"after careful consideration" - Svensk översättning

EN

"after careful consideration" på svenska

EN

after careful consideration

volume_up
Today, after careful consideration, I voted in favour of the revised SWIFT agreement.
I dag röstade jag efter noggrant övervägande för det ändrade Swift-avtalet.
However, after careful consideration, the Commission decided to accept the Council common position.
Men efter noggrant övervägande beslutade kommissionen att godta rådets gemensamma ståndpunkt.
The electorate’s choice was, as the Eurobarometer document notes, made after careful consideration.
Som det konstateras i Eurobarometerdokumentet gjorde väljarna sitt val efter noggrant övervägande.

Användningsexempel för "after careful consideration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishToday, after careful consideration, I voted in favour of the revised SWIFT agreement.
I dag röstade jag efter noggrant övervägande för det ändrade Swift-avtalet.
EnglishAfter careful consideration, the June List has therefore chosen to vote against the report.
Junilistan har därför efter noga övervägande valt att rösta nej till betänkandet.
English. - (SV) After careful consideration, the June List has chosen to vote in favour of the report.
skriftlig. - Junilistan har efter noga övervägande valt att rösta ja till betänkandet.
EnglishHowever, after careful consideration, the Commission decided to accept the Council common position.
Men efter noggrant övervägande beslutade kommissionen att godta rådets gemensamma ståndpunkt.
EnglishThe electorate’s choice was, as the Eurobarometer document notes, made after careful consideration.
Som det konstateras i Eurobarometerdokumentet gjorde väljarna sitt val efter noggrant övervägande.
EnglishThe electorate’ s choice was, as the Eurobarometer document notes, made after careful consideration.
Många andra medborgare delar denna känsla, vilket tveklöst förklarar de två första ” nej ” -rösternas dominoeffekt.
EnglishAfter careful consideration, the June List has therefore chosen to vote for the alternative proposed resolution.
Junilistan har därför efter noga övervägande valt att rösta ja till det alternativa förslaget till resolution.
Englishafter careful consideration
EnglishThis was done after careful consideration of the science and intake studies and after hearing the views of Member States and Parliament.
Detta skedde efter noggrant övervägande av vetenskapliga rön och studier av intag och efter att ha lyssnat till medlemsstaternas och parlamentets åsikter.
EnglishA number of other categories appear to give cause for concern, but after careful consideration I have decided that further analysis of the data is required.
Det finns ett antal andra områden där det ser ut att finnas skäl till oro, men efter noggrant övervägande har jag beslutat att ytterligare analys av uppgifterna krävs.
EnglishAfter careful consideration, the Commission decided to present an action plan, which the rapporteur has already mentioned and which I have brought with me today.
Efter moget övervägande har kommissionen beslutat att lägga fram en handlingsplan, vilket föredraganden för övrigt nämnde, och denna har jag tagit med mig hit i dag.
EnglishThe EPP endorses the consensus that was eventually reached on the plan for Italy and, after careful consideration, firmly rejects the new amendments that have been put before us.
Europeiska folkpartiets grupp bifaller det till sist funna samförståndet inom ramen för Italienplanen och avvisar efter noggrann kontroll eftertryckligt de nya ändringsförslag som lagts fram för oss.

Liknande översättningar för "after careful consideration" på svenska

careful adjektiv
careful verb
after preposition
after adverb
after adjektiv
after konjunktion