EN

against {preposition}

volume_up
against
volume_up
mot {prep.} (i motsatt riktning)
Austria has the world's strictest laws against fascism and against nazism.
Österrike har världens strängaste förbudslagar mot fascism, mot nationalsocialism.
The European Central Bank must fight against inflation, but also against recession.
Europeiska centralbanken måste kämpa mot inflation, men även mot recession.
Austria has the world' s strictest laws against fascism and against nazism.
Österrike har världens strängaste förbudslagar mot fascism, mot nationalsocialism.
against
I am not against the globalisation of the wine market, but I am against copies.
Jag är inte emot en globalisering av vinmarknaden, men jag är emot kopiering.
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
Europa är inte emot Kuba och definitivt inte emot kubanerna.
It is against the interests of employees, it is against the interests of Europe.
Det är emot anställdas intressen och emot Europas intressen.
against
If we are against it, we must be against it all and act accordingly.
Om vi är emot terrorism måste vi vara emot alla former av terrorism och handla därefter.
They are also supposed to be against the universal provision of services as a matter of course.
De skulle därmed också automatiskt vara emot samhällsomfattande tjänster.
Are we going to be against them in the international agreement in Copenhagen?
Ska vi vara emot dem i den internationella överenskommelsen i Köpenhamn?

Användningsexempel för "against" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishThis proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
Detta förslag utgör den andra viktiga beståndsdelen i vårt försvarsverk mot BSE.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
English. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
Vi röstar mot betänkandet om tillträde till marknaden för godstransporter på väg.
EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
EnglishNations and peoples tend to join together either around something or against it.
Nationer och folk tenderar att gå samman, antingen kring något eller mot något.
EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Ett antal röster hördes som motsatte sig all ”bestraffning” av Szabolcs Fazakas.
EnglishIn my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
Enligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
EnglishIf Amendments 17 and 18 are not adopted, I will be voting against the end result.
Om ändringsförslag 17 och 18 inte antas kommer jag att rösta mot slutresultatet.
EnglishLifelong learning is essential in the fight against unemployment and exclusion.
Livslångt lärande spelar en nyckelroll i kampen mot arbetslöshet och utslagning.
EnglishWe are not criticising the US conservatives for having fought against terrorism.
Vi kritiserar inte den amerikanska högern för att den har bekämpat terrorismen.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishBut he knows to an absolute certainty... that we will respond against his cities.
Men han vet med all säkerhet, att vi kommer besvara med angrepp mot hans städer.
EnglishI warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
Jag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
EnglishI have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
Jag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
EnglishWe need urgently to know what steps the Commission is taking against the French.
Vi behöver snarast få veta vilka åtgärder kommissionen skall vidta mot Frankrike.
EnglishThe European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.
Europaåret mot rasism kunde knappast ha infallit vid en mer välfunnen tidpunkt.
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Fru talman! Mot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
EnglishFinally, I would caution against an over-reliance on carbon-offsetting mechanisms.
Slutligen vill jag varna för en övertro på mekanismer för koldioxidkompensation.
English(NL) Mr President, I voted against the Roure report for a number of basic reasons.
(NL) Herr talman! Jag röstade mot Roure-betänkandet av flera grundläggande skäl.