"age discrimination" - Svensk översättning

EN

"age discrimination" på svenska

EN

age discrimination {substantiv}

volume_up
age discrimination (även: ageism, agism)
For this reason, we must combat age discrimination in the workplace.
Därför måste vi bekämpa åldersdiskriminering på arbetsplatsen.
Subject: Possible age discrimination towards pilots flying over France
Angående: Eventuell åldersdiskriminering av piloter som flyger över Frankrike
Age discrimination on the labour market affects women quite a lot earlier than it does men.
Kvinnorna utsätts på arbetsmarknaden betydligt tidigare än männen för åldersdiskriminering.

Användningsexempel för "age discrimination" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSubject: Possible age discrimination towards pilots flying over France
Angående: Eventuell åldersdiskriminering av piloter som flyger över Frankrike
EnglishAge discrimination on the labour market affects women quite a lot earlier than it does men.
Kvinnorna utsätts på arbetsmarknaden betydligt tidigare än männen för åldersdiskriminering.
EnglishFor this reason, we must combat age discrimination in the workplace.
Därför måste vi bekämpa åldersdiskriminering på arbetsplatsen.
EnglishOne example from 2008 was the refusal of the Commission to change its stance in an age discrimination case.
Ett exempel från 2008 var när kommissionen vägrade att ändra inställning i ett diskrimineringsärende.
EnglishFinally, the Dutch presidency has insisted on deleting age from the non-discrimination article.
Till sist har det nederländska ordförandeskapet bestämt sig för att ta bort åldern ur ickediskrimineringsartikeln.
EnglishSo, roll on the financing for the actions to combat age-discrimination provided for in the Cashman report.
Därför är finansieringen av de åtgärder som föreslås i Cashmanbetänkandet välkomna, även med tanke på de äldre.
EnglishWe want to be free to take our pensions with us to other countries, and we want no age discrimination.
Vi vill kunna ta med oss pensionen utomlands utan hinder. Ingen åldersdiskriminering, det är precis vad vi efterlyser.
EnglishOn age, the EPLP welcomes the principle of fighting age discrimination in employment and training.
När det rör ålder, välkomnar EPLP principen om bekämpning av åldersdiskriminering som sker i arbetslivet och när folk utbildar sig.
EnglishWe are also talking about age discrimination.
EnglishThe legislation of several Member States unfortunately contains provisions that promote age discrimination in the labour market.
Tyvärr innehåller lagstiftningen i flera medlemsstater bestämmelser som främjar åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.
EnglishThe report also proposes adopting new provisions against age discrimination with regard to accessing goods and services.
I betänkandet föreslås även att man ska anta nya bestämmelser mot åldersdiskriminering i samband med tillgång till varor och tjänster.
EnglishThe legislation of several Member States unfortunately contains provisions that promote age discrimination in the labour market.
Vid sidan av andra riskgrupper är det kvinnor över 50 som löper störst risk för utestängning, och denna risk ökar vid pensioneringen.
EnglishWhat measures will the Council take to eliminate discrimination and age 'racism' against children, adolescents and their families?
Vilka åtgärder tänker rådet vidta för att eliminera diskrimineringen och åldersrasismen mot barn och ungdomar och mot deras familjer?
EnglishI was alerted to this issue of age discrimination in the Council at our previous part-session when I was asked what I thought.
Jag uppmärksammade frågan om åldersdiskriminering i rådet under vår föregående sammanträdesperiod, när jag fick en fråga om vad jag tyckte.
EnglishBut the generations that have helped to achieve Europe's prosperity and well-being should not be left out because of age discrimination.
Men, fru ordförande, generationerna som har gett Europa välstånd och välfärd får inte ställas åt sidan på grund av åldersdiskriminering.
EnglishThere is a significant step which the Commission could take with regard to this and that would be to abandon its ridiculous age-discrimination policies.
Kommissionen kan ta ett betydelsefullt steg i detta avseende, nämligen genom att överge sin fåniga åldersdiskrimineringspolitik.
EnglishFrom a very young age our children suffer discrimination that traumatises them, and they carry the burden of this discrimination for the rest of their lives.
Från mycket tidig ålder utsätts våra barn för diskriminering som traumatiserar dem och denna diskriminering blir en börda som de bär med sig resten av sitt liv.
EnglishBoth the young and the elderly experience different forms of age discrimination, particularly as regards access to the labour market and certain social services.
Både yngre och äldre människor upplever olika former av åldersdiskriminering, framför allt i fråga om tillgång till arbetsmarknaden och vissa sociala förmåner.
EnglishGiven these factors, I believe that the EU must devise an effective policy so that workers can remain in the labour market and not be subjected to age discrimination.
Mot denna bakgrund anser jag att EU måste utforma en effektiv politik så att arbetstagare kan stanna kvar på arbetsmarknaden och inte utsättas för åldersdiskriminering.
EnglishOnce again, I would like to draw attention to the fact that both demographic changes and age discrimination are undermining intergenerational solidarity and economic growth.
Jag vill än en gång påminna om att både demografiska förändringar och åldersdiskriminering undergräver solidariteten mellan generationerna och ekonomisk tillväxt.

Liknande översättningar för "age discrimination" på svenska

discrimination substantiv
age substantiv
age of majority substantiv
age cohort substantiv
age reduction substantiv
age bracket substantiv
age group substantiv
Swedish
age limit substantiv
age range substantiv