EN

aggregated {adjektiv}

volume_up
aggregated
The Commission takes note that Member States will provide yearly updates for some aggregated data sets.
Kommissionen noterar att medlemsstaterna kommer att göra årliga uppdateringar av vissa aggregerade datasamlingar.
The total aggregated balance sheet of the monetary financial institutions shall be calculated in accordance with the statistical framework applying in the Union at the time of the calculation;
Den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten skall beräknas i enlighet med det statistiska regelverk som gäller inom unionen vid tidpunkten för beräkningen.

Användningsexempel för "aggregated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis data needs to be aggregated at national and regional level.
Dessa uppgifter måste sammanställas på nationell och regional nivå.
EnglishAll the periods will be "aggregated" (added-up) and your UK pension will be calculated on a pro-rata basis.
Alla perioder läggs samman och din brittiska pension beräknas proportionellt.
EnglishWe have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Vi har talat mycket om överföring av aggregerade uppgifter, så kallade massöverföringar av uppgifter.
EnglishThe proposal also makes provision for Member States to produce such data in aggregated form.
I förslaget föreskrivs också att medlemsstaterna skall framställa dessa uppgifter i sammanställd form.
EnglishUsage statistics contain aggregated information such as preferences, button clicks, and memory usage.
Användningsstatistik innehåller sammanställd information som inställningar, knappklick och minnesanvändning.
EnglishThe Commission takes note that Member States will provide yearly updates for some aggregated data sets.
Kommissionen noterar att medlemsstaterna kommer att göra årliga uppdateringar av vissa aggregerade datasamlingar.
English. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
BNP (bruttonationalprodukt) ger ett aggregerat mått på mervärdet av alla penningbaserade ekonomiska verksamheter.
EnglishMoreover, the legislation in this current draft allows only the transmission of aggregated data, not of microdata.
Lagstiftningen i det aktuella förslaget tillåter dessutom endast att aggregerade uppgifter överförs, inte mikrodata.
EnglishThe Colombian, Peruvian and Central American aggregated quantities account for less than 2% of European consumption.
Den sammanlagda mängden för Colombia, Peru och Centralamerika utgör mindre än 2 procent av den europeiska konsumtionen.
EnglishWe infer interest and demographic categories based on aggregated survey data on site visitation.
Vi sluter oss till intressekategorier och demografiska kategorier genom att använda samlad information om vilka webbplatser som har besökts.
EnglishNational data should be aggregated in each Member State and sent to the Commission in the form of collective information.
Nationella uppgifter bör samlas in i respektive medlemsstat och lämnas till kommissionen i form av kollektiv information.
EnglishAnd Scott aggregated all of the videos.
EnglishIt is essential that all the data is sent on an annual basis and that the Commission should produce regular reports of the aggregated results.
Samtliga uppgifter måste överlämnas årligen och kommissionen bör regelbundet redovisa de samlade resultaten.
EnglishExactly which new data are to be collected and what is to be aggregated from these and existing data will be specified by an implementing regulation.
I förslaget föreskrivs också att medlemsstaterna skall framställa dessa uppgifter i sammanställd form.
English. - It is known that GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
Det är känt att BNP (bruttonationalprodukt) ger ett aggregerat mått på mervärdet av alla penningbaserade ekonomiska verksamheter.
EnglishTo make matters manageable, however, individual diseases will have to be aggregated to form a larger group sharing the same characteristics.
För att göra det hela hanterbart måste, emellertid, olika sjukdomar med samma symtom slås samman och bilda en större grupp.
EnglishOur aggregated deficit in public finances now amounts to almost 7% of GDP - over three times more than last year.
Vårt samlade underskott i de offentliga finanserna uppgår nu till 7 procent av bruttonationalprodukten (BNP) - mer än tre gånger så mycket som förra året.
EnglishGross domestic product, or GDP, is an instrument designed to indicate the aggregated added value of all money-based economic activities.
Bruttonationalprodukt, eller BNP, är ett instrument som ger ett aggregerat mått på mervärdet av alla penningbaserade ekonomiska verksamheter.
EnglishThis will assist the Member States to establish multiannual, aggregated and science-based data sets which incorporate biological, environmental and economic information.
Lejonparten av budgeten går till detta område – 1 592,5 miljoner euro, varav 1 522,5 miljoner går till fiskeriavtal.
EnglishIn addition, the data should be aggregated at European level in such a way that no inferences can be made about individual companies and their business policies.
Dessutom ska uppgifterna sammanställas på EU-nivå på ett sådant sätt att inga slutsatser kan dras om enskilda företag och deras affärsstrategier.