.
För att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
EnglishThe number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
Sedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
English- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
(EN) Fru talman! För fyra månader sedan kidnappades en polsk ingenjör i Pakistan.
EnglishSix months ago, wanting to regain people’s trust, you promised them leadership.
För att återvinna folkets förtroende utlovade ni ledarskap för sex månader sedan.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Mitt första förslag gäller EU:s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.
EnglishAfter the end of negotiations, two years ago, 10 states were accepted as members.
När förhandlingarna slutfördes för två år sedan godtogs tio stater som medlemmar.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
EnglishKemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.
Kemal Atatürk, som dog för mer än 60 år sedan, grundade en turkisk enhetsstat.
EnglishTwo years ago we saw Russia cut the supply of gas to Ukraine at Christmas time.
För två år sedan såg vi när Ryssland stoppade Ukrainas tillgång till gas i jultid.
EnglishThe Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Gomakonferensen om fred, säkerhet och utveckling inleddes för några dagar sedan.
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
EnglishA year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
För ett år sedan godtog rådet endast ett av Europaparlamentets ändringsförslag.
EnglishMadam President, I should like to endorse much of what Mr Bowis said a moment ago.
Fru talman! Jag instämmer i mycket av det som John Bowis sa för en stund sedan.
EnglishIt is only a couple of years or so ago since I left that seat in the Commission!
Det har bara gått ett par år sedan jag lämnade min befattning i kommissionen.
EnglishAs regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.
När det gäller centrala Medelhavet fick Libyen besök av oss för några dagar sedan.

Synonymer (engelska) till "ago":

ago
English