"to age-related" - Svensk översättning

EN

"to age-related" på svenska

EN

to age-related {verb}

volume_up
Support will also be given to studies on cancer, age-related diseases and women's health problems.
Stöd kommer också att ges till studier av cancer samt åldersrelaterade sjukdomar och hälsoproblem bland kvinnor.
That is why we have worked actively on the issue of age-related illnesses in the Seventh EU Research Framework Programme.
Därför har vi arbetat aktivt med frågan om åldersrelaterade sjukdomar i EU:s sjunde ramprogram för forskning.
The ageing of Europe's population is linked to an increase in the number of people who fall victim to age-related diseases.
Europas åldrande befolkning hänger ihop med en ökning av antalet människor som drabbas av åldersrelaterade sjukdomar.

Användningsexempel för "to age-related" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey call for research and better practice in the care of age-related diseases.
De efterlyser också forskning och en bättre praxis i fråga om vård av åldersbetingade sjukdomar.
EnglishSupport will also be given to studies on cancer, age-related diseases and women's health problems.
Stöd kommer också att ges till studier av cancer samt åldersrelaterade sjukdomar och hälsoproblem bland kvinnor.
EnglishThat is why we have worked actively on the issue of age-related illnesses in the Seventh EU Research Framework Programme.
Därför har vi arbetat aktivt med frågan om åldersrelaterade sjukdomar i EU:s sjunde ramprogram för forskning.
EnglishThe ageing of Europe's population is linked to an increase in the number of people who fall victim to age-related diseases.
Europas åldrande befolkning hänger ihop med en ökning av antalet människor som drabbas av åldersrelaterade sjukdomar.
English(PL) Mr President, the European Union has an ageing population and the percentage of people suffering from age-related diseases is rising.
(PL) Herr talman! EU har en åldrande befolkning, och den andel som lider av åldersrelaterade sjukdomar ökar.
EnglishThe average age of the European population is constantly rising and this makes age-related problems, particularly dementias, increasingly important.
Medelåldern i EU stiger konstant vilket medför att åldersrelaterade problem, i synnerhet demens, blir allt viktigare.
EnglishIn practice this renders the legal position of these women unclear as regards maternity, sickness and old-age-related benefits.
I praktiken gör detta att den rättsliga ställningen för dessa kvinnor blir otydlig när det gäller förmåner vid moderskap, sjukdom och ålderdom.
EnglishThere are no statistics of any kind to suggest that age-related health impairments are a disproportionately frequent cause of accidents.
Det finns ingen statistik av något slag som antyder att försämrad hälsa på grund av ålder skulle vara en oproportionerligt frekvent orsak till olyckor.
EnglishWhat is more, age-related issues are amongst the most important objectives setting the agenda in the new process of cooperation in the field of social protection.
Åldersfrågor räknas dessutom till de viktigaste målen, som bestämmer den nya samarbetsprocessen för de sociala trygghetssystemen.
EnglishIt is on these concrete issues that our fellow citizens are expecting signals from the Europe for health, which must give guarantees and anticipate the development of age-related diseases.
I dessa konkreta frågor förväntar sig våra medborgare signaler från ett EU för hälsa, som måste ge garantier och föregripa utvecklingen av åldersrelaterade sjukdomar.

Liknande översättningar för "to age-related" på svenska

related adjektiv
age substantiv
age of majority substantiv
age cohort substantiv
age reduction substantiv