"after-birth" - Svensk översättning

EN

"after-birth" på svenska

EN

after-birth {substantiv}

volume_up
1. medicinvetenskap
Three and a half million die immediately after birth due to complications during pregnancy.
Tre och en halv miljoner spädbarn dör strax efter födseln på grund av graviditetskomplikationer.
Separation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
En separation i fängelset mellan en mor och hennes barn sker ofta bara några timmar efter födseln.
They have been aborted, murdered after birth or abandoned, or are in the hands of organised crime.
De har aborterats, mördats efter födseln eller övergivits eller har hamnat i den organiserade brottsligheten.

Användningsexempel för "after-birth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMaternity leave after the birth of the child should be at least eight weeks.
Ledigheten för återhämtningen efter födseln bör uppgå till minst åtta veckor.
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Kvinnor återvänder till arbetet efter förlossningen och tar inte ut någon mammaledighet.
EnglishSeparation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
En separation i fängelset mellan en mor och hennes barn sker ofta bara några timmar efter födseln.
EnglishThree and a half million die immediately after birth due to complications during pregnancy.
Tre och en halv miljoner spädbarn dör strax efter födseln på grund av graviditetskomplikationer.
EnglishThe gap appears after the birth of the first child and the return of the woman from maternity leave.
Klyftan uppstår efter det första barnets födelse, när kvinnan återvänder från sin mammaledighet.
EnglishThey have been aborted, murdered after birth or abandoned, or are in the hands of organised crime.
De har aborterats, mördats efter födseln eller övergivits eller har hamnat i den organiserade brottsligheten.
EnglishThe statistics show that inequality in women's pay appears mainly after the birth of the first child.
Statistik visar att ojämlikheten när det gäller kvinnors löner i huvudsak visar sig efter första barnets födelse.
EnglishNewborn babies are often taken away from their mothers shortly after birth, which makes it impossible for them to be breast-fed.
Nyfödda barn tas ofta ifrån sina mödrar kort efter födseln, vilket gör att de inte kan ammas.
EnglishAll the measures we are proposing will protect women at work, both when pregnant and after giving birth.
Alla de åtgärder som vi föreslår kommer att skydda kvinnor som förvärvsarbetar, både när de är gravida och efter att de fött barn.
EnglishIn a discussion in committee, I asked him about the trade in human body parts, especially of infants before and after birth.
Vid en diskussion i utskottet frågade jag honom om handeln med mänskliga kroppsdelar, särskilt från barn och foster.
EnglishThe directive must include a minimum leave of 20 weeks, with an obligatory period of at least eight weeks after giving birth.
Direktivet bör innehålla en minimiledighet på 20 veckor, med en obligatorisk period på minst åtta veckor efter förlossningen.
EnglishHuman life begins in the body of the mother and that is why we must protect her health before as well as after the birth.
Det mänskliga livet börjar i moderns liv, och det är av denna anledning som vi måste skydda moderns hälsa före och efter födelsen.
English. ~~~ And very shortly after my birth, my parents found out I had a condition called ocular albinism.
Jag föddes 1971. Och mycket snart efter min födelse upptäckte mina föräldrar att jag hade en tillstånd som kallas för okulär albinism.
EnglishChildren must not be separated from their mothers soon after birth by sending the mother off to work and the children to a childcare centre.
Ur ett medicinskt perspektiv ter sig planerna på att bevilja män i stället för kvinnor mammaledighet tämligen underliga.
EnglishThere are indications that mortality and morbidity rates in clones after birth are higher than in sexually-reproduced animals.
Det finns tecken på att postnatal mortalitet och morbiditet bland kloner är högre än bland djur som kommit till via sexuell befruktning.
EnglishThe right to return to the same work position or an equal position with equal working conditions after birth must be guaranteed.
Rätten att återvända till samma tjänst eller en liknande tjänst med likvärdiga arbetsförhållanden efter födseln måste också garanteras.
EnglishThis project strongly contributed to the development of new diagnostic tools to identify these genetic defects early after birth.
Detta projekt bidrog starkt till utvecklingen av nya diagnosmetoder för att identifiera dessa genetiska defekter kort tid efter födseln.
EnglishTherefore, on this occasion, we call for investment in research and experimentation on stem cells taken from individuals after birth.
Vi begär därför i detta sammanhang investeringar i forskning om och experiment med stamceller som tas ifrån individer efter födseln.
EnglishChildren must not be separated from their mothers soon after birth by sending the mother off to work and the children to a childcare centre.
Barnen får inte skiljas från sina mödrar strax efter födseln genom att modern skickas iväg till arbetet och barnen till daghem.
EnglishThat is the only way both parents will have an equal say when they decide who takes parental leave after the birth of a child.
Det är enda sättet att ge båda föräldrarna lika mycket att säga till om när de beslutar vem som ska ta föräldraledigt efter det att ett barn fötts.

Liknande översättningar för "after-birth" på svenska

birth substantiv
after preposition
after adverb
after adjektiv
after konjunktion