"against the grain" - Svensk översättning

EN

"against the grain" på svenska

EN

against the grain [talesätt]

volume_up
1. "socially different"
against the grain
Mr President, having been listening to this debate, the speech I am about to make goes against the grain.
Efter att ha lyssnat till debatten konstaterar jag att mitt anförande går mot strömmen.
2. "reluctance"
against the grain

Användningsexempel för "against the grain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is the double standards that go against the grain with Europe.
Det är de här dubbla måttstockarna som retar européerna i allt högre grad.
EnglishMr President, having been listening to this debate, the speech I am about to make goes against the grain.
Herr talman! Efter att ha lyssnat till debatten konstaterar jag att mitt anförande går mot strömmen.
EnglishThis goes against the grain with me for two reasons: first, the initial findings from BSE research have taken 10 years to produce.
För det första fram till det att vi har de första resultaten från BSE-forskningen har tio år gått.
EnglishThat goes against the grain with me.
EnglishThe fact that we are looking at an EU tax system for MEPs will also go against the grain with my constituents.
Det faktum att vi överväger en tillämpning av EU: s skattesystem för Europaparlamentets ledamöter kommer också att gå emot viljan hos min valmanskår.
EnglishThis goes against the grain with me for two reasons: first, the initial findings from BSE research have taken 10 years to produce.
Det gillar jag nu inte och det av två skäl. För det första fram till det att vi har de första resultaten från BSE-forskningen har tio år gått.
EnglishWe should fight immigration and restore growth within the context of honest competition, against the grain of the current unbridled free-trade policy.
Vi måste bekämpa invandring och återupprätta tillväxten inom ramen för en lojal konkurrens, tvärtemot dagens lössläppta frihandelspolitik.
EnglishThe use of human embryos as consumer items, in the so-called name of research, is hence something that goes against the grain as far as I ' m concerned.
Att behandla det mänskliga embryot som en konsumtionsvara, med förevändningen att det rör sig om forskning, anser jag således vara ytterst stötande.
EnglishThose responsible have an outlook that errs not by going against the grain but by simply being against, without bringing any positive proposal to the table.
De ansvariga har ett felaktigt synsätt, inte för att de går emot strömmen, utan för att de helt enkelt är emot, utan att lägga fram några positiva förslag.
EnglishI too originally intended not to go against the grain and I argued that competence should fall to the IMO in such a globalised field as the sea.
Även jag tänkte från början följa strömmen, och jag talade för att behörighet borde tillfalla Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) inom ett så globaliserat område som sjöfarten.
EnglishOur responsibility is to prevent the haste and pressure of a few from destroying, against the grain of democracy, the magnificent edifice whose foundations were laid by the Treaty of Rome.
Det är vårt ansvar att hindra att ett fåtal personers brådska och påtryckningar, i strid mot demokratin, förstör den storslagna konstruktion vars grunder lades i Romfördraget.
EnglishI am quite happy to enter into a debate with people who ask for sympathy for emergency cases, but this report's abortion propaganda, which is hardly discreet, goes against the grain with me.
Jag kan utan vidare ta upp en debatt med människor som ber om förståelse för nödsituationer, men den knappt ens kamouflerade abortpropagandan i detta betänkande bjuder mig emot.

Liknande översättningar för "against the grain" på svenska

the artikel
Swedish
against preposition
grain substantiv
against the light adverb
Swedish
against the clock adverb