EN

ageing {pluralis}

volume_up
The problems of an ageing society are not limited to economic aspects.
Problemet med ett åldrande samhälle begränsas inte till ekonomiska aspekter.
This is mainly an ageing-related issue, but not simply an ageing-related issue.
Detta är främst en fråga som är relaterad till åldrande, inte en åldersrelaterad fråga.
And an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En åldrande befolkning är ytterligare ett argument att respektera stabilitetspakten.

Användningsexempel för "ageing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAgeing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
Åldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
EnglishReactors and powers stations age, but their ageing must not weaken their safety.
Reaktorerna och kraftverken åldras men åldrandet får inte försvaga säkerheten.
EnglishThe ageing population could provide an ideal opportunity for gender equality.
Den åldrande befolkningen kan utgöra en idealisk möjlighet på jämställdhetsområdet.
EnglishThere is a clear link between the age limit and the need of active ageing.
Det finns en tydlig koppling mellan åldersgränsen och behovet av aktivt åldrande.
EnglishA few weeks ago, it declared 2012 to be the European Year for Active Ageing.
För några veckor sedan utsågs 2012 till Europeiska året för aktivt åldrande.
EnglishAnd an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
En åldrande befolkning är ytterligare ett argument att respektera stabilitetspakten.
EnglishThese challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
Dessa utmaningar utgörs av en demografisk tillbakagång och Europas åldrande befolkning.
EnglishThis is mainly an ageing-related issue, but not simply an ageing-related issue.
Detta är främst en fråga som är relaterad till åldrande, inte en åldersrelaterad fråga.
EnglishFishing bosses no longer want to invest in their boats so the fleet is ageing.
Fartygschefer vill inte längre investera i sina fartyg så flottan åldras.
EnglishThere is no doubt that ageing populations are a concern in many countries.
Det råder ingen tvekan om att en åldrande befolkning är ett problem i många länder.
EnglishWhat we really need is to focus on the fact that Europe has an ageing population.
Det vi egentligen bör lyfta fram är att EU:s befolkning blir allt äldre.
EnglishPopulation ageing is a challenge to European society and to Europe's economy.
Den åldrande befolkningen är en utmaning för det europeiska samhället och dess ekonomi.
EnglishSadly, population ageing and population shrinkage are the inescapable future of Europe.
En åldrande och krympande befolkning är tyvärr Europas oundvikliga öde i framtiden.
EnglishI welcome the proposed theme for this first pilot partnership: active and healthy ageing.
Jag välkomnar ämnet för det första pilotprojektet, aktivt och hälsosamt åldrande.
EnglishAgeing is, however, no longer essentially a problem peculiar to developing countries.
Men åldrandet är inte längre ett problem som bara finns i industriländerna.
EnglishThe ageing population issue is another challenge being faced by almost all EU countries.
Den åldrande befolkningen är en annan utmaning för praktiskt taget alla EU-länder.
EnglishA low birth rate and longer average life expectancy mean that our society is ageing.
Låga födelsetal och lång medellivslängd betyder att vårt samhälle åldras.
EnglishAlso, in an ageing Europe, neurodegenerative disorders are becoming ever more common.
Dessutom börjar neurodegenerativa störningar bli allt vanligare i ett åldrande Europa.
EnglishThe ageing population will also have a strong impact on their future.
Den åldrande befolkningen kommer också att ha en stor inverkan på deras framtid.
EnglishVery specifically, I would like to express a few views on ageing women.
Alldeles särskilt vill jag framföra några synpunkter som berör äldre kvinnor.