EN

aggressively {adverb}

volume_up
aggressively
It seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
Det tycks mig att många andra stater främjar sina intressen på ett mycket aggressivt sätt.
The new agricultural policy of the United States in particular is almost aggressively focused on development and expansion.
Framför allt USA: s nya jordbrukspolitik är nästan aggressivt inriktad på utveckling och expansion.
The new agricultural policy of the United States in particular is almost aggressively focused on development and expansion.
Framför allt USA:s nya jordbrukspolitik är nästan aggressivt inriktad på utveckling och expansion.

Användningsexempel för "aggressively" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
Jag hoppas att vi ska kunna driva igenom detta med kraft under de kommande månaderna.
EnglishIt is precisely now that there is reason for using this principle far more aggressively.
Det är nu det finns skäl att tillämpa en långt mer offensiv användning av denna princip.
EnglishIt seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
Det tycks mig att många andra stater främjar sina intressen på ett mycket aggressivt sätt.
EnglishI'm talking a little too aggressively, whatever, so you know, I slowed down.
Jag pratar lite för fort, eller nåt, så jag försökte ta det lugnt.
EnglishPhotographic evidence of police behaving aggressively towards the protestors has also been published.
Bildbevis på polisens aggressiva beteende mot de protesterande har också publicerats.
EnglishWe need to stress this more and more as we seem lost amid aggressively expanding markets.
Vi måste betona detta mer och mer eftersom vi verkar vara vilsna bland aggressivt expanderande marknader.
EnglishThat establishment recently reacted aggressively once again.
Denna organisation har nyligen gått till angrepp ännu en gång.
EnglishIf Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.
Om Georgien provoceras är det viktigt att man inte går i fällan och reagerar med aggression.
EnglishThe new agricultural policy of the United States in particular is almost aggressively focused on development and expansion.
Framför allt USA:s nya jordbrukspolitik är nästan aggressivt inriktad på utveckling och expansion.
EnglishThe new agricultural policy of the United States in particular is almost aggressively focused on development and expansion.
Framför allt USA: s nya jordbrukspolitik är nästan aggressivt inriktad på utveckling och expansion.
EnglishI would also draw the Commission's attention to the many computer games which encourage children to behave aggressively.
Jag ber också kommissionen uppmärksamma de många dataspel som väcker ett aggressivt beteende hos barnen.
EnglishThe US is aggressively lowering its base rates, which means money is being pumped into the financial institutions.
Förenta staterna sänker aggressivt sina basräntor, vilket betyder att pengar pumpas in till de finansiella institutionerna.
EnglishThe reason why these raw materials will no longer be available should have been discussed more thoroughly and questioned more aggressively.
Där borde det ha diskuterats mer och offensivare varför råvarorna då inte skulle stå till förfogande.
EnglishBig business has aggressively penetrated sectors which belong to the state, with the state's blessing naturally.
Vi märker också hur kapitalet aggressivt tar sig in på områden som tidigare varit statens, och naturligtvis med statens välsignelse.
EnglishThis constitutes unfair competition as regards the absorption of advertising allocations, for example, where this directive is most aggressively violated.
Det handlar om en otillåten konkurrens om reklampengar till exempel, där denna bestämmelse brutalt trampas på.
EnglishSince January, within the scope of the WTO, imports mainly from China have entered the European area unhindered, and perhaps too aggressively.
Sedan januari har, inom WTO:s ramar, import från främst Kina obehindrat och kanske alltför offensivt kommit in på EU:s territorium.
EnglishThe lack of a common EU policy in this sphere is being aggressively exploited by Russia, with most EU Member States taking a passive stance.
Bristen på en gemensam EU-politik inom detta område utnyttjas aggressivt av Ryssland, och de flesta EU-medlemsstater intar en passiv hållning.
EnglishThe recent demonstrations that call for the restoration of the constitutional order were aggressively suppressed on a grand scale.
De nyligen genomförda demonstrationerna, ropen på ett återställande av den konstitutionella ordningen, trycktes i stor skala ned på ett aggressivt sätt.
EnglishI have also complained about the regulatory minimalism which the Commission has displayed, instead of using this interface aggressively.
Jag har även beklagat den regulativa minimalism som kommissionen har visat, i stället för att utnyttja denna skärningspunkt på ett offensivt sätt.
EnglishAnother issue on which the Commission should intervene more aggressively is the fight against counterfeiting and the protection of intellectual property rights.
En annan fråga i vilken kommissionen bör ingripa mer aggressivt är kampen mot varumärkesförfalskning och skyddet av immateriella rättigheter.

Synonymer (engelska) till "aggressively":

aggressively
English
aggressive
aggressiveness
aggression