EN

agency {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Instead of an agency for armament, we call for a disarmament agency.
I stället för en byrå för krigsmateriel vill vi ha en byrå för nedrustning.
On the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
När det gäller byrån vill kommissionen inrätta en byrå med starka befogenheter.
Subject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
Angående: Förslag om EU-byrå för utveckling och anskaffande av försvarskapacitet
Special attention should also be paid to the proposals to promote transparency in the activities of the Agency.
Särskild uppmärksamhet ska också ägnas förslagen att öka insynen i byråns verksamhet.
And we also want this agency to be accountable and to publish regular information on what it does.
Och vi kräver också att denna byrå skall redovisa, regelbundet och offentligt informera om sin verksamhet.
We think these amendments will improve the efficiency and effectiveness of the operation of the Agency.
Vi anser att dessa ändringsförslag kommer att göra byråns verksamhet mer effektiv och mer duglig.
agency (även: authority, body, organ, part)
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
There is no agency, therefore, that is not subject to the Court's controls.
Inget organ undgår alltså revisionsrättens kontroller.
This would confer on an agency powers that are currently held by the Member States.
Detta skulle innebära att ett organ fick befogenheter som medlemsstaterna nu har.
Swedish Energy Agency is the national authority for energy policy issues.
Energimyndigheten är den nationella myndighet som ansvarar för energipolitiska frågor.
The principle is that of a European agency that coordinates all operations.
Principen är att det skall finnas en europeisk myndighet som samordnar alla åtgärder.
However, the creation of that agency is imperceptibly guiding us in that very direction.
Men det är just mot detta mål som inrättandet av denna myndighet omärkligt för oss.
agency (även: office)
The staggering success of this agency has far outstripped every expectation.
Den slående framgången för detta kontor har med råge överträffat alla förväntningar.
We have discussed the suitability of setting up a development agency at length.
Vi har haft långa diskussioner om det skulle vara bra att inrätta ett kontor för samarbete.
Det skulle detta kontor nu också kunna åstadkomma hos oss.
agency (även: hand, touch, mitt)
We should also be considering which tasks the Commission itself can take responsibility for and whether an agency is needed at all.
Vi bör även överväga vilka uppgifter kommissionen själv kan ta hand om och huruvida det ens behövs en byrå.
The agencies must firstly be responsible to Parliament, and that entails obligations.
Byråerna måste i första hand vara ansvariga inför Europaparlamentet, och det medför vissa skyldigheter.
This agency, this structure - and here I am addressing Mr Nisticò in particular - absolutely must be in contact with the citizens.
Denna byrå, denna struktur - och här vänder jag mig i första hand till Nisticò - måste absolut stå i kontakt med medborgarna.
The coastguard must be the strong arm of the agency for maritime safety.
Kustbevakningen måste bli den starka makten på området för sjösäkerhetskommittén.
It is a fact that rating agencies have, in the capital market, a very great deal of power and influence over enterprises.
Det är ett faktum att kreditvärderingsinstituten har en väldigt stor makt och inverkan på företag på kapitalmarknaden.
This will give Parliament not only power over the budget, but power over control of expenditure once it has been allocated to the separate agencies.
Detta kommer inte bara att ge parlamentet större makt över budgeten, utan också makt över utgiftskontrollen så snart den har tilldelats de olika organen.
agency (även: action, operation)
It is a fact that rating agencies have, in the capital market, a very great deal of power and influence over enterprises.
Det är ett faktum att kreditvärderingsinstituten har en väldigt stor makt och inverkan på företag på kapitalmarknaden.
Mr President, this directive should be named Expire rather than Inspire, considering the detrimental effect it will have on the Ordnance Survey mapping agency of Great Britain.
Detta direktiv borde heta Expire snarare än Inspire, med tanke på den skadliga inverkan det kommer att få för lantmäteriverket i Storbritannien.
For example, an in-depth analysis of the impact of the recent Homeland Security Act on data provided by the Union or its agencies is lacking.
Det saknas exempelvis en viktig analys av den inverkan som den nyligen tillkomna Homeland Security Act kan ha när det gäller uppgifter som överförs av unionen eller dess instanser.
agency (även: action, operation, virtue)
The Agency option is clearly the most suitable as regards economy, efficiency and effectiveness.
Att använda byrån är uppenbart det lämpligaste valet när det gäller ekonomi, effektivitet och verkan.
agency (även: authority)
‘ any executive agency created or extended to administer this programme’
” varje administrativ instans som inrättats eller utvidgats för att förvalta detta program ”
Consequently, we tear up our own credentials as an agency of independence and justice.
Alltså kastar vi bort våra egna meriter som en instans för oberoende och rättvisa.
‘any executive agency created or extended to administer this programme’
”varje administrativ instans som inrättats eller utvidgats för att förvalta detta program”
The board conducts an annual evaluation of its work through the agency of the chairman, which has been carried out without the participation of external parties.
Styrelsen genomför årligen genom styrelseordförandens försorg en utvärdering av sitt arbete, vilken har utförts utan medverkan av extern part.
It pays particular attention to action and effective application in all policy sectors and the participation of all the interested agencies in the relevant procedure.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt aktiv handling och effektiv tillämpning inom alla verksamhetsområden och alla intresserade instansers medverkan i vederbörlig ordning.
That is the tendency to infuse patterns with meaning, intention and agency, often invisible beings from the top down.
Det är benägenheten att inge mönster med mening, syfte och agentur, ofta osynliga varelser från ovan och ned.
Any business legally established in an EU country may open a secondary establishment (office, agency, branch or subsidiary) in another EU country.
Alla företag som är lagligt etablerade i ett EU-land har rätt att öppna ett sekundärt etableringsställe (kontor, agentur, filial eller dotterbolag) i ett annat EU-land.
Because we did not want to get it wrong, we commissioned an agency to tell us, on the basis of a study, how to set about the task and where to begin.
För att det skall bli riktigt gjort har vi gett en agentur i uppdrag att med hjälp av en studie visa oss hur det hela kan genomföras och var vi måste koncentrera våra ansträngningar.
Including the self-employed drivers will penalise them, especially those who do not use an agency.
Att låta förare som är egenföretagare omfattas av bestämmelserna skulle straffa dem, särskilt de som inte använder en förmedling.
The Code does not apply to nurses recruited by private agencies.
Reglerna gäller inte för sjuksköterskor som rekryteras genom privata förmedlingar.
In Austria, and especially in my own region, an EU-assisted project involving a women's advice centre acting as an agency for domestic helps has been very successfully running for three years.
I Österrike, särskilt i min region, pågår sedan tre år tillbaka ett projekt med EU-stöd, där en rådgivningsbyrå för kvinnor bedriver en mycket framgångsrik förmedling av hemhjälp.
The board conducts an annual evaluation of its work through the agency of the chairman, which has been carried out without the participation of external parties.
Styrelsen genomför årligen genom styrelseordförandens försorg en utvärdering av sitt arbete, vilken har utförts utan medverkan av extern part.
International youth exchanges are a good thing but need to be provided for financially through the efforts of civil society or through the agency of the Member States.
Internationellt ungdomsutbyte är positivt men måste lösas ekonomiskt genom det civila samhällets insatser eller genom medlemsstaternas försorg.
The fact is that the European Union, through the agency of the United Kingdom and the Commission, has failed in a fundamental duty - the duty to protect the health of its citizens.
Europeiska unionen har, genom Förenade kungarikets och kommissionens försorg, misslyckats med en grundläggande roll: att skydda medborgarnas hälsa.
agency (även: service)
2. näringsliv
That is the tendency to infuse patterns with meaning, intention and agency, often invisible beings from the top down.
Det är benägenheten att inge mönster med mening, syfte och agentur, ofta osynliga varelser från ovan och ned.
Any business legally established in an EU country may open a secondary establishment (office, agency, branch or subsidiary) in another EU country.
Alla företag som är lagligt etablerade i ett EU-land har rätt att öppna ett sekundärt etableringsställe (kontor, agentur, filial eller dotterbolag) i ett annat EU-land.
Because we did not want to get it wrong, we commissioned an agency to tell us, on the basis of a study, how to set about the task and where to begin.
För att det skall bli riktigt gjort har vi gett en agentur i uppdrag att med hjälp av en studie visa oss hur det hela kan genomföras och var vi måste koncentrera våra ansträngningar.

Användningsexempel för "agency" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishConclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
Ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) (
EnglishIt was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
Det var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
EnglishThe necessary acts must be applied uniformly at both national and Agency level.
Nödvändiga rättsakter måste harmoniseras såväl på nationell nivå som inom byrån.
EnglishThe new Statutes for the Euratom Supply Agency seek to attain these objectives.
De nya stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå syftar till att uppnå dessa mål.
EnglishSeveral speeches, including that by Mr Turmes, mentioned the powers of the Agency.
I flera anföranden, inklusive det av Claude Turmes, nämndes byråns befogenheter.
EnglishThe new European Maritime Safety Agency is proof positive of this determination.
Ett bevis på denna vilja är framför allt den nya europeiska sjösäkerhetsbyrån.
EnglishOne of these is related to the structure of the reconstruction agency in Kosovo.
En av dessa gäller Kosovokontorets uppbyggnad och hur det skall rekonstrueras.
EnglishNext, there is the importance of cooperation with the fundamental rights agency.
Sedan har vi betydelsen av samarbete med byrån för grundläggande rättigheter.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Europeiska sjösäkerhetsbyrån har ansvar för att övervaka säkerheten till havs.
EnglishAll ad sales referred to our agency procurement contracts Nowa Communications AB.
Alla annonssäljare hänvisas till vår upphandlade avtalsbyrå Nowa Kommunikation AB.
EnglishThis is gratifying, and I know that Parliament thinks the Agency is very important.
Det är glädjande, och jag vet att parlamentet har tillmätt byrån stor betydelse.
EnglishAmendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (
EnglishIt is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.
Det påstås att Internationella atomenergiorganet (IAEA) i sig är tillräckligt.
EnglishThe creation of the Agency for Fundamental Rights is surrounded by numerous debates.
Inrättandet av byrån för grundläggande rättigheter omgärdas av talrika debatter.
EnglishWhat are the main tasks performed by the agency representations in Brussels?
Vilka är de viktigaste arbetsområdena för byråernas representationer i Bryssel?
EnglishGuidelines from the International Atomic Energy Agency underlie this programme.
Till grund för detta ligger direktiv från Internationella atomenergiorganet.
EnglishWe did this when we dealt with Article 7, the Agency and the accession negotiations.
Vi gjorde detta när vi behandlade artikel 7, byrån och anslutningsförhandlingarna.
EnglishThe remit of the agency should not lead to a curtailment of this eventuality.
Kontrollorganets befogenheter bör inte leda till att denna möjlighet minskar.
EnglishThis is essential now that the Agency will be responsible for the whole of the FRY.
Detta är nödvändigt, eftersom byrån nu kommer att ha ansvaret för hela Jugoslavien.
EnglishThe Agency's budget for the year 2009 was nearly 28% greater than the previous year.
Byråns budget för 2009 var nästan 28 procent större jämfört med föregående år.