"afoot" - Svensk översättning

EN

"afoot" på svenska

EN afoot
volume_up
{adjektiv}

afoot (även: underway)
There is something spooky afoot when the President of the Council talks about a fair and balanced budget.
Det är något skrämmande gång när rådsordföranden talar om en rättvis och balanserad budget.
As you know, there are plans afoot for dialogue of this kind to take place and there is also due to be a meeting on 8 November.
Som ni vet är en sådan dialog gång och den 8 november kommer ett möte om det.
I gather that there are indeed certain plans afoot, but what is the situation as regards human health?
Jag drar slutsatsen att det verkligen är vissa planer gång, men hur är situationen när det gäller människors hälsa?
afoot
volume_up
till fots {adj.} [gam. mod.]
afoot
afoot
Någonting är i görningen.
However, with all the excitement and interest in cross-Atlantic acquisitions, it seems likely that perhaps something more momentous than a mere affiliation was afoot, at least in the minds of some.
All förväntan och allt intresse för transatlantiska förvärv får det dock att, i alla fall för somliga, framstå som om kanske något mycket viktigare än bara en anslutning är i görningen.

Synonymer (engelska) till "afoot":

afoot
English

Användningsexempel för "afoot" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNevertheless I think that we must support moves afoot in that direction.
Trots det anser jag, att vi skall stödja de tendenser, som går i den riktningen.
EnglishThere are moves afoot to reform the 're-education through labour' system.
Det finns förslag om att reformera systemet med ”omskolning genom arbete”.
EnglishYet, since your Presidency started three days ago, I see changes are already afoot.
Men sedan ert ordförandeskap inleddes för tre dagar sedan ser jag redan pågående förändringar.
EnglishSo national parliaments are greatly affected by the changes afoot.
Parlamenten i medlemsstaterna påverkas starkt av de förändringar som pågår.
EnglishWe understand there are genuine moves afoot to lift the sanctions.
Vi inser att det förekommer konkreta försök att häva sanktionerna.
EnglishCould we cite the changes that are afoot as regards religious freedoms?
Framgår det av förändringarna på religionsfrihetsområdet?
EnglishAre there plans afoot to quickly set up a campaign in this way?
Planerar man att snabbt sätta ihop en kampanj på det sättet?
EnglishAs for capital and services, big changes are afoot.
Vad kapital och tjänster beträffar är stora förändringar på väg.
EnglishPlans are afoot to synchronise the two electricity grids.
Planer har satts i gång för att samordna de två elnäten.
EnglishThe EU is not a party to that Arrangement, but plans are now afoot for the EU to adopt a Directive on the subject.
EU är inte part i Wassenaar men nu har EU fått att förbereda ett förslag till ett direktiv i denna fråga.
EnglishWe are all well aware that there is a deliberate scheme afoot to whip up a scandal about work at European level.
Vi är alla väl medvetna om att det görs medvetna försök att hetsa fram en skandal beträffande arbete på EU-nivå.
EnglishThere are now plans afoot to introduce a market test that is to be conducted beforehand, particularly for new media activities.
Nu finns det planer på att införa en förhandsbedömning av marknaden, särskilt vid nya medieverksamheter.
EnglishPlans are afoot for further workshops.
För närvarande förbereds ytterligare möten.
EnglishThirdly, I have heard that there are plans afoot to buy the building because the rent amounts to rather a lot of money.
För det tredje har jag förstått att det finns planer på att köpa byggnaden eftersom hyreskostnaderna stiger ganska mycket.
EnglishI am sorry that you did not do this because, of course, moves are now afoot which we perhaps do not like at all.
Jag beklagar att ni inte har gjort detta, eftersom någonting nu naturligtvis har satts i rörelse som vi kanske inte alls tycker om.
EnglishIt is a pity that these reports are short on points supporting our reflection on the consequences of what is afoot.
Det är synd att det finns få punkter i dessa betänkanden där vi finner stöd för en reflektion över följderna av det som är på väg.
EnglishFortunately, there are now plans afoot to phase these subsidies out, but the Committee on Agriculture and Rural Development is still opposed to these plans.
Lyckligtvis finns det nu planer på att delvis avskaffa det stödet men utskottet för jordbruk motsätter sig det.
EnglishIn fact, Commissioner, there are plenty of discussions and rumours afoot, and perhaps today’s debate will help clarify matters.
Det finns faktiskt gott om diskussioner och rykten som surrar, fru kommissionär, och dagens debatt kanske kan sprida lite ljus över frågorna.
EnglishSo, today I'm back just to show you a few things, to show you, in fact, there is an open data movement afoot, now, around the world.
Så idag är jag tillbaka för att visa er några saker, för att visa att det faktiskt finns en rörelse för öppen data, runt om i världen just nu.
EnglishPlans are afoot for talks, to help us to achieve progress in what are very sensitive and important issues for us in the European Parliament.
Det finns planer på att anordna diskussioner som ska hjälpa oss att göra framsteg i vad som för oss i Europaparlamentet är mycket känsliga och viktiga frågor.