EN

aggravated {adjektiv}

volume_up
aggravated
It aggravated the existing conflict, and unleashed the armed reaction of Hizbollah.
Det förvärrade den existerande konflikten och utlöste den väpnade reaktionen från Hizbollah.
It was aggravated by the loss of one of the processing factories due to a fire last June.
Situationen förvärrades vid förlusten av en av bearbetningsanläggning p.g.a. en brand i juni.
The negligence of certain Member States has encouraged, if not aggravated, the impact of these disasters.
Vissa staters försumlighet främjade, för att inte säga förvärrade, effekten av dessa olyckor.
aggravated

Användningsexempel för "aggravated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
Natos bombningar har emellertid bara förvärrat och försvårat situationen.
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
Det är besläktat med grov stöld eller åtminstone expropriering utan ersättning.
EnglishNatural disasters, including climate change, have aggravated the problem.
Naturkatastrofer, inklusive klimatförändringarna, har förvärrat problemet.
EnglishIt has been aggravated by natural disasters, both drought and floods.
Den har ytterligare förvärrats av naturkatastrofer, såväl torka som översvämningar.
EnglishIt aggravated the existing conflict, and unleashed the armed reaction of Hizbollah.
Det förvärrade den existerande konflikten och utlöste den väpnade reaktionen från Hizbollah.
EnglishThis global crisis is aggravated by a crisis of European integration.
Denna globala kris förvärras av en kris för den europeiska integrationen.
EnglishThe internal political situation is being aggravated further by the problem of Transnistria.
Den inrikespolitiska situationen förvärras ytterligare av problemen med Transnistrien.
EnglishIt was aggravated by the loss of one of the processing factories due to a fire last June.
Situationen förvärrades vid förlusten av en av bearbetningsanläggning p.g.a. en brand i juni.
EnglishThese have been difficult days, further aggravated by the weather conditions of the last 48 hours.
Det har varit tunga dagar, som försvårats av väderförhållandena under de senaste 48 timmarna.
EnglishHowever, it is also aggravated by the actions of criminal gangs.
Situationen förvärras emellertid också av kriminella gäng.
EnglishThe negligence of certain Member States has encouraged, if not aggravated, the impact of these disasters.
Vissa staters försumlighet främjade, för att inte säga förvärrade, effekten av dessa olyckor.
EnglishThis delayed action and the absence of a coordinated EU response aggravated the environmental impact.
Detta försenade åtgärderna, och frånvaron av ett samordnat svar från EU har förvärrat miljöskadorna.
EnglishIn addition, the effects of these natural hazards can be aggravated, notably by land movements and tsunamis.
Dessutom kan effekterna av dessa naturrisker förvärras, särskilt genom landrörelser och tsunamis.
EnglishThe situation is aggravated by the intense competition between medical and pharmaceutical concerns.
Situationen förvärras genom den intensiva konkurrensen mellan medicinska och läkemedelsrelaterade aspekter.
EnglishEven the science is against you; pest resistance problems will be aggravated; there will be a loss of biodiversity.
Resistensen hos skadeorganismer kommer att öka. Den biologiska mångfalden kommer att minska.
EnglishIt was a dual response to the aggravated crisis, which had turned into a systemic challenge to the euro.
Det var ett dubbelt svar på den förvärrade kris som hade förvandlats till en systemisk utmaning mot euron.
EnglishBut with the slowdown in economic growth, we are in danger of exclusion and poverty being aggravated again.
Med minskningen av den ekonomiska tillväxten riskerar vi dock på nytt ökad utslagning och ökad fattigdom.
English(PT) The Green Paper on climate change draws attention to the natural phenomena aggravated by climate change.
(PT) I grönboken om klimatförändring uppmärksammas de naturliga fenomen som förvärras av klimatförändringen.
EnglishIt can also support the amendments on transportation in inhuman conditions as an aggravated circumstance.
Kommissionen kan också stödja ändringsförslagen om transporter med inhumana metoder, som en försvårande omständighet.
EnglishApplying sanctions in the event of aggravated violation of human rights remains a possibility.
Det är inte uteslutet att sanktioner kan komma att praktiseras ifall det handlar om allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter.

Synonymer (engelska) till "aggravated":

aggravated
English
aggravating
aggravation