EN

agencies {pluralis}

volume_up
agencies
In Germany, the issue of agencies and the growth of agencies is in the public eye.
I Tyskland har frågan om organ och ökningen av organ hamnat i offentligheten.
France, Great Britain, Ireland, Belgium and Greece have their own national agencies.
Frankrike, Storbritannien, Irland, Belgien och Grekland har egna nationella organ.
Relations of mine are still active in humanitarian agencies in that country.
Släktingar till mig är fortfarande aktiva humanitära organ i det landet.
agencies
Which agencies have a representation or an office in Brussels?
Vilka byråer har en representation eller ett kontor i Bryssel?
The creation of offices and agencies should not be the sum total of EU policy in the Balkans.
EU-politiken på Balkan får inte inskränka sig till att öppna kontor och nyhetsbyråer.
Another issue for the Budgetary Control Committee is the use of technical assistance agencies.
En annan fråga för budgetkontrollutskottet är användningen av kontor för tekniskt bistånd.
agencies
While offices, agencies and branches do not have a legal personality, subsidiaries are legally independent from their mother company.
Varken kontor, agenturer eller filialer är juridiska personer, medan dotterbolag i juridisk mening är oberoende av sitt moderbolag.
The Group of the European People's Party will not tolerate the EP being deprived of its rights through the formation of agencies and all that comes with it.
PPE-gruppen kommer inte att tolerera att man berövar Europaparlamentet dess rättigheter genom att bilda agenturer, och det som följer med dem.
The managers of offices and agencies should register with chambers, obtain authorisation and check their tax and social security obligations in the host country.
Personer som är ansvariga för kontor och agenturer bör registrera sig hos en handelskammare, skaffa tillstånd och ta reda på hur värdlandets skatte- och socialförsäkringsregler ser ut.
agencies (även: enterprises)

Användningsexempel för "agencies" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishIn particular, we want to see much greater access for humanitarian aid agencies.
Vi vill särskilt se att biståndsorganisationer lättare får tillträde till området.
EnglishOf course the Council agrees that we need transparent and effective agencies.
Rådet håller naturligtvis med om att vi behöver öppna och effektiva myndigheter.
EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Samtidigt saknar även regionala rådgivningsorgan rätt kunnande och erfarenheter.
EnglishWe will require that the agencies show the greatest attention to cost management.
Vi kommer att kräva att organen är mycket uppmärksamma på sin kostnadsförvaltning.
EnglishThe budget for the agencies is part of the budget of the European Union itself.
Budgeten för byråerna utgör en del av budgeten för själva Europeiska unionen.
EnglishHowever, this Parliament is calling for even more so-called decentralised agencies.
I stället kräver parlamentet ännu fler så kallade decentraliserade myndigheter.
EnglishIn Germany, the issue of agencies and the growth of agencies is in the public eye.
I Tyskland har frågan om organ och ökningen av organ hamnat i offentligheten.
EnglishTo conclude, I do, of course, encourage the agencies to follow this example.
Avslutningsvis uppmanar jag naturligtvis de övriga byråerna att följa exemplet.
EnglishThe arrangement between the security issuer and the agencies is an obvious problem.
Uppgörelsen mellan värdepappersemittenten och instituten är ett uppenbart problem.
EnglishThe number of agencies has increased from 11 in 1995 to a total of 27 today.
Totalt har antalet myndigheter ökat från 11 stycken 1995 till 27 stycken i dag.
EnglishWe have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Vi har gjort en lista på åtgärder som måste regleras av kreditvärderingsinstituten.
English What funding (if any) was provided via executive agencies or other services?
 Vilka medel har eventuellt betalats ut via genomförandeorgan eller andra enheter?
EnglishThese agencies are generally already used to working within a regulated framework.
Dessa företag är i allmänhet redan vana vid att arbeta inom reglerade förhållanden.
EnglishThere are at least four issues to be resolved regarding credit rating agencies.
Det finns minst fyra problem som måste lösas beträffande kreditvärderingsinstituten.
EnglishI do not want the same thing to happen to us where rating agencies are concerned.
Jag vill inte att samma sak skall hända oss när det gäller kreditvärderingsinstitut.
EnglishAn interinstitutional agreement will enable these agencies to be successful.
Ett interinstitutionellt avtal kan hjälpa dessa myndigheter att bli framgångsrika.
EnglishThe rating agencies regulation represents an important step forward in this sense.
Förordningen om kreditvärderingsinstituten är ett viktigt framsteg i detta avseende.
EnglishHow does the Commission intend to monitor the results of the rating agencies' work?
Hur kommer kommissionen att kontrollera kreditvärderingsinstitutens resultat?
EnglishThe agencies are proving to be an excellent working instrument within the Commission.
Och myndigheterna visar sig vara ett magnifikt arbetsinstrument för kommissionen.